Javna diskusija za proces legalizacije - Direktor Liburn Aliu i građani

- 03 Dec 2014

Opština Priština, na rednoj javnoj diskusiji je tretirala pitanje legalizacije bespravnih objekata

Zainteresovani građani su imali mogućnost da se detaljno informišu vezano za ovaj proces od Direktora Direkcije za Urbanizam, Građevinske Poslove i Zaštitu Životne Sredine, Liburn Aliu.

Aliu je početno obavestio prisutne da svi bespravni objekti koji budu aplicirali, će podlegnuti zakonu za legalizaciju, u suprotnom one će se postaviti u spisku za rušenje.

„Sve ranije aplikacije za legalizaciju će se registrovati ili su se do sada registrovali u spisku zgrada bez dozvola, sa svim podacima koje posedujemo. One su registrovane i na mapi, u bazi podataka GIS-a. Za sve objekte za koje se aplicira, podlegnuće zakonu za legalizaciju. Za one objekte za koje se ne aplicira, prema zakonu, one se automatski postavljaju na spisku za rušenje. Dok će se tretirati one za koje se apliciralo. Jedan deo je predviđa da se legalizuje, dok oni objekti koji ne ispunjuju uslove za legalizaciju, postavljaju se na spisak za rušenje“, rekao je Direktor Aliu, koji je takođe naveo da postoji veliki broj objekata koji će se registrovati i gde je sada već počeo ovaj proces i građani trebaju da registruju svoje objekte.

Aliu je rekao da će se organizovati sastanci i sa građanima po različitim naseljima Prištine, u cilju podizanja svesti i upućivanja o tome kako oni trebaju da deluju i da će za taj cilj da im se podele leci gde će biti obuhvaćeni svi potrebni podaci. On je rekao da je neophodno da građani pružaju svoje konkretne podatke kako bi ušli u spisak registrovanja. Prema njemu, samo tako se mogu klasifikovati i verifikovati postojeći podaci opštine, sa onim dokumentima koje donose građani koji žele da legalizuju svoje bespravne objekte.

„Nakon toga počinje period apliciranja, dok za objekte za koje su podnete aplikacije u 2010 godini nije potrebno ponovno apliciranje, ali za sve ove slučajeve, strankama će se zatražiti dodatne dokumentacije u slučajevima kada je nešto takvo potrebno, u skladu sa pravilnicima koji su bili na snazi kada zakon za legalizaciju nije postojao. Sada postoji zakon i mi ćemo delovati u skladu sa zakonom“, rekao je gdin. Aliu.

Vezano za zainteresovanost građana o tome šta će se desiti sa izgradnjama koje su završene nakon avgusta 2013 godine, gdin. Aliu je odgovorio da se zakonom određuje da ti objekti neće podlegnuti zakonu o tretiranju bespravnih objekata.

„O tome šta će se legalizovati a šta ne, to će se definisati Administrativnim Uputstvom koji će se izraditi u saradnji sa Ministarstvom. Znači, biće teška linija podele između objekta za legalizaciju ili ne legalizaciju, ali će to biti definisano zakonom. Sa naše strane, mi ćemo čekati na jasna uputstva za više stambene zgrade, vezano za legalizovanje jer imamo mnogo slučajeva kada je više stambena zgrada izvršila stopostotnu izgradnju na svojoj imovini i prevazišla je kriterijume. Ima i onih koje su uzele dozvolu i prevazišli su tu dozvolu, i sva ta pitanja, u saradnji sa ministarstvom i administrativnim uputstvima, će biti tretirane“, rekao je Direktor Aliu.

Prisutni, sem što su uglavnom bili zainteresovani za pojedinačne slučajeve, dali su i preporuku da odlukom Predsednika Opštine Priština bude formiran privremeni komitet vezano za proces legalizacije i koji bi imao i savetodavnu ulogu, dok su oni istovremeno zatražili da komisije koje će dati saglasnost za legalizaciju objekata u budućnosti, budu opterećene zakonskim odgovornostima.

Takođe, na ovoj javnoj raspravi je imalo i učesnika koji su izrazili svoju zabrinutost za zaštitu kulturne baštine, dok ih je Direktor Liburn Aliu osigurao da sa Regulativnim Razvojnim Planom (RRP) je definisan prečnik, granica zone, a u odnosu na ove objekte će se ponovo definisati kriterijumi i sa drugim relevantnim institucijama.