Vigan Kastrati je rođen u Prištini, 6. jula 1983. godine.

Univerzitetske studije završio je na koledž za Menadžment i informatiku „Iliria“.

G. Kastrati ima profesionalno iskustvo u upravljanju, rukovođenju i organizaciji. Poznaje administrativne i finansijske procese kao i utiče u povećanje performansi osoblja i  kompanije.

U periodu od 2002. do 2005. godine radio je kao izvršni direktor u NVO "Promote Arty". Odgovoran za blisku saradnju sa Ministarstvom sporta, kulture i omladine na unapređenju položaja umetnosti na Kosovu.

Tokom 2004 - 2009 god. radio je kao menadžer u kompaniji "Kastrati Group".

U periodu 2006 - 2008, vršio dužnost predsednika NVO “Prishtina Youth Network”.

Gdin. Kastrati 2009 - 2013 radio je kao Koordinator projekta u NVO "Focus". Čija je uloga bila organizacija tima i planiranje rada na terenu, sačinjeni predlozi projekata i budžeta, predstavljanje ideala na sastancima i simpozijumima za doprinos oblasti „Deca i ljudska prava“.

Član Međunarodne kampanje za zabranu nagaznih mina: Učestvovao na više od 10 međunarodnih simpozijuma i državnih sastanaka kao omladinski ambasador, posmatrač sastanaka, omladinski aktivista, trener, lobistički pripravnik tokom sastanka OKB u zemljama kao što su: Kenija, Jordan, Hrvatska, Kanada , Kambodža, Laos, Kolumbija, Turska.

Član Koalicije za Kasetnu Municiju gde je organizovao aktivnosti na podizanju svesti protiv kasetne municije i ne eksplodiranih municija na Kosovu.

Učestvovao je kao svedok na ceremoniji potpisivanja Konvencije od strane premijera u Oslu, Norveška.

Od 2010. do jula 2023. godine obavljao je funkciju izvršnog direktora u kompaniji „Horeca L.L.C“, dok je 2022. godine bio i na poziciji direktora u kompaniji „Dominos Internacional“ u Prištini.

Trenutno obavlja funkciju direktora administracije u opštini Priština.

E-mail: vigan.kastrati@rks-gov.net 

Tel: 038/233-575

 

 

Direkcija Administracije

Direkcija administracije, u okviru svojih aktivnosti obavlja i odgovorna je za:

 • Vršenje i sprovođenje opštih administrativnih usluga, za administrativne organe i druga Opštinske organe i

 

 • Pružanje administrativnih usluga, za građane Opštine Prištine, u okviru svojih vlastitih ili delegiranih zakonskih ovlašćenja.

Odgovornosti Administracije:

Opšte administrativne usluge za administrativne organe i ostale Opštinske organe Direkcije za Administraciju uključuju :

 • Pružanje usluga i obavljanje administrativne podrške za rad Skupštine Opštine Odbora Direktora i radnih tela (komiteta) Skupštine Opštine.

Priprema i izrada akata Predsednika Prištine ( član 13 u vezi sa članom 58 ZLSU ) kao i druge tehničko-administrativne poslove kao što su:

 • Izrade pozivnica i odluka sa određenih sastanka, kompilacija i lektura književnih materijala na jezicima koji se službeno upotrebljuju u Opštini Prištini;

 

 • Primanje i prosleđivanje kod nadležnog organa građanske inicijative za peticije i zahteva za referendum građana Opštine Priština, u skladu sa Zakonom i Statusu Opštine.

Vrsi predloge (nacrte) predloga pravilnika i opštih administrativnih predloga odluka, kao i daje predloge za izmenu i dopunu opštih podzakonskih akata (u Opštinskoj nadležnosti)

Sprovodi i registruje, vodi evidenciju o službenom materijalu koji prima i podnosi kancelarija arhive opštinske administracije, kao i arhiviranje arhivskog materijala i brine o njegovom čuvanju, brine o čuvanju administrativnih materijalnih akata (matične knjige, fajlovi, protokoli, registri, itd.) 

Pruža sve oblike usluga i pravnu pomoć gradnjinima, uključujući upis svih njihovih zahteva i žalbi i izveštava o završetku administrativnih predmeta u skladu sa zakonskim rokovima.

Odgovoran je i vodi računa o pružanju poštanski usluga za potrebe Opštinskih organa i organa Opštinske administracije.

1.    Sektori i Bashkësive Lokale;
2.    Sektori për Punë të Kuvendit Komunal;
3.    Sektori i Gjendjes civile;
4.    Sektori i Teknologjisë Informative;
5.    Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme (Logjistikës);
6.    Sektori për Shërbim me Qytetar.

Vrsi i rukovodi u domenu logistike, uključujući upravljanje i održavanje vozila u vlasništvu Opštine Priština.

Organizuje i brine se o održavanju objekata Opštinske administracije, uključujući i organizaciju usluga bezbednosti za ove objekte.

Vršiti sve radove vezano sa staranjem i održavanjem informativne tehnologije i njegovog unapređenja za službene potrebe.

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za administraciju organizuje se u sledećim sektorima:

 1. Sektor lokalnih zajednica;
 2. Sektor za rad Skupštine Opštine;
 3. Sektor civilnog stanja;
 4. Sektor Informativne tehnologije;
 5. Sektor opštih usluga (logistika);
 6. Sektor za usluge gradnjina.