Direkcija Finansija

 

Pomaže Predsedniku Opštine u pripremi proječa-budžeta, prije nego što se predstavi na Komitetu za Politiku i Finansije u Skupštini Opštini;

 

Izrađuje plan dinamike ostvarivanja projekata i alokacije sredstava za budžetske linije;

 

Planira izveštaje o toku keša;

 

Pruža stručne savete za opštinske organe vezano sa upravljanjem budžeta;

Nadgleda postupke i troškove budžetskih sredstava;

 

Prima mesečne izveštaje za dinamiku ostvarivanja projekata op direkcija i Kancelarije javne nabavke;

 

Priprema budžetske izveštaje, na osnovu zahteva i u skladu sa zakonitim aktima na snazi;

 

Izrađuje opštinske za financijska pitanja;

 

Vodi financijskim pitanjima;

 

Nadležan je za održavanje godišnjih financijskih računa i izveštaja;

 

Nadležan je da nadgleda sisteme i postupke za ostvarivanje budžeta;

 

Priprema postupke i izveštaje računovodstva;

 

Planira i određuje obaveze na osnovu opštinskih pravilnika određenih subjekata u Opštini, nivo opterećenja, tarife u području poreza na imovinu, taksa i opštinskih kazna;

 

Evidentira i održava registre bogatstva Opštine;

 

Vodi evidenciju svih sopstvenih budžetskih prihoda Opštine;

 

Priprema godišnji jedinstveni plan i nadgleda njegovo ostvarivanje;

 

Nadgleda upotrebu-ostvarivanje budžeta uz pomoć programa “Free balanc”;

 

Koordinira rad i razvija saradnju sa ostalim sektorima Direkcije, na osnovu dinamike za potrošnju budžeta na osnovu toka novca. 

 

Kontroliše i nadgleda rad certifikovanih i vrši njihovo usvajanje na osnovu fonda, koda i ekonomskih kategorija. 

 

Planira i vrši evidenciju sopstvenih prihoda poreza na nepokretnu imovinu;

 

Priprema naplata duga (poreza) za sve nepokretne imovine;

 

Angažuje se i osigurava podelu računa poreza na imovinu;

 

Vrši podelu napomena za poreznike koji duguju;

 

Proverava i ponovo upisuje podatke u sistemu sa postojećim stanjem na terenu;

 

Koordinira rad operatora dodavanja podataka u sistemu;

 

Razmatra žalbe poreza na imovinu sa opštinskog;

 

U saradnji sa Pravnom Kancelarijom, izrađuje predlog- pravilnika za porez na nepokretnu imovinu;

 

Koordinira rad sa Departmanom poreza na imovinu Ministarstva Finansija;

 

Izvršava i druge radove, u skladu sa zakonima koji se primenjuju u okviru delokruga Direkcije.

 

  

U cilju primene funkcija odrešenih na osnovu zakonskim odredbama na snazi, Direkcija Finansija, je organizovana na sledećim sektorima:

1.Sektor za Budžet i Finansije;

2.Sektor Poreza na imovinu.