• Pruža pravnu pomoć (upravljanje), usluge, savetovanje i vrši ekspertizu za direkcije, kancelarije i sektore, obrazovne, zdravstvene ustanove i opštinska preduzeća;
  • Razmatra sve nacrte pravilnika koje predlagači šalju na usvajanje Odboru Direktora, nadležnim komitetima i Skupštini, garantujući usklađenost sa postojećim zakonima na snazi i Statutom Opštine;
  • Razmatra predloge odluka i drugih akata koji se predlažu Skupštini na usvajanje;
  • Izrađuje odluke i administrativne odluke koje izdaje Predsednik Opštine;
  • Čuva dokumentaciju Pravne kancelarije i štampa sve materijale i druge akte iz odgovornosti ove kancelarije;
  • Sarađuje sa profesionalnim saradnicima i pomaže im u štampanju materijala;
  • Vrši i druge dužnosti koje se određuju zakonom, Statutom Opštine Priština i drugim pravilnicima.