Direkcija Kulture

 

Direkcija za kulturu, u okviru nadležnosti i ovlašćenja, odgovorna je i sprovodi planirane aktivnosti, upravljajući lokalnim resursima, kulturnim resursima Opštine Priština;

Planira i predlaže budžetske predmere direkcije, u okviru budžetske organizacije, opštinske administracije;

Organizira i brine se o obeležavanju važnih datuma i dokazanih istorijskih vrednosti.

Organizuje debate, okrugle stolove sa civilnim društvom i državnim organima za promociju, razvoj i promociju oblasti kulture;.

U skladu sa zakonskim obavezama, rukovodi opštinski arhiv Pozorišta "Dodona", opštinsku biblioteku "Hivzi Sylejmani", Gradski stadion itd.; 

Sastavlja, razmatra i menja pravne poslove pravnih i civilnih izveštaja, u vezi sa kulturnim objektima u opštini Priština.; 

Sarađuje sa resornim ministarstvom za ostvarivanje projekata iz oblasti kulture; 

Brine o kulturnoj i istorijskoj baštini opštine (verske objekte, institucionalne objektei i stambene kuće istorijske i arhitektonske vrednosti) i druge strukture koje svedoče o istoriji kao istorijski materijalni resursi. Direkcija za kulturu, zajedno sa MKOS i donatorima, brine se za njihovo održavanje i obnovu u skladu sa identifikacijom kulturnih vrednosti opštine Priština; 

Ona vrši, promoviše i podstiče saradnju sa drugim gradovima Republike Kosovo i drugim državama u skladu sa spoljnom politikom države Kosovo, kako bi omogućila istinsku integraciju kultura i razmenu iskustava u interesu kulturnog razvoja; 

Istražuje i pruža podršku udruženjima, klubovima i udruženjima kao i pojedince sa posebnim kreativnim sposobnostima u oblasti kulture i pruža im podršku uz potpunu transparentnost i bez diskriminacije; 

Obavlja i druge poslove, na osnovu važećih zakona u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju obavljanja funkcija koje su određene važećim zakonskim odredbama, Direkcija za kulturu je organizovana u sledećim sektorima:

1. Sektor Kulture;

2. Sektor Turizma.