Prva sednica

 

Odluka o usvajanju plana za postavljanje kioska u opštine priština

 

Odluka – Usvaja se predlog Predsednika opštine za usvajanje prethodne odluke za davanje nepokretne imovine opštine na kratkoročno koriščenje za kioske, sa lokacijana prema planu za njihovo postavljanje

 

Godišnji plan rada skupštine opštine

 

Odluka – Usvaja se predlog predsednika opštine za razmenu nepokretne imovine u vlasništvu opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Nexhat (Shaban) Rexhepi i Liman (Beqir) Jashari

 

Odluka – Usvaja se predlog predsednika opštine za razmenu nepokretne imovine u vlasništvu opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Asllan Ahmeti, Hasan Ahmeti, Fazli Ahmeti, Lëndita Ahmeti, Teuta Ahmeti, Muhamet Ahmeti, Fazile Ahmeti, Feti Ahmeti, Sylejman Ahmeti, Shkurta Ahmeti-Kadrija i Valbona Ahmeti-Makolli

 

Druga sednica

 

Odluka za poništenje odluke o odredivanju lokacije za groblje protestantske zajednice

 

Odluka o izmeni i dopuni pravilnika o tarifama, taksama i opštinskim kaznama

 

Odluka za predestinaciju stare zgrade biblioteke "Hivzi Sulejmani"

 

Odluka o pocetku izrade detaljnog regulativnog plana bloka A-1 "Naselja Dodona"

 

Odluka o pocetku izrade detaljnog regulativnog plana za urbanisticku celost "B" naselja "Nova Priština - Zona Istok"

 

Odluka - Poništava se povovno regulisanje granica katastarskih parcela prema Regulativnom planu "Kupusište", izvršen prema sporazumu br. 010-465-23306, od 24.07.2012. god.

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika opštine o razmeni nepokretne imovine opštine sa nepokretnim imovinama u vlasništvu vlasnika Daut i Beqir Krasniqi, iz sela Graštica - opština Priština

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika opštine o razmeni nepokretne imovine opštine sa nepokretnim imovinama vlasnika Flurim (Sylë) Jasiqi

 

 

Treca sednica

 

Odluka o izmeni odluke o određivanju člana u komisiji akcionare javnog preduzeća rko "PASTRIMI" A. D.

 

Odluka o prenosu neutrošenog budžeta iz 2016. u 2017. godinu

 

Odluka - usvaja se predlog Predsednika opštine o razmeni nepokretne imovine opšstine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Fatime (Hasan) Hajrizi, Ali ALiu, Ilir (Fetah) Fetahaj i Fetah (Rexhë) Fetahaj

 

Odluka - usvaja se predlog Predsednika opštine o razmeni nepokretne imovine opšstine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu "AL-TRADE" DOO i Bajram (Nasuf) Gashani

 

Odluka za ostavljanje raspolaganje za javno razmatranje predloga detaljnog regulativnog plana za urbanističku celost "B" naselja "NOVA PRIŠTINA - ZONA ISTOK" 2017.-2025. god

 

Odluka o usvajanju detaljnog regulativnog plana "VRANJEVAC 1" 2017.-2025.

 

Odluka o usvajanju detaljnog regulativnog plana za blokove B 17, B 18, B 19 I B 20 - NAselje "Mati 1" 2017-2025

 

 

Hitna sednica 

 

Odluka o rebalansu budžeta 2017 godine.

 

 

Četvrta sednica

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika opštine za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine na dugoročno korišćenje Fondaciji za zaštitu životinja "Vier Pfoten"

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika opštine za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine Kosovskoj kompaniji za distribuciju i snabdevanje električnom energijom (KEDS)

 

Odluka o spajanju blokova: "F-6", "F-16", "F-17" u okviru urbanističkog regulativnog plana "Nova Priština - Zapad"

 

Odluka o izmeni namene bloka "C-5" u okviru urbanističkog regulativnog plana "Medresa - Čamerija"

 

Odluka za izmeni namene parcele 494-4 u okviru urbanističkog regulativnog plana "Nova Priština - Zapad"

 

Odluka o prethodnim javnim konsultacijama vezano za pravilnik o sopstvenim prihodima zavisnih kulturnih ustanova opštine Priština

 

Odluka za usvajanje opštisnkog akcionog plana za raseljena lica i održivo rešenje

 

Odluka - Usvaja se odluka za dacanje na korišćenje nepokretne imovine opštine Kosovskoj kompaniji za distribuciju i snabdevanje električnom energijom (KEDS)

 

 

Peta sednica

 

Odluka o usvajanju budžeta opštine priština za 2018 godinu i srednjoročnog okvira budžeta za period 2018-2020

 

Odluka o određivanju lokacije za postavljanje spomenika za britanske vojnike KFOR-a

 

Odluka - Usvaja se odluka Predsednika opštine za razmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnice Shpresa (Sejdi) Etemi

 

Odluka - Usvaja se odluka Predsednika opštine za razmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Mentor Vitija

 

Odluka - Usvaja se odluka Predsednika opštine za razmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika "ENK Invest Group" d. d.

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika opštine za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine, Teniskom Savezu Kosova, bez procedure konkurisanja

 

 

Šesta sednica

 

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o porezu na nepokretnu imovinu br. 110-246609 dana: 03.10.2016 god

 

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tarifima, dažbinama i opštinskim kaznama 01 br. 110-2782 dana 02.12.2011

 

Odluku o usvajanju detaljnog regulativnog plana za urbanističku celinu "B" naselja nova "Priština-Zona Istok" 2017-20253

 

Odluku - Usvaja se odluka za financijsku podršku za gdin. Fadil Isak Gashi, sa ličnim brojem 100404707, iz sela Businje, zbog oštećenja štale od požara