• Obezbeđuje sprovođenje APEP-a (Akcioni Plan za Evropsko Partnerstvo) za akcije koje se povezuju as opštinom i izveštava prema zahtevima MALS-a;
  • Koordiniše aktivnosti Opštine koje su povezane sa sprovođenjem APEP-a;
  • Nadzire aktivnosti administrativnih direkcija koje potiču od APEP-a, kao i druge strateške dokumente MALS-a i Vlade Kosova;
  • Nadzire izradu opštinskih pravilnika, kako bi se obezbedili da su u skladu sa evropskim standardima;
  • Redovno izveštava kod Predsednika Opštine, vezano za aktivnosti direkcija;
  • Priprema potrebne materijale za potrebe Opštine, u vezi pitanja evropskih integracija;
  • Istražuje razne programe pomoći EU-a, koji pružaju podršku za vladavinu i lokalni razvoj;
  • Pruža savete vezane za evropska pitanja, prema potrebi Opštine;
  • Sarađuje sa kancelarijom za evropske integracije u MALS-u i Agencijom za Evropske Integracije KP-a, vezano za pitanja usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a.