NJOFTIM PUBLIK PËR DHËNIEN E PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS NË SHFRYTËZIM

- 15 Jun 2019

Kuvendi i Komunës së Prishtinës ka miratuar vendimin paraprak 01 nr. 360/11-0074230/17, dt.03.04.2017 për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatshkurtër për qoshqe, me lokacione sipas planit për vendosjen e tyre.


Pronat e paluajtshme, që do të jepen në shfrytëzim përmes ankandit publik janë:
1. Qoshqe me sipërfaqe prej 9m² , 11 copë;

• (Zona KadastraleSofali, parcela me nr.192-0, P.Sh.K.K Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.192-0, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.1);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.4942-0,P.Sh.Rrugë, pjesë e parcelës me nr.4942-0, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.2);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.5913-1, P.Sh.K.K. Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.5913-1, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.3);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2724-0, P.Sh.K.K. Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2724-0, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.4);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2746-2, P.Sh.K.K.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2746-2, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.7);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.10019-0, P.Sh.K.K.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.10019-0, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.8);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2722-1, P.Sh.K.K.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2722-1, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.9);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7566-0, P.Sh.K.K.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7566-0, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.10);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7206-1, P.Sh.K.K.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7206-1, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.12);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.4879-0, P.Sh.Rrugë,K.K.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.4879-0, me sip. prej 9m2, (lokacioni nr.13);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7090-18, Arhivi i Qytetit-Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7090-18, me sip. prej 9m2, (lokacioninr.15).

2. Qoshqe me siperfaqe prej 12m² , 13 copë;

• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2993-0, P.Sh.Rrugët, pjesë e parcelës me nr.2993-0, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.1);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2504-0, P.Sh.KK.Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2504-0, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.2);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7195-2, P.Sh.K.Prish.Or. e Rez, pjesë e parcelës me nr.7195-2, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.3);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7733-1, P.Sh.Rrugë KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7733-1, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.6);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7746-0, P.Sh.Rrugët, pjesë e parcelës me nr.7746-0, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.7);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.5901-0, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.5901-0, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.8);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2892-1, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2892-1, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.9);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.5913-2, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.5913-2, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.10);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2795-1, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2795-1, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.11);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7462-1,P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7462-1, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.12);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7474-0, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7474-0, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.13);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7481-0, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7481-0, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.14);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7090-18,Arhivi i Qytetit - Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7090-18, me sip. prej 12m2, (lokacioni nr.15).

3. Qoshqe me siperfaqe prej 18m² , 12 copë.

• (Zona KadastraleSofali, parcela me nr.240-1, , P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.240-1, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.1);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2660-1, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2660-1, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.3);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.6204-1, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.6204-1, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.4);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7755-0, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7755-0, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.5);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2764-0, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2764-0, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.6);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2798-1, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2798-1, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.7);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7537-1, P.Sh.Stacioni i Autobusëve, pjesë e parcelës me nr.7537-1, me sip.prej 18m2, (lokacioni nr.8);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.2516-0, P.Sh.Kuvendi Komunal Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.2516-0, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.10);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.6253-0, , P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.6253-0, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.12);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.10013-7, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.10013-7, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.13);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.7090-1, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.7090-1, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.14);
• (Zona Kadastrale Prishtinë, parcela me nr.6338-0, P.Sh.KK Prishtinë, pjesë e parcelës me nr.6338-0, me sip. prej 18m2, (lokacioni nr.15).

Janë gjithsejt 36 qoshqe të organizuara në 3 lote nga 12 qoshqe.
Aplikuesit mund të konkurrojnë për 1 Lot.


Afati i dhënies në shfrytëzim të qoshqeve është afatshkurtër, për periudhën për (15) vjet.
Çmimi fillestar i dhënies së qoshqeve të përshkuara më lartë është: 10 € për m2.
Veprimtaria që do të ushtrohet është shitja e pijeve, produkteve te duhanit, gazetave, produkteve ushqimore të paketuara dhe tëngjajshme.
Përzgjedhja e fituesit bëhet në bazë të çmimit më të lartë të ofruar në ankand publik.


Ofertuesi duhet që së paku të ketë:
- 3 (tri) vite operim profitabil të dokumentuar përmes pasqyrave financiare të verifikuara nga një auditor i certifikuar apo një auditor i licencuar i pavarur;
- Të hyra/qarkullim prej 5 milion Euro ose më shumë në 3 vitet e fundit (2015-2018),
- Rrjet tregtar prej min 5 dyqaneve (marketeve) të shitjes me pakicë të produkteve ushqimore dhe produkteve të tjera në territorin e Komunës së Prishtinës

Fituesi obligohet të ndërtojë qoshqet me shpenzime të veta sipas projektit të propozuar nga komuna si për nga ana teknike dhe grafike.
Vendosja e qoshqeve do të bëhet nga ana e fituesve sipas planit të miratuar nga Komuna.
Fituesit obligohen të punësojnë 11 persona (shfrytëzues aktual të kiosqeve ) dhe 9 persona me nevoja të veçanta, sipas listës të ofruar nga komuna, të shpërndarë në 3 lote, në mënyrë proporcionale.
Të drejtat dhe obligimet e palëve do të rregullohen me kontratë të veçantë të lidhur në mes të Komunës dhe fituesit (shfrytëzuesit të pronës së paluajtshme të komunës).
Aplikimi mund të bëhet prej dt.14 Qershor 2019 deri më 16 Korrik 2019, ofertatduhet të dorëzohen të mbyllura në zarf, në objektin e vjetër të komunës së Prishtinës, Rr. UÇK nr.2, në DPSZHQ, Sektori për zhvillim të qëndrueshëm, zyra nr. 224.
Dokumentet shtesë të cilat ofertuesit mund t’i tërheqin deri në momentin e mbylljes së ankandit publik janë: Harta kryesore e vendosjes së qoshqeve, harta me lokacionet për secilin lot, përshkrimi teknik dhe grafik i qoshqeve.
Ankandi publik do të mbahet me datë 16 Korrik 2019 në ora 14:00 në objektin e vjetër të komunës së Prishtinës, Rr. UÇK nr.2, zyra nr. 37, kati i II-të.
Për informacione shtesë lidhur me procedurat e ankandit publik, qasjen në dokumentacionet e pronës etj, mund të drejtoheni në numrin kontaktues: 038234933 apo në e-mail adresën: genc.bashota@rks-gov.net.