Sedište direkcije: Priština, stara zgrada Opštine, Ul. UCK 61
Direktor Direkcije: Muhedin Nushi, diplomirani. ecc

Datum rođenja: 29 avgust 1959

Bračni status: Oženjen

Iskustvo: Univerzitetske studije  je završio na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Prištini. Dobro je upoznat sa procesima, procedurama i operacijama bankarske industrije, informativne tehnologije, analize biznisa, statističke obrade, upravljanje podacima i procesima kao i upravljanje projektima od ideje dizajna, razvoja, implementacije, nadgledanja i razvoja.

G. Nushi u početku je radio u Institutu za Naučna Istraživanja i Razvoj (INKOS) u Obiliću od 1985 do 1990 godine.

Od 1992 do 2000 godine bio je zaposlen u Ekonomskoj Banci, sa sedištem u Đakovici, a potom u Prištini. Od 2000 do 2006 godine učestovao je u različitim projektima sa inostranim institucijama- sa Svetskom Bankom (World Bank) u projektu koji je implementiran od strane FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija) (Food and agriculture organizations of United Nations), projekti EU-a u Ministarstvu poljoprivrede i Zavoda za Statistiku Kosova, kao i nekoliko projekata pri UNDP-u, HELVETAC-u, USAID-u itd. Od 2006 do 2013 godine vodio je Department Tehnologije u Ekonomskoj Banci.   

E-mailmuhedin.nushi@rks-gov.net
Tel: 038 230 900 lok. 1145

Radno vreme: počinje u 8:00 i završava u 16:00

Prijem stranaka: svaki dan u radnom vremenu.

Direkcija Administracije

Direkcija administracije, u okviru svojih aktivnosti obavlja i odgovorna je za:

 • Vršenje i sprovođenje opštih administrativnih usluga, za administrativne organe i druga Opštinske organe i

 

 • Pružanje administrativnih usluga, za građane Opštine Prištine, u okviru svojih vlastitih ili delegiranih zakonskih ovlašćenja.

Odgovornosti Administracije:

Opšte administrativne usluge za administrativne organe i ostale Opštinske organe Direkcije za Administraciju uključuju :

 • Pružanje usluga i obavljanje administrativne podrške za rad Skupštine Opštine Odbora Direktora i radnih tela (komiteta) Skupštine Opštine.

Priprema i izrada akata Predsednika Prištine ( član 13 u vezi sa članom 58 ZLSU ) kao i druge tehničko-administrativne poslove kao što su:

 • Izrade pozivnica i odluka sa određenih sastanka, kompilacija i lektura književnih materijala na jezicima koji se službeno upotrebljuju u Opštini Prištini;

 

 • Primanje i prosleđivanje kod nadležnog organa građanske inicijative za peticije i zahteva za referendum građana Opštine Priština, u skladu sa Zakonom i Statusu Opštine.

Vrsi predloge (nacrte) predloga pravilnika i opštih administrativnih predloga odluka, kao i daje predloge za izmenu i dopunu opštih podzakonskih akata (u Opštinskoj nadležnosti)

Sprovodi i registruje, vodi evidenciju o službenom materijalu koji prima i podnosi kancelarija arhive opštinske administracije, kao i arhiviranje arhivskog materijala i brine o njegovom čuvanju, brine o čuvanju administrativnih materijalnih akata (matične knjige, fajlovi, protokoli, registri, itd.) 

Pruža sve oblike usluga i pravnu pomoć gradnjinima, uključujući upis svih njihovih zahteva i žalbi i izveštava o završetku administrativnih predmeta u skladu sa zakonskim rokovima.

Odgovoran je i vodi računa o pružanju poštanski usluga za potrebe Opštinskih organa i organa Opštinske administracije.

1.    Sektori i Bashkësive Lokale;
2.    Sektori për Punë të Kuvendit Komunal;
3.    Sektori i Gjendjes civile;
4.    Sektori i Teknologjisë Informative;
5.    Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme (Logjistikës);
6.    Sektori për Shërbim me Qytetar.

Vrsi i rukovodi u domenu logistike, uključujući upravljanje i održavanje vozila u vlasništvu Opštine Priština.

Organizuje i brine se o održavanju objekata Opštinske administracije, uključujući i organizaciju usluga bezbednosti za ove objekte.

Vršiti sve radove vezano sa staranjem i održavanjem informativne tehnologije i njegovog unapređenja za službene potrebe.

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za administraciju organizuje se u sledećim sektorima:

 1. Sektor lokalnih zajednica;
 2. Sektor za rad Skupštine Opštine;
 3. Sektor civilnog stanja;
 4. Sektor Informativne tehnologije;
 5. Sektor opštih usluga (logistika);
 6. Sektor za usluge gradnjina.