Direkcija strateškog planiranja i održivog razvoja

 

Planira prostorni i urbani razvoj, prati i proučava prostorni razvoj unutar teritorije opštine (prema savremenoj metodologiji);

 

Izrađuje programe, opštinski razvojni plan, urbanistički plan i urbanističke regulativne planove naselja i drugih jedinica;

 

Pruža predloge i mišljenja o postupku za njihovo odobrenje i predlaže njihovu realizaciju;

Sakuplja, obrađuje i kompletira prostorno-razvojnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i drugim odredbama koji su sačinjene na osnovu zakona;

 

Sarađuje sa svim učesnicima u planiranju i razvoju grada i opštine za izradu prostornih planova; 

 

Bavi se sa urbanističkim i ruralnim planiranjem opštine i korišćenjem zemljišta;

 

Sarađuje na konceptu rešenja i sadržaja urbanističkih regulacionih planova;

 

Izrađuje programe, projektne zadatke, uz pomoć odabranih stručnjaka za organizovanje urbanističkih- arhitektornskih konkursa na lokalnom i međunarodnom nivou;

 

Koordinira i upravlja prikupljanjem podataka GIS-a od drugih organizacija i direkcija Opštine;

 

Koordinira i upravlja poslovima institucija Skupštine opštine u vezi sa vođenjem evidencije za imenovanje puteva;

 

U koordinaciji sa Direkcijom Javne Službe, Odbranu i Spašavanje odlučuje o izdavanju dozvola za prevoz ne-javnih prevoznicima;

 

Obavlja i druge poslove u skladu sa važećim zakonima u okviru aktivnosti Direkcije.

 

 

U cilju ostvarivanja funkcija definisanih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za strateško planiranje i održivi razvoj je organizovana sledećim sektorima:

 

1. Sektor za strateško planiranje;

2. Sektor za održivi razvoj;

3. Sektor sporta;

4. Sektor životne sredine i efikasnosti.