Bekim Brestovci je rođen 1.6.1969.

Završio je Master studije iz Biznisa i Menadžmenta, specijalizovao se za međunarodni opšti menadžment.

U Nemačkoj je vodio međunarodne korporacije i upravljao kompanijama u njegovom vlasništvu.

Tokom perioda 2017-2019 u Nemačkoj, predvodio je i ponovo preuzeo vođstvo 2023. godine Unije Albansko-Nemačkih Preduzeća.

Obavljao je funkciju političkog savetnika u Ministarstvu Spoljnih poslova i Dijaspore.

Obavljao je poslove savetnika  za Kapitalne investicije  i ulaganja iz inostranstva  u Kabinetu Predsednika Glavnog grada .

Član je Savetodavnog odbora u Savetu Albanskih ambasadora.

E-mail: bekim.brestovci@rks-gov.net

Asistente: fatlinda.bajrami@rks-gov.net

Tel: 038 233 120

 

Direkcija Javnih Usluga, Zaštite i Spašavanja

 

Određuje i nadgleda pružanje lokalnih javnih usluga, uključujući snabdevanje vodom, mrežu vodovoda, kanalizaciju i prečišćavanje crnih voda;

Organizuje letnje i zimsko održavanje lokalnih puteva i naselja, pročišćavanje ulica i trotoara grada;

Organizuje održavanje i deblokadu atmosferske kanalizacione mreže i planove za lokalne toplane;

Organizuje pružanje i održavanje javnih površina, zelenih površina, javnih parkova i groblja;

Koordinira aktivnost i daje saglasnost za aktivnost javnog prevoza putnika i robe, sa javnim preduzećima i udruženjima pojedinih taksista i pravnih subjekata, u skladu sa pravilnicima;

Postavlja linije i red vožnje za javni prevoz putnika;

Upravlja sektor "pauka" prema pravilniku i organizuje postupke za javne aukcije za konfiskovana vozila koja pređu rok utvrđen zakonom;

Sarađuje sa policijom o regulisanju saobraćaja i poboljšanju bezbednosti saobraćaja, posebno u blizini škola i predškolskih ustanova;

Bavi se vertikalnom i horizontalnom signalizacijom postojećih puteva i reguliše saobraćaj u gradu Prištini;

Odlučuje o privremenoj blokadi ulica za njihovo korišćenje, u specifičnim slučajevima (državni praznici, specifični poslovi od državnog interesa i opštine i slični poslovi);

Sarađuje sa kompanijama koje pružaju usluge u vezi sa postavljanjem cena za vodu, tehničkih intervencija i nadgledanjem rasporeda redukcija;

Zabrine se o snabdevanju sa pitkom vodom sa cisternama i posebnim rezervoarima, u slučaju potrebe;

Daje odobrenje – dozvolu za upotrebu javnih prostora, stara se o održavanju zelenih površina, parkinga i ostalih javnih prostora, u skladu sa opštinskim planovima;

Pruža uslugu dežurstva za eliminaciju psa lutalica;

Nadgleda realizaciju radova za održavanje zelenila i razmatra razne zahteve;

Odgovoran je za izdavanje dozvola za korišćenje javnih površina ispred hotelskih prostorija, javnih govornica, statičkih generatora, pokretne opreme za prodaju ražnjišta, kukuruza, kestena, sladoleda i knjiga;

Stara se o održavanju liftova (popravak i njihovo održavanje);

Odgovoran je za ravnu rasvetu, tabele reklama, rasvetle reklame raznih kompanija i ostale reklame;

Učestvuje u Komisiji za tehnički prijem završenih radova - javnu rasvetu, održavanje javnih mreža i signalizaciju;

Stara se o upravljanju, kontroli i čišćenju svih trgova koji pripadaju opštini;

Obaveštava odgovornu Direkciju za defekte na putevima na svojoj teritoriji;

Nadležan je za davanje novosti koje pripadaju Opštini, za postavljanje smetnja na putu (ležećih policajca);

Procenjuje rizik od prirodnih katastrofa i drugih nesreća na teritoriji opštine, i izraditi nacrte za zaštitu;

Brine se o radu alarmnog sistema u slučaju opasnosti;

Odgovoran je za organizaciju građana u snagama za zaštitu i spašavanje, ako je potrebno i predlog za osnivanje Komiteta za Zaštitu i Spašavanje;

Osigurava hitna vozila za privremeni smeštaj u slučaju prirodnih nepogoda i drugih nesreća;

U skladu sa zakonima i, ako je potrebno, odgovorna je za koordinaciju rada sa centralnim institucijama i drugim opštinama u oblasti zaštite i spašavanja.

Organizuje, razvija i vodi ličnu i uzajamnu zaštitu;

U vanrednim slučajevima, predlaže Predsedniku Opštine objavljivanje vanrednog stanja, kao i mera koje treba preduzeti kako bi se suočili sa situacijom.

Nadgleda objekte Opštine i angažuje osoblje da obezbeđenje objekata iz unutrašnjeg dela ili u obliku ugovaranja spoljašnjih kompanija;

U skladu sa zakonima i opštinskim aktima, izrađuje plan zaštite od požara;

Praćenje financijskog izvršenja sredstava, predviđeni za protivpožarnu zaštitu, kao i opremu BZP sa adekvatnim međunarodnim savremenim za intervenciju;

Brine se o održavanju i funkcionalizaciji javnih skloništa;

Organizuje i nadgleda rad sektora ođačara.

Organizuje i koordinira radove sa kompanijama koje pružaju usluge građanima;

Angažuje se u postepenom smanjenju zagađenja, degradacije i oštećenja životne sredine, kao i smanjenju ili zabrani tih ekonomskih aspekata i drugih aktivnosti koje predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje i životnu sredinu;

Stara se o bio diverzitetu pokušavajući da postigne ekološku ravnotežu na teritoriji opštine i šire;

Nadzire i brine se o racionalnoj i održivoj upotrebi prirodnih resursa i proizvodnog zemljišta, kao i zaštitu genetske akumulacije prirode;

Izrađuje program i nadgleda reljef, predlaže nove zone za zaštitu, štiti i rehabilituje raznovrsnost i kulturne i estetske vrednosti pejzaža;

Prikuplja potrebne podatke za određivanje izvora i količine vode;

Predlaže mere za nadgledanje kvaliteta, zaštite i očuvanja vode, vazduha, zemlje i prirode zone opštine, i osigurava njihovu primenu;

Održava podatke, koje uključuju podatke o svim aktivnostima, aplikacijama za opštinsku ekološku dozvolu, i opštinska ekološka odobrenja;

Informiše javnost o svim pitanjima koja se tiču očuvanja i zaštite okoline;

Preuzima mere za očuvanje površinskim vodama i onih podzemnih od zagađaća;

Brine o primeni mera za zaštitu od štetnih efekata vode;

Nadgleda upravljanje prirodnim vrednostima poput: vazduha, vode, zemlje, šuma, mineralnih supstanci i prirodnih javnih korisnih elementa kao što su zeleni prostori, obale, reke i bazena Grmije, kao i posebne vrednosti kao što su geo-diverzitet, bio-diverzitet i divlji biljni i životinjski svet;

Izrađuje mere za kontrolu nivoa buke na teritoriji opštine.

Nadgleda uslove bezbednosti života i zdravlja ljudi na mestu izgradnje i oko njega, tokom izvršenja radova;

Eliminiše prekršaje, nedostatke i štete prouzrokovane tokom izgradnje;

U skladu sa zakonima i opštinskim aktima priprema program smanjenja nivoa zagađenja životne sredine i predlaže projekte zaštite životne sredine, u saradnji sa centralnim i lokalnim institucijama i donatorima;

Izrađuje i ostale poslove, na osnovu zakona na snazi u sklopu delatnosti Direkcije.


Radi vršenja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija Javnih Usluga, Odbrane i Spašavanja organizovana je u sledećim sektorima:


1. Sektor Javnih Usluga;
2. Sektor za Upravljanje Smeća i Okoline;
3. Sektor za Bezbednost i Hitnih Slučajeva;
4. Sektor Prevoza i Saobraćaja;