Arben Vitia je Direktor u Direkciji za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu. Gdin. Vitia je dobar poznavalac primarne zdravstvene zaštite. Osnovno obrazovanje je završio u Osnovnoj Školi „Shkendia“ u Ajvaliji, dok je srednje obrazovanje završio u gimnaziji „Dževdet Doda“, u Prištini. Diplomirao je u Univerzitetskom Bolničkom Centru u Tirani, smer Opšte Medicine, pri Univerzitetu Tirana. On je radio kao profesionalni savetnik u kompaniji „Agani“ i na istom položaju je radio i u kompaniji „Keis“. Od 2010 godine, on je aktivista u Pokretu SAMOOPREDELJENJE, gde je angažovan u Komitetu za Zdravstvo.

Direkcija za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o Zdravstvu, Statuta Opštine, Opštinskih Pravilnika, naredba, uputstava, Direkcija ima sledeći obim delovanja:

 • Izrada strategije za primarnu zdravstvenu zaštitu, koja uključuje: promovisanje, prevenciju, tretiranje i rehabilitaciju bolesti, poremećaja i povreda, zdravstveno obrazovanje i imunizaciju; 
 • Prva dijagnostifikacija i osnovna zdravstvena zaštita, uključujući i manje operacije, promovisanje oralnog zdravstva i osnovne stomatološke zaštite;
 • Zaštita mentalnog zdravlja, zasnovan na zajednici; 
 • Osiguranje kvaliteta hrane i vode; 
 • Osiguranje pružanja socijalnih i porodičnih usluga unutar teritorije opštine, prema specifikovanim standardima od strane relevantnog ministarstva; 
 • Vršenje socijalnih i porodičnih usluga unutar teritorije opštine, preko aktivnosti Centra za Socijalni Rad (CSR) ili preko obezbeđivanja neke druge materijalne pomoći za nevladine organizacije koje se bave ovim delatnostima.

Ova Direkcija ima i sledeće nadležnosti:

 • Procenjivanje lokalnih potreba, postavljanje lokalnih objektiva za PZZ; 
 • Razvoj budžeta na osnovu lokalnih potreba, oslanjajući se na uputstva Ministarstva za Zdravstvo (MZ); 
 • Postavljanje i prikupljanje zajedničkih plaćanja, oslobođenje od isplata za određene kategorije društva unutar određenog okvira od strane MZ-a; 
 • Obezbeđivanje pružanja zdravstvenih usluga;
 • Izveštavanje za dostignuće određenih ciljeva od Predsednika Opštine i Skupštine Opštine; 
 • Razvoj, nadgledanje i sprovođenje pravilnika koji su na snazi; 
 • Sprovođenje normi i standarda infrastrukture i ljudskih resursa odobrenih od strane MZ-a;
 • Pravo na posedovanje, razvijanje i korišćenje imovine, u cilju obezbeđivanja socijalnog skloništenja osoba unutar teritorije Opštine; 
 • Nadgledanje i saradnja sa CSR-om u Opštini o staranju socijalnih slučajeva građana, unutar teritorije Opštine;
 • Saradnja sa MZ-om, odlučivanje i sprovođenje politika zaštite kategorije ugrožene dece i svih drugih kategorija dece, preko CSR-a, na lokalnom nivou; i 
 • Sprovođenje nadležnosti i drugih odgovornosti koje proizilaze iz posebnih zakona, Statuta Opštine, pod zakonskih i poverenih akata od strane centralne vlasti.

Ova Direkcija takođe radi i u pravcu:

 • Nadgledanja epidemiološke situacije na opštinskom nivou; 
 • Prikupljanja i analiziranja informacija na lokalnom nivou;
 • Određivanja lokalnih prioriteta i ciljeva na osnovu informacija, u skladu sa strategijom primarne zdravstvene zaštite;
 • Usluga sa podacima na okružnom nivou i nivou Kosova, kako bi analizirali kvalitet usluga i efektivno korišćenje usluga; 
 • Preduzimanja mera za zdravstvenu zaštitu, koje se tiču obezbeđivanja sigurne vode i higijene, obezbeđivanje sigurne hrane i ishrane i preduzimanja aktivnosti dezinfekcije, dezinsekcije i iskorenjivanja; 
 • Koordiniranja i nadzora rada GCPM-a, CPM-a i ambulanta;
 • Preduzimanja kampanja za podizanje svesti sa vladinim i nevladinim organizacijama izrade sporazuma sa istim; 
 • Izveštavanja vezano za pružanje usluga i opštinskih dostignuća u ovom polju;
 • Određivanja nivoa kirije i postavljanje nivoa oslobođenja od isplate kirije za objekte koje su pod vlasništvom;
 • Predlaganja za odlučivanje vezano za oslobođenja od građanskih usluga, ako su šeme osnovane nad kriterijumima otvorenog objektiviteta nad javnošću i u skladu sa zakonom na snazi; 
 • Preduzimanja mera za identifikovanje prirode i predmera potreba za socijalne i porodične usluge, unutar teritorije opštine;
 • Pripremanja godišnjih planova za razvoj i održavanje socijalnih i porodičnih usluga i održavanje tačnih statističkih beležaka.
 • Koordinacije i nadzor rada Centra za Socijalni Rad;
 • Zbrinjavanja o obezbeđivanju skloništenja za beskućnike;
 • Registrovanja i licenciranja centra za staranje i zapošljavanje; 
 • Isplate plata za obučavanje stručnjaka za socijalno blagostanje.