Održana X sednica Skupštine Opštine Priština

- 29 Dec 2014

Skupština Opštine Priština je danas održala X redovno sednicu

 

Nakon usvajanja izvoda zapisnika, kao i predloga godišnjeg plana rada Skupštine za 2015 godinu, zatraženo je takođe da se izmeni pravilnik rada Skupštine, s ciljem da tačke „pitanja i odgovori“, i „razno“, ne ostanu uvek na kraju dnevnog reda. Na ovoj sednici, usvojeni su i predlog odluke za izmenu odluke o osnivanju Opštinskog Odbora za Bezbednost u Zajednici, kao i predlog odluke za određivanje članova Komisije za otvaranje žalbenih kutija.

Mnoge rasprave je podstakao predlog za ostavljanje na javnu raspravu Pravilnika o održavanju psa i mačaka i način delovanja u slučaju njihovog napuštanja ili gubitka.

Vezano za ovaj predlog, Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti, rekao je da je u septembru zatražio u Skupštini jednu diskusiju za pse lutalice. Ahmeti je rekao da nakon što je tražio mišljenje Skupštine, odlučeno je da se ovo pitanje diskutira na Komitetu za Javne Usluge, što je i učinjeno od strane izvršne vlasti.

„Imali smo diskusiju o psima lutalicama, tu je traženo po mojoj sugestiji da se pošalje jedan zahtev ministarstvu, i izradili smo akcioni plan. Takođe, predložio sam da ga pošaljemo i u drugim opštinama Republike Kosovo, kako bi se ovo pitanje tretiralo na isti način u svim opštinama Republike Kosovo. Ovo pitanje sa podignuo i u Asocijaciji Opština Republike Kosovo, oni su se složili, a predsednik asocijacije Naim Ismajli je zatražio jedan nacrt pravilnika kako bi se počelo sa radom“.

Prema kompetencijama koje se garantuju zakonom, predsednik Ahmeti je rekao da je objavio vanredno stanje vezano za ovo pitanje, pošto takva situacija predstavlja rizik za građane i javnu bezbednost, s ciljem da se prošire nadležnosti za brže delovanje.

„Sada smatramo da u ovom zimskom periodu, imajući u vidu zadnje incidente i broj psa lutalica, mi ćemo objaviti vanredno stanje i sada smo već osnovali Komitet za Krizu, koji uključuje Policiju Kosova, KSB, Agenciju za Veterinarstvo i Ishranu Kosova, i predstavnike Univerziteta Prištine, kako bi izradili operativni plan i da sastavimo mapu rizika, identifikujući boravište psa lutalica. Nakon toga, mi ćemo ih tretirati i očistićemo nelegalne deponije gde se psi sakupljaju“, rekao je Ahmeti.
Ovo se preduzima kao delo u cilju prevencije eventualnih incidenata, rekao je Ahmeti.

Međutim, ova tačka dnevnog reda je bila protivljena od odbornika LDK-a i PDK-a s pretekstom da je polovičan predlog i ne predstavlja realnost, uprkos tome što je tačka dnevnog reda obuhvatala otvaranje javne diskusije i dopunu pravilnika, do njenog konačnog usvajanja. Kao zaključak, odlučeno je da se do 15 januara 2015 godine pošalju komentari vezano za pravilnik koji je pripremljen od strane Asocijacije Kosovskih Opština, odnosno svih pravnih kancelarija Opština Kosova. Ahmeti je upozorio odbornike koji su se protivili da se diskutuje sa građanima vezano za ovaj pravilnika, da je takvo delo veoma štetno i rizično i da niko ne može pobeći od odgovornosti za takve odluke.

Podele između pozicije i opozicionih stranaka LDK-a i PDK-a su se udubile kada je diskutovano o šestoj tački dnevnog reda, predlog pravilnika za kriterijume planiranja predloženih građevinskih uslova, koji, kako je Direktor Urbanizma Liburn Aliu rekao, je osnovan na zakon o izgradnji i na doneta administrativna uputstva koji su proizišli iz zakona, kao i na osnovu zakona o katastru.

„Pošto smo prema zakonu o izgradnji po zonama gde nema regulativnih planova, obavezni da izdajemo građevinske dozvole i gde se ona reguliše preko procedure posredovanja koja je poznata kao „građevinski uslovi“, administrativno uputstvo objašnjava delimično a ne potpuno, „građevinske uslove“, rekao je Aliu, prema kojem je cilj izrade ovog pravilnika olakšavanje procedura za građevinske uslove i regulisanje katastarskih parcela, prema zakonima na snazi. On se izrazio da bi se ovim pravilnikom predvidela i parcijalizacija zemljišta, spajanje parcela, itd, zahtevi građana Opštine Priština koji su svakodnevni, u zonama koje se nalaze van regulativnih planova, a koje su u unutrašnjosti urbanističke zone.

„Imajući u vidu prouzrokovane probleme na način kako su se do sada parcijalizovale imovine, neophodno nam je da imamo ovaj pravilnik kako bi nam olakšao proceduru davanja saglasnosti za parcijalizaciju“, rekao je Aliu.

Međutim, ovaj predlog pravilnika je naišao na teška protivljenja od grupe odbornika LDK-a koji, zajedno podržani u liniji od odbornika PDK-a, pretendirali su da je ovaj pravilnik protivzakonit, dok nisu pružali nikakav argument za takvu tvrdnju, bez obzira na to da je zakonitost pravilnika nadležnost centralnog nivoa. Na kraju ove diskusije, 23 odbornika su glasila za pravilnik, 23 protiv, dok je 1 bio uzdržan. U takvim okolnostima, kao što je predviđeno pravilnikom skupštine, Predsedavajući Skupštine Halim Halimi je iskoristio svoj dupli glas, protiv ovog pravilnika.

Deo diskusija je bio i predlog pravilnika za proceduru izgradnje objekata privremenog karaktera, kao i predlog pravilnika za određivanje lokacije za postavljanje trafo stanice u selu Drenovac, koji su usvojeni u Skupštini Opštine.