• Upravljanje i nadzor personala i delatnosti JUR-a;
 • Obezbeđuje adekvatno sprovođenje i poštovanje zakona, pravilnika, politika, uputstava i priručnika;
 • Obezbeđuje pripremu i dostavu na vreme, određenih planova;
 • Organizuje, vrši i nadzire sve delatnosti unutrašnje revizije preduzete od strane JUR-a, kao i dostavu rezultata revizije pred Komisijom za reviziju budžetskih organizacija, ili autonomnog javnog preduzeća;
 • Priprema i dostavlja tromesečne i godišnje izveštaje nad svim aktivnostima revidiranja JUR-a, kod komisije za reviziju, budžetske organizacije ili autonomnog javnog preduzeća;
 • Vrši unutrašnju reviziju u skladu sa pravilima, politikama, priručnicima, uputstvima i profesionalnim standardima, donetih od strane Ministarstva;
 • Uzima i razmatra bez ograničenja, sve tehničke, ekonomske i finansijske podatke, kao i informacije dokumenta u posedovanju ili kontrolu subjekta javnog sektora, koji je pod revizijom;
 • Kopira podatke, informacije ili takve dokumente radi unutrašnje revizije i osigurava da navedene kopije budu originalne ili potvrđene;
 • Traži od svakog službenika, zaposlenog, savetnika ili ugovorenog subjekta javnog sektora koji je pod revizijom, da dostavi fizičke dokaze, beleške ili usmene dokaze, ili druge informacije o pitanjima koja se tiču revizije, ili o aktivnostima koje su pod revizijom;
 • Ima pristupa bez prepreka u postrojenju subjekta javnog sektora koji je pod revizijom, i verifikuje i procenjuje materijalne i monetarne vrednosti subjekta javnog sektora, u skladu sa pravilima i zakonodavstvom;
 • Predlaže mere koje trebaju da se preduzmu od relevantnog subjekta;
 • Uzima certifikovane informacije iz Trezora, BPK-a ili bilo koje javne ili privatne organizacije vezano za trenutni ili zatvoreni žiro račun;
 • Za svoj posao odgovara Predsedniku Opštine.