Zbatimi i vendimit për organizimin dhe masat e sigurisë në vendpunishte është obligative

- 13 Mar 2019

Mbikqyrja e zbatimit të rregullave dhe vendimit për organizimin dhe masat e sigurisë në vendpunishte është përgjegjësi e jona, respektimi i tyre është obligim i të gjithë ndërtuesve në Kryeqytet.

Për çdo shkelje shqiptohet gjoba dhe ndërpriten punimet, prandaj është më lehtë nëse ndjeken rregullat!

Le të kujdesemi për Prishtinën që e duam , duke e mbajtur pastër, respektuar rregullat dhe njëri-tjetrin!