Predsednik Opštine regrutira Rukovodioca Personala koji je istovremeno i rukovodilac Opštinske Civilne Službe i deluje prema nadležnostima Predsednika Opštine.

Rukovodilac Personala vrši sledeće dužnosti i zadatke:

 • Izrađuje i objavljuje konkurse za dopunu slobodnih radnih mesta;
 • Određuje komisiju za intervjuisanje, za prijem kandidata, koji konkurišu na osnovu objavljenog konkursa;
 • Imenuje civilne službenika u organima zapošljavanja;
 • Sastavlja formu ugovora za rad i vrši njihovo potpisivanje;
 • Inicira disciplinske procedure nad kršiocima kodeksa ponašanja;
 • Stara se za prava zaposlenih u Civilnoj službi, u skladu sa odredbama koje su na snazi, i koje regulišu radni odnos;
 • Drži i stara se o evidenciji zaposlenih u direkcijama Administracije, u skladu sa pravilima o evidentiranju zaposlenih i drugih statističkih beleška, za unutrašnje i službene potrebe;
 • Sastavlja odluke o izostanku radnika sa plaćenog rada, odluke za porodiljski odmor (trudničko) i odluke za skraćeno radno vreme zaposlenih, u periodu nakon porođenja i druge odluke vezano za radni odnos;
 • Izdaje potvrde za radnike organa opštinske administracije, u skladu sa odredbama koje regulišu administrativnu proceduru za realizovanje prava radnika iz radnog odnosa;
 • Sastavlja evidencije – razne registre, sa raznim podacima za civilne službenike, prema zahtevima direkcija;
 • Vrši i druge dužnosti, koje se određuju prema nadležnostima Predsednika Opštine.