Sedište Direkcije: Priština, Novi Objekat Opštine
Direktor Direkcije: Ardian Olluri

Datum rođenja: 27 Avgust 1983
Bračni status: oženjen

Iskustvo: 

Na nivou bachellor je studirao Pravo i Političke Nauke u Pravnom Fakultetu i Filozofskom Fakultetu Univerziteta Prištine. Nastavio je sa studiranjem nivoa master o Međunarodnom pravu u Pravnom Fakultetu i Evropsko Pravo u Univerzitetu Manchestera u Holandiji. Bio je jedan od predstavnika programa Zoung cell scheme koji je financiran od strane Evropske Unije. Dobro poznaje upravne postupke i javno pravo.

Ima iskustva u nuđenju stručnih pravnih usluga u privatnom sektoru. Za određeno vreme je bio angažovan kao stručni saradnik u kancelariji pravobranilaštva Juridica LLC. U opštini Priština, u početku je bio angažovan u maju 2014. godine kao viši službenik za pravna-imovinska pitanja u direkciji za finansije i imovinu. 2015. godine imenovan je za šefa Pravne kancelarije pri kabinetu gradonačelnika u opštini Priština. 2016. godine, u sklopu re-organizacije, usled koncentracije pravnih usluga na jednom mestu osnovan je pravni sektor Opštine Priština, kojeg je upravljao do avgusta 2017. godine kada je i imenovan za direktora Direkcije za urbanizam u opštini Priština.

E-mail: ardian.olluri@rks-gov.net


Radno vreme: počinje od 8:00 i završava se u 16:00 časova.

Direkcija Urbanizma

Sprema i pruža osnovne informacije i dokumente o pripremi, usvajanju i tehničke dokumentacije za dozvolu gradnje;

Predlaže i primenjuje zakonite akte u polju prostornog planiranja, Razvojnog Plana Opštine, Urbanog Razvojnog Plana, Urbanog regulacionog plana, regulativu u domenu investicionih izgradnja i zaštite sredine;

Određuje uslove izgradnje, u skladu sa Zakonom za Izgradnju.

Predlaže i usvaja kriterijume za postavljanje privremenih ciljeva, sredstava i mikro- urbanih elemenata na teritoriji grada i opštine;

Bavi se sa izradom projekat-pravilnika, analitičkih ekspertiza, i ostalih delatnosti u određenim poljima prostornog i urbanog planiranja, zaštita sredine i polje izgradnje;

Predlaže i primenjuje program za površinu opštine;

Izdaje dozvole za izgradnju svih vrsta objekata koje zakon određuje da su pod nadležnosti Opštine;

Izdaje dozvole za izgradnju objekata lokalne važnosti i ostalih razvoja.

Organizuje i razvoja treninge za stručne grupe i ljudske kapacitete za postupak legalizacije;

Organizuje i određuje stručnu grupu za prijem i razmatranje zahteva (dokumentacije) za legalizaciju;

Organizuje i određuje stručnu grupu za procenu izgrađenih objekata bez dozvole;

Zaključuje i prosleđuje podatke o izgrađenim objektima koji nisu u skladu sa zakonima izgradnje, standardima, urbanom dokumentacijom na snazi, i pravilnikom i priručnikom za legalizaciju;

Kontroliše tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonima za izgradnju, standardima, urbanističke dokumente koji su na snazi, kao i sa pravilnikom i Priručnikom za legalizaciju;

Razmatra programe za izgradnju infrastrukture i kapitalnih objekta u ne-legalnim prostorima;

Sarađuje sa određenim opštinskim subjektima u sferi regulisanja zemlje za izgradnju sa svim ostalim određenim subjektima;

Koordinira i završava proceduralne radove u polju ne-legalnih izgradnja;

Donosi Odluke i potvrde o stanju postojećih objekata;

Zaključuje i prenosi informacije o izrađenim objektima koji nisu u skladu sa zakonima za izgradnju, standardima i urbanističkom dokumentacijom na snazi;

Izdaje dozvole za upotrebu završenih objekata;

Sarađuje sa određenim opštinskim subjektima u području regulisanja zemlje za izgradnju;

Predlaže kreiranje zona zemlje za izgradnju i obrađuje lokacije za davanje zemlje na korišćenje;

Završava i druge poslove, u skladu sa zakonima na snazi u okviru delatnosti Direkcije.


U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za urbanizam je organizovana u ovim sektorima:
Sektor Urbanizma
Sektor Legalizacije