Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e bletarisë - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Gojy Berry - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e perimtarisë - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Prodhues Organik - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Shoqatat - 2018

 

  Thirrje për aplikim - Lëmia e shpeztarisë - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë 2017 - Vazhdim afati

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë - 2017 

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për mbledhjen e mjedrës - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e bletarisë - 2017 

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË MJEKUESE-AROMATIKE “GOJI BERRY” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË AROMATIKE “KOPËR” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË MJEKUESE “GOJI BERRY” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË AROMATIKE “KOPËR” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve me sistem të ujitjes pikë-pikë - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve të imëta - 2017

 

Thirrje për aplikim - Furnizimi i fermerëve me makina mjelëse

 

 

 

Thirrje për Aplikim - Pёrkrahja e fermerëve në perimtari - SERRA – 2016

Thirrje për Aplikim - Pёrkrahja e fermerëve pёr ujitjen e sipërfaqeve bujqësore 

Thirrje për Aplikim - Përkrahje në lëminë e Shpesërisë 2016 

Thirrje për Aplikim - Pёrkrahja e fermerëve pёr kultivimin e pemëve të imëta / Furnizimi i fermerëve me fidanë të mjedrave 

Thirrje për Aplikim - Përkrahje në lëminë e perimtarisë - Patate 2016

 

Aplikim-Bletari

 

Aplikim-Blegtori

 

Aplikim-Patate

 

Aplikim-Serra