Jehona Lushaku Sadriu

Rođena je u Prištini, 1980. godine.

Doktorske studije na Univerzitetu u Hanoveru, Nemačka, na temu: „Evropeizacija kroz uslovljavanje i deliberaciju“ završila je 2019. godine. Završila je i master studije na Univerzitetu u Hanoverit, smer MA evropske integracije – Jeann Monnet, dok je prethodno završila dva fakulteta na Univerzitetu u Prištini, smer Političkih Nauka i Javne uprave, kao i Nemački Jezik i Književnost.

Zbog uspeha u studijama i društvenog zalaganja izabrana je za studenta 2005. godine na Univerzitetu u Hanoveru, u kom slučaju joj je dodeljena nagrada „Victor-Reizkallah“. Tokom studija bila je stipendista  Konrad Adenauer Stiftung i obavljala stručnu praksu u Evropskom parlamentu, Bundestagu, Parlamentu Donje Saksonije i DW u Berlinu.

Lushaku Sadriu, trenutno je profesor na Katedri za političke nauke na Univerzitetu u Prištini. 2013. godine provela je semestar na Univerzitetu u Salcburgu u Austriji kao gostujući predavač u Centru za evropske studije. U periodu 2010-2014 predavala je na nekoliko međunarodnih akademskih programa: Summer University South East Europe-2007-Uni Vienna, Sommerakademie des GSI- Bonn 2014, 2015; Universitetin Ndërkombëtar Veror të Prishtinës 2011, 2015; EU Law Winter School 2010-UP, Evropska omladinska akademija 2016-2017, itd.

Učestvovala je na međunarodnim naučnim konferencijama u: Istanbulu, Beču, Berlinu, Hanoveru, Minhenu, Jorku itd. Autorka je nekoliko međunarodno indeksiranih akademskih radova (EBSCO) i dve knjige na engleskom jeziku: Lushaku Sadriu, Jehona. (2019) “Europeanization through Conditionality and Deliberation in the EU Enlargemant Process: An analysis of the case study of Kosovo” Berlin, Germany, kao i „Evropska unija – kratak rezime“ Konrad Adenauer Stiftung, Priština, Kosovë (2017).

Pored svoje akademske karijere, Lushaku Sadriu je takođe pokazala duboku posvećenost internacionalizaciji visokog obrazovanja na Kosovu kroz evropskih projekta. Kao lider u Erazmus kancelariji +, ona je posvećena Kosovu da poveća međunarodne projekte za razmenu studenata, koristi od projekata izgradnje kapaciteta itd. Tokom 2007-2010, bila je direktorka za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Prištini, a zatim je dve godine rukovodila austrijskim KAIP projektom za visoko obrazovanje na Kosovu. Određeno vreme je bila angažovana od strane UNDP-a kao savetnik za evropske integracije u kabinetu premijera Kosova i u Ministarstvu pravde, dok su njene oblasti stručnosti: Evropske Integracije i Visoko obrazovanje.

Email: jehona.lushaku@rks-gov.net

Tel: 038-231-760

 

 

Direkcija Obrazovanja

Direkcija Obrazovanja, u sklopu svojih odgovornosti i zakonskih nadležnosti, administrativnih uputstva MONT Statuta Opštine, i strateških politika Predsednika Opštine u svojoj delatnosti, nadležan je i odgovoran za upravljanje i koordinaciju strukture javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (0,1,2,3) u opštini Priština;

Upravlja i koordinira proces licenciranja svake javne obrazovne pred-univerzitetske institucije, u skladu sa zakonima na snazi i strategiju MONT-a i Opštine;

Sarađuje sa Sekcijom Ljudskih resursa u procesu zapošljavanja učitelja i ostalog osoblja (pomoćnika i podržavaoca), u skladu sa zakonskim odredbama zakona na snazi i sa pod-zakonitih opštinskim aktima i aktima centralnog nivoa;

Sarađuje sa Sektorom Ljudskih resursa u procesu odabranja direktora i zamenika direktora javnih obrazovnih institucija, predškolskih, osnovnih i srednjih (0,1,2,3), u skladu sa zakonima i pod zakonitim aktima na snazi;

U skladu sa važećim zakonskim aktima i u saradnji sa Sekcijom za plate, upravlja procesom plaćanja aktivnog vaspitno-obrazovnog osoblja i drugog stručnog i pomoćnog osoblja u obrazovnim institucijama opštine.

U skladu sa pod-zakonskim aktima na snazi, planira i nadgleda primenu strategija ta predškolsko obrazovanje, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Opštini Prištini;

Nadgleda obrazovne institucije i procenjuje izvršenje zadataka svih zaposlenih u direkciji i upravnika obrazovnih Institucija na Opštinskom nivou;

Registrira i prima učenike, u skladu sa principom ne-diskriminacije svakog oblika.

Registruje sve podatke učenika i evidentira, čuva i arhivira dosijee osoblja obrazovanja i upravnog organa, u skladu sa zakonom, postupcima i formulare MONT-a;

Ohrabruje i promoviše mogućnosti za predškolsko obrazovanje, obavezno osnovno i srednje obrazovanje o uslovima pune ravnopravnosti za sve;

Utvrđuje i identifikuje potrebe o stalnom stručnom osposobljavanju direktora i aktivnog obrazovnog kadra, u skladu sa odredbama važećih zakona i stvarnim mogućnostima budžeta za njih.

Organizuje obuke za učitelje i ostalo stručno osoblje;

Izrađuje, predlaže i usvaja radne pravilnike o školama na svim nivoima koje su pod nadležnosti opštine, uključujući Kodeks ponašanja za upravno osoblje, nastavnike i drugo pomoćno osoblje;

Odlučuje o žalbama protiv odluka direktora škola na svim pred univerzitetskim nivoima u opštini;

Usvaja i nadgleda odluke direktora škola na svim nivoima;

Nadgleda sve prihode i troškove opštinske direkcije za obrazovanje u Prištini kao budžetsku organizaciju;

Nadzire troškove budžeta, uz pomoć periodičnih izveštaja škola;

Izrađuje plan nabavke za funkcionalne potrebe Direkcije obrazovanja;

U skladu sa pod zakonitim aktima na snazi, učestvuje u postupcima javne nabavke predložene od strane Direkcije Obrazovanja do procene ponuda (najmanje po jedan član u komisiji za zadnju procenu ponuda);

U konsultaciji sa direktorima škola i školskim savetima usvajaju pravilnike o ponašanju i disciplini učenika;

Zaključuje i identifikuje i takođe predlaže u sporazumu sa MONT-om odluku o osnivanju, zatvaranju ili podelu javnih školskih institucija na nivou 0, 1, 2 i 3 u Opštini Prištini;

Podstiče, asistira i pokreće saradnju između roditelja i učenika kako bi povećao kvalitet nastave i učenja u školama koje upravlja i nadzire (javne škole).

Organizuje, podstiče i podržava organizaciju raznih takmičenja znanja između raznim školama u društvenim naukama i onim humanitarnim i dodeljuje nagrade i zahvale za učenike i radnike obrazovanja koji su to zaslužili.

Staranje o održavanju i renoviranju školskih objekata i sredstava školskih institucija za javnim fondovima.

Staranje, iniciranje i organiziranje osnivanja potrebnih usluga za učenike i njihovo blagostanje (voda, sredine kupatila, zdravstvene usluge, dnevne obroke itd.);

Stara se o održavanju okružne sredine škole povisujući njihovo zelenilo;

Predlaže i inicira među-opštinsku saradnju u polju obrazovanja;

Sarađuje sa NVO-ima i civilnim društvom i vladine organizacije i nevladine organizacije kako bi privukli donacije u interesu javnih škola svih pred-univerzitetskih nivoa kako bi poboljšali kvalitet nastave;

Za postizanje ciljeva javnog zdravstva, preuzima aktivnosti i razvija zajedničke programe sa MONT-om i školama kako bi podstakli zdravstveno staranje i kako bi izbegli zarazne bolesti i devijantnim pojavama;

Stara se i podržava obrazovanje dece sa posebnim (specijalnim) potrebama, u skladu sa merom i njihovim specifičnim potrebama;

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u delokrugu Direkcije.

Sa ciljem primene određenih funkcija određene na osnovu odredba zakona na snazi, Direkcija obrazovanja je organizovana na sledećim sekcijama:
1. Sekcija Obrazovanja.