Resenje - Usvaja se Odluka o ponistenju Odluke br. 01-020/04-236518/23, za zamenu nepokretne imovine opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Rahman Haradinija i Sabana Kondzelija, odobreno od strane Skupstine opstine Pristina, dana 21.12.2023

Odluka o razresenje predsedavajuceg skupstine glavnog grada

Odluka o izboru predsedavajuceg skupstine glavnog grada

Godisnji plan rada skupstine flavnog grada 2024

Odluka o finansijskoj podrsci socijalnih sluzbi;za decu sa smetnjama u razvoju

Odluka o zvanidnom nazivu Memorijalnog parka u dvoristu Narodne biblioteke ,,Nasilno nestali od Srbije"

Odluka o ukidanju i izmeni Uredbe o pocetku i kraju radnog vremena privrednih drustava u Opstini Pristina,01 br. 11,0-1203, dt.1,6.6.2010 od 05.09.2023

Odluka o multi funkcionalnom okvirnom sporazumu o medu Opstinskoj saradnji izmedu: Glavnog grada Republike Kosova - Pristine, Opstine Podujevo, Opstine Lipljan, Opstine Kosovo Polje, Opstine Gradanica i Opstine Obilica

Odluka o inicijativi Predsednika Glavnog grada za ulazak u medjuopstinsku saradnju

Odluka za dodelu finansijskih sredstava za dve porodice porodicnog smestaja Sinani i Selmani

Odluka za izmenu i dopunjenje odluke i obrazovanju drugih Komiteta

Odluka za izmenu i dopunu Odluke br.01.-020/01.-3808/22, od1,0.l.2022.godine, za formiranje Odbora za Politiku i Finansije, dopunjen. i izmenjen Odlukom br. 01- 020 / 04- 32362 / 22, dt.'1,4.2.2022

Odluka o pocetku postupka javnih konsultacija zaNacrt uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o podetku i zavrsetku radnog vremena privrednih druStava u Op5tini Pri5tina, 01, br. 1 10-1203, dat. 16.6.2010

Odluka o nastavku ugovora o davanju na koriscenje nepokretnosti opstine, socijalno edukativni centar "Don Bosko"

Odluka izveštaj o proceni šteta od prirodnih nepogoda i drugih nepogoda nakon velikih poplava koje su se dogodile u Opštini Priština 2023. godine

Odluka o formiranju komisije za verifikaciju događaja koji su se dogodili na vanrednoj sednici Skupštine Glavnog grada 14.3.2024

Odluka za javne konsultacije

Odluka o dodeli sredstava o vezi odstete za gđo. Elza Ujkani