TETOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

 

SHTATOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

  

 

GUSHT 2018  

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

 

KORRIK 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

 

QERSHOR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë e Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë e Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

 

MAJ 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspeksionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

 

PRILL 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspeksionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

 

MARS 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 

 

SHKURT 2018 

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 

JANAR 2018

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

 

 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave - Janar - Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit - Janar - Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit - Janar - Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike - Janar - Dhjetor 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave - Janar - Dhjetor 2017

 

DHJETOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

 

NËNTOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

TETOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

SHTATOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit 

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

GUSHT 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

KORRIK 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

 

QERSHOR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

 

MAJ 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

 

PRILL 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raport i punës i Drejtorisë së Urbanizmit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit 

 

MARS 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave - Sektori i ndërtimit të lartë

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Drejtorisë së Kulturës

 

SHKURT 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

Raporti i punës i Njësisë për të drejtat e njeriut dhe barazisë gjinore

 

JANAR 2017

Raporti i punës i Drejtorisë së Arsimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Bujqësisë

Raporti i punës i Drejtorisë së Financave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Investimve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Raporti i punës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Raporti i punës i Drejtorisë së Inspekcionit

Raporti i punës i Drejtorisë së Kadastrit

Raporti i punës i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Zhvillim të Qëndrueshëm