Krenar Xhaferi je rođen u Prištini 1983. godine.

Osnovnu školu završio je u "Meto Bajraktar". istovremeno je pohađaoje Nižu muzičku školu „Prenk Jakova“ u Prištini i srednju školu u Gimnaziji „Sami Frasheri“.

Po završetku studija na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Prištini, 2007. godine, stekao je zvanje magistra građevinarstva, odsek Hidrotehnika, Univerziteta u Prištini. Bio je odličan student, stipendista i sa visokom prosečnom ocenom.

G. Xhaferi je bio deo Direkcije za lokalnu infrastrukturu, zatim Direkcije za kapitalne investicije opštine Priština od 2010. Radio je na desetinama građevinskih projekata; dizajner projekta; tehnički nadzor i prijemi. Izrađivao je profesionalni standard za srednje stručne škole i predavao u stručnoj školi Meister.

2020. g. Xhaferi je bio politički savetnik u Kabinetu ministra za infrastrukturu i životnu sredinu. 

Od 2020. do 2021. godine nastavio je i u Ministarstvu za infrastrukturu, kao savetnik u Kabinetu ministra.

2021. godine izabran je za sekretara saveza Kosova za kajak.

Gospodin. Džaferi je član Generalnog saveta LDK.

Trenutno obavlja funkciju direktora za kapitalne investicije i upravljanje ugovorima u Opštini Priština.

E-mail: krenar.xhaferi@rks-gov.net

 

Direkcija za kapitalne investicije i upravljanje ugovorima.

 

Izrađuje dugoročni i srednjoročni razvojni program Infrastrukture na opštinskom nivou, u skladu sa, i u saradnji sa lokalnim zajednicama i u skladu sa urbanim razvojem naselja i ruralnih područja;

 

Prati i proučava razvoj opštinske infrastrukture i utvrđuje kriterijume za izgradnju putne infrastrukture;

 

Priprema projektne zadatke i kategorizuje objekte lokalne i ruralne infrastrukture;

 

Izrađuje male infrastrukturne projekte, u skladu sa potrebama lokalnih zajednica;

 

Izdaje građevinske dozvole (putne infrastrukture) i dozvolu za kopanje i otvaranje kanala koje izvršavaju javna preduzeća, kao i dozvolu za individualno priključenje građana na infrastrukturnu mrežu.

 

Određuje nadzorni organ za nadzor i komisiju za tehničku kontrolu izgradnjinih objekata u saradnji sa Departmanom javne nabavke.

 

 

Odgovoran je za upravljanje (nadzor) izgradnje, rekonstrukcije i sanacije putne infrastrukture  (fekalne kanalizacije, atmosferske, kablovske, vodovodne, javne rasvete, horizontalne i vertikalne signalizacije) u gradu i ruralnim područjima;

 

Kontroliše i nadgleda kvalitet i sličnosti građevinskog materijala preko licencirane laboratorije za usklađenost sa prihvaćenim tehničkim normama na međunarodnom nivou i EU;

 

Sarađuje sa organom za javnu nabavku, u svrhu sprovođenja potpisanih ugovora za obavljanje lokalnih infrastrukturnih radova;

 

Obavlja poslove iz oblasti geodezije za potrebe Direkcije;

 

Održava dokumentaciju o eksproprijaciji imovine tokom prethodnih godina koje su u interesu Opštine;

 

Arhivira tehničku dokumentaciju lokalne infrastrukture;

 

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u oblasti delatnosti Direkcije.

 

 

U cilju ostvarivanja utvrđenih funkcija sa važećim zakonskim odredbama, Direkcija za kapitalne investicije i upravljanje ugovorima organizovana je u ovim sektorima;

1.     Sektor za Kapitalne Investicije

2.     Sektor za Upravljanje Ugovorima o Visokoj Gradnji

3.     Sektor za Upravljanje Ugovora o Niskoj Gradnji