• Učestvuje na direktnim sastancima Predsednika Opštine, unutar i van Opštine;
 • Prati sastanke Odbora Direktora, komiteta i Skupštine Opštine;
 • Koordiniše povezivanje sa domaćom i međunarodnom štampom u vezi sa pitanjima koja se tiču delatnosti Predsednika Opštine, Direktora Direkcija i drugih kancelarija;
 • Koordiniše razvoj i sprovođenje opštinskih oblasti za komuniciranje sa javnošću;
 • Pruža informacije o politikama razvoja Opštine;
 • Nadzire sprovođenje Strategije za komuniciranje sa građanima i administrira kodeks ponašanja službenika za komuniciranje, kako bi držali visoke etičke standarde za službenike komuniciranja;
 • Obezbeđuje transparentnost i javni pristup vezano za rad direktora i opštinske Administracije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova i drugih javnih preduzeća, pružajući informacije i dokumente građanima i medijumima;
 • Informiše javnost za usvojene odluke od strane Skupštine, preko konferencija i izdavanja saopštenja za javnost;
 • Drži veze sa lokalnom štampom i elektronskim medijima, u vezi pitanja koja pripadaju opštinskim organima;
 • Radi u izdavanju unutrašnje novine „Bilten“ na nivou Opštine;
 • Obezbeđuje informacije unutar Opštine, u stalnoj je saradnji sa direktorima direkcija i civilnim radnicima koji su zaposleni u direkciji Administracije;
 • Prati predstavnike medijuma unutar Opštine i registruje izjave opštinskih službenika koje su date medijskim predstavnicima;
 • Priprema letke, bilten, brošure itd;
 • Selektuje i arhivira članke novina koje se tiču opština;