Sedište Direkcije: Priština, stari objekat Opštine, ul. “UÇK”, br. 61

Direktor Direkcije: Fitim Rexha, diplomiran u Menadžmentu javnih politika

 

Datum rođenja: 14 februar 1971
Bračni status: OženjenIskustvo: Bachelor studije završio u Evropskom Kolegju "Juridica" u Prištini.

Fitim Rexha u početku je radio kao menadžer prodaje na veliko u kompaniji "Sarban" u Prištini, tokom godina 1992-1999. Nakon rata u početku je radio kao prevodilac za britanski KFOR, i nakon toga se zaposlio u UNMIK-u kao administrativni asistent u policiji UNMIK-a, a kasnije i kao pomoćnik šefa Arhive UNMIK-a. Dok je radio u UNMIK-u, Fitim Rexha je radio i u Međunarodnim misijama UN-a u CHAD Centralne Afrike, gde je radio kao pomoćnik šefa štaba misije, kao i menadžer arhive misije UN-a. Tokom godina 2012-2014, Fitim Rexha se zaposlio u američkoj kompaniji "Mission Essential" u Avganistanu, kao menadžer operacija. Od 2015. pa do prijema pozicije direktora u opštini radio je u projektu "Digitalizacija matičnih podataka vraćenih iz Srbije" preko "Danskog saveta za izbeglice".


E-mail: fitim.rexha@rks-gov.net
Tel: 038 230 900 lok. 1120

Radno vreme: 8:00 - 16:00.
prijem stranaka: svakog radnog dana od 9:00 – 16:00.

 

 

Direkcija Sporta


Direkcija sporta u sklopu svojih nadležnosti i ovlašćenja, je odgovorna i vrši planirane aktivnosti, upravljajući sa lokalnim sportskim resursima Opštine Prištine;

Planira i predlaže budžetske red mere, u sklopu budžetske organizacije, opštinske administracije;

Organizuje i stara se o označavanju važnih datuma i demonstriranim sportskim vrednostima Opštine Prištine.

Organizuje debate, okrugle stoleve sa javnim društvom, državne organe i sportske pojedince, kako bi se promovisalo polje sporta u Opštini Prištine.

U skladu sa našim zakonitim nadležnostima, upravlja sa sportskim područjem opštine, sa stadijumom grada itd.

Izrađuje, razmatra i menja planove i pravne akte pravnih-civilnih relacija ugovorene u vezi sa objektima i sportskim domenima u opštini Prištini;

Sarađuje sa Ministarstvom linije u ostvarivanju projekata u domenu sporta;

Stara se o svim objektima i sportskom području Opštine Prištine. Direkcija Sporta, zajedno sa MKOS-a i donatorima, stara se o održavanju Stadiona grada i ostalih sportskih terena Opštine Prištine;

On vrši, promoviše i podstiče saradnju sa drugim gradovima Republike Kosovo i drugim zemljama, u skladu sa spoljnom politikom države Kosova, kako bi se omogućila pravilna integracija sporta i razmena iskustava u interesu razvoja sporta u suštini;

Istražiti i pružati podršku u oblasti sporta za klubove, udruženja i pojedince sa posebnim kreativnim sposobnostima, i pruža potpunu transparentnost i bez bilo kakve diskriminacije;

obavlja i druge poslove na osnovu zakona na snazi u sklopu u okviru delatnosti Direkcije.