Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2018

  Raporti Financiar buxhetor - Prill - Qershor 2018

Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2018

 

 Raporti vjetor buxhetor Janar - Dhjetor 2017

 Raporti nëntëmujor buxhetor Janar - Shtator 2017

 Raporti gjashtëmujor buxhetor Janar - Qershor 2017

 Raporti tremujor buxhetor Janar - Mars 2017 

 

Raporti vjetor buxhetor Janar - Dhjetor 2017

 

Raporti nëntëmujor buxhetor Janar - Shtator 2017

 

Raporti gjashtëmujor buxhetor Janar - Qershor 2017

 

Raporti tremujor buxhetor Janar - Mars 2017 

 

Raporti vjetor buxhetor Janar - Dhjetor 2016

 

Raport nëntëmujor buxhetor Janar - Shtator 2016

 

Raport tremujor buxhetor Janar - Mars 2016

 

Raport përfundimtar i buxhetit të vitit 2015

 

Raporti buxhetor tremujor Korrik - Shtator 2015

 

Raport buxhetor për situatën ekonomiko-financiare të Komunës për periudhën Janar - Qershor 2015

 

Raporti tremujor buxhetor Prill - Qershor 2015

 

Raporti tremujor buxhetor Janar - Mars 2015

 

Shqyrtimi i raportit financiar tremujor për periudhën Korrik - Shtator 2014

 

Raporti financiar për periudhën gjashtëmujore 2014

 

Raporti financiar tremujor Janar - Mars 2014

 

Raporti i pasurive jo-financiare 2006-2016

 

Raporti i vlerësimit të pasurive sipas klasës dhe institucionit - Viti 2006 deri 2016