Direkcija Sporta


Direkcija sporta u sklopu svojih nadležnosti i ovlašćenja, je odgovorna i vrši planirane aktivnosti, upravljajući sa lokalnim sportskim resursima Opštine Prištine;

Planira i predlaže budžetske red mere, u sklopu budžetske organizacije, opštinske administracije;

Organizuje i stara se o označavanju važnih datuma i demonstriranim sportskim vrednostima Opštine Prištine.

Organizuje debate, okrugle stoleve sa javnim društvom, državne organe i sportske pojedince, kako bi se promovisalo polje sporta u Opštini Prištine.

U skladu sa našim zakonitim nadležnostima, upravlja sa sportskim područjem opštine, sa stadijumom grada itd.

Izrađuje, razmatra i menja planove i pravne akte pravnih-civilnih relacija ugovorene u vezi sa objektima i sportskim domenima u opštini Prištini;

Sarađuje sa Ministarstvom linije u ostvarivanju projekata u domenu sporta;

Stara se o svim objektima i sportskom području Opštine Prištine. Direkcija Sporta, zajedno sa MKOS-a i donatorima, stara se o održavanju Stadiona grada i ostalih sportskih terena Opštine Prištine;

On vrši, promoviše i podstiče saradnju sa drugim gradovima Republike Kosovo i drugim zemljama, u skladu sa spoljnom politikom države Kosova, kako bi se omogućila pravilna integracija sporta i razmena iskustava u interesu razvoja sporta u suštini;

Istražiti i pružati podršku u oblasti sporta za klubove, udruženja i pojedince sa posebnim kreativnim sposobnostima, i pruža potpunu transparentnost i bez bilo kakve diskriminacije;

obavlja i druge poslove na osnovu zakona na snazi u sklopu u okviru delatnosti Direkcije.