Direkcija Inspekcije

Nadgleda I inspektuje sve negativne pojave na teritoriji Opštine Priština;

Nadgleda i proverava da li građani u upravljanju svojom imovinom, sprovode ili dopunjuju zahteve opštinskih akata;

Da zabrani nelegalno zauzimanje zemljišta, zgrada i objekata Opštine kao i da organizuje Njihovo oslobađanje.

Prati proces Izgradnje, izmena, transformacija , kao i rušenja objekata;

Prati vodovodnu mrežu, priključivanja u mreži bez dozvole, kao i sprečavanje zloupotrebe pitke vode;

 

Nadgleda ilegalne priključke na javnoj mrežu kanalizacije, radova (sečenje) javnih puteva bez dozvole, trotoara i drugih javnih površina;

Nadgleda održavanje puteva, trotoara, trgova, parkova, groblja, zelene pijace, sportskih terena i drugih javnih površina;

 Nadgleda proces proizvodnje, prerade, čuvanja, prevoza-slanja hrane, opreme i alata;

 Nadgleda vodu, objekte kao i aparate za snabdevanje sa pitkom vodom;

Odgovoran je za konfiskaciju sumnjive i pokvarene robe, koja predstavlja rizik za javno zdravlje i njihovo odlaganje, u skladu sa važećim pravilima i procedurama na snagu;

Inspektuje poslovne prostorije, objekte, proizvodnju opreme i alate za izradu i promet poljoprivrednih proizvoda;

Inspektuje industrijske aktivnosti koja mogu prouzrokovati zagađenje vazduha, zemlje i vode, koje se dese;

Inspektuje tehničku dokumentaciju ( građevinske projekte, građevinske dozvole, finalnu inspekciju gradilišta;

Inspektuje proces izgradnje u svim fazama i verifikuje usklađenost sa građevinskom dokumentacijom;

Obezbeđeno je da su preduzete adekvatne mere bezbednosti objekata u izgradnji, drugih objekata okolo i u saobraćaju;

Potvrđuje tačnost i autentičnost dokumentacije, koju investitor treba imati na raspolaganju, u skladu sa zakonom;

Sastavlja zapisnike o stanju radova u gradilištu ocenjujući poštovanje utvrđenih uslova za izgradnju, kvalitet radova i građevinskog materijala;

Odlučuje o prestanku izgradnje, u slučaju neusklađenosti sa postavljenim uslovima građevinske dozvole;

Odlučuje o rušenju građevinskih objekta, u slučaju neusklađenosti sa uslovima građevinske dozvole;

 Stara se da zdravstveno stanje lica koja zbog njihovih aktivnosti mogu ugroziti zdravlje stanovništva;

Nadgleda ispunjavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova u postupku izdavanja građevinske dozvole, u skladu sa važećim zakonom;

U skladu sa zakonom, preduzima zaštitne mere za zdravlje stanovništva od štetnog delovanja duhanskih proizvoda i pušenja;

Nadgleda sprovođenje odredbi koje se odnose na zdravstvenu kontrolu životinja, namernica životinjskog porekla, mesa i mesnih proizvoda, objekata i opreme za proizvodnju mesa, objekata i opreme za proizvodnju, očuvanje i prodaju mesa;

 

 

Nadgleda i kontroliše proces pre klanja, i nakon klanja životinja u skladu sa važećim zakonima;

Nadgleda izlaganje robe izvan poslovnih lokala, zabranjuje upotrebu (postavljanje) bez dozvole javnih prostora, postavljanje natpisa, reklama, vitrina, javnih i higijenskih objekata, hotela, javnih dvorana;

Nadgleda sprovođenje odredbi za postavljanje panela i reklama svih vrsta;

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredaba iz oblasti saobraćaja i motornih vozila u javnom prevozu;

Nadgleda, kontroliše i preduzima predviđene zakonske mere protiv nezakonitih prevoznika i onih koji ne poštuju raspored koji je odredio nadležni organ;

 Inspektuje javne puteve u kojima se vrše putni radovi tokom projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije;

Inspektuje sprovođenje plana upravljanja opštom bezbednošću na putevima unutar pojasa putne bezbednosti (projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, i putne signalizacije);

Inspektuje javni urbani prevoz, urbanog periferičnog i robe;

Inspektuje prevoz osnovinih preopterećenih vozila i onog van koloseka različitih prevozioca;

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredba za zaštićene zone prirode od kontaminacije, otpada i opasnih materija;

Inspektuje aktivnosti koje uzrokuju opšte poremećaje u okolini i identifikuje odgovornu stranu, koja je uzrokovala poremećaje;

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredbi koje štite vodu, vazduh i zemljište od zagađenja;

Nadgleda sprovođenje zakonskih odredbi za upravljanje i eksploataciju prirodnih resursa (sečenje šume, vađenje peska itd.) sa aspekta zaštite životne sredine;

 Inspektuje rad kamenolomca;

Nadgleda opštinske javne usluge vezane za zaštitu životne sredine (upravljanje otpadom, kanalizacijom, vodom i druge javne usluge za sprečavanje zagađenja životne sredine);

On je odgovoran za lokalno planiranje zaštite životne sredine, mere za očuvanje prirode, druge mere zaštite od buke, saobraćaja, itd.

Osigurava se i preduzima mere kako bi se poljoprivredno zemljište ne koristi za nepoljoprivredne svrhe.

Nadgleda dodelu poljoprivrednog zemljišta od strane zagađivača i naređuje preduzimanje i sprovođenje  mera, za zaštitu od požara u slučajevima vatre od strane korisnika ili vlasnika poljoprivrednog zemljišta;

Sprovodi agro-tehničke mere za očuvanje i zaštitu useva i ostalih kultura;

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju obavljanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za inspekcijske je organizovana u sledećim sektorima:

 

1. Sektor Opštinskog reda;

2. Sektor za izgradnju;

3. Sektor šumarstva;