Odluka o izboru predsedavajuceg skupstine opstine Pristina

Odluka o formiranju komisiju za politiku i finansije

Odluka o formiranje radne grupe za izredu godisnjeg plana rada skupstine za 2022 godina

Odluka o izmeni odluke za osnivanje komiteta za politiku i finansije

Odluka o osnivanju komiteta za zajednice

Odluka - Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluke 01-422/01-0217897/20, od. 26.11.2020, za subvencionisanje gradana opstine Pristina zarazenih Covid-19

Odluka o prethodnom usvajanju posebne liste nepokretnosti opstine koje su planirane za davanje na koriscenje u 2022 godinu

Odluka o ponistavanju odluke o usvajanje detalnog regulativnog plana za naselje "Kalabria"

Odluka o ponistavanju odluke o usvajanje delimicne izmene i dopune urbanistickog bloka "D2" u okviru regulatornog plana "Arbëria 3", usvajen odlukom o dopuni i izmeni, 01 br. 35-94056, i dana. 04.05.2015 god.

Odluka o imenovanju clanova u komisijama akcionara javnih preduzeca opstine Pristine

Odluka o osnivanju opstinskog saveta za bezbednosti u zajednici

Odluka o prenosu sredstava sa 2021 godine u 2022 godinu

Odluka za subvencioniranje udruzenja koja su izasla iz rata 

Odluka o izmeni i dopuni odluke o osnivanju komiteta za zajednice

Odluka - Usvaja se odluka o davanju ovlascenja Predsednika Opstine za pokretanje postupka za vracanje drustvenog preduzeca "Tregjet" iz KPA lokalnom javnom preduzecu

Odluka o odredivanju lokacije za izgradnju pozoriste opere i baleta u Pristini

Odluka o davanju na koriscenje nepokretnosti opstine ministarstvu unutrasnjih poslova-Kosovskoj Policiji

Odluka o davanju na koriscenje nepokretne imovne opstine "Agenciji za hranu i veterinu"

Odluka - Usvaja se Odluka o delimicnom stavljanju van snage Odluke o odobravanju hitnog ekonomskog paketa "Pristina 2", br. 01-030/01-0088887/20, dt. 11.06.2020

Odluka o subvencionisanju kosarkaskih, rukometnih i odbojkaskih klubova

Odluka o raspodeli sredstava za organizaciju aktivnosti "3x3 Pristina Fiba Challenger"

Odluka o subvencionisanju majki koje su rodile, korisnika socijalne seme

Odluka o dodeli finansijskih sredstava regionalnom preduzecu za otpad "Pastrimi" A.D Pristini

Odluka za preliminarne konsultacije u vezi sa nacrtom uredbe i dopune pravilnika za dopunu i izmenu uredbe o analizi i saradnji opstine sa selima, naseljima i urbanim naseljima u teritoriji Opstine Pristine br. 01-030/01-0134831/18 dana 06.06.2018

Odluka o davanju opstinske nepokretne imovine na koriscenuje "The sunny hill" doo

Odluka o osnivanju drugi komiteta skupstine Opstine Pristina

O dodeli finansijskih sredstava lokalnog javnog preduzeca "Sport Marketing" A.D Pristina

Odluka za proglasavanje bitanskog novinara g. Vaughan Smith pocasnog gradanina glavnog grada Republike Kosova

Odluka o prenosu sredstava

Odluka o odredivanju komisije za imenovanje direktora i zamenika direktora ustanova za obrazovanje i obuku u glavnom gradu Republike Kosova

Odluka za preliminarne javne konsultacije o nacrtu uredbe za primenu prevozno-prevozne delatnosti taksijem

Odluka o odredivanju lokacije za izgradnju predskolske ustanove u naslju "Stara Kolovica" u Pristni

Odluka o odredivanju lokacije za izgradnju predskolske ustanove u nasedu "Kolovica e re" u Pristni

Odluka o odredivanju lokacije za izgradnju predskolske ustanove u naselju "Mati" u Pristini

Odluka za davanje na koriscenje opstinske nepokretnosti operatorskom sistemu transmisije i trzista "KOSTT" A.D.

Odluka za dopunu i izmenu odluke o prenos sredtava od 2021. do 2022.

Odluka za preliminarne javne konsultacije o nacrtu uredbe za organizaciju i koriscenje mikromobilnih vozila sa elektricnim pomocu o Opstini Pristine

Odluka za usvajanje aneksa akcionog plana za osobe sa invaliditetom u Opstini Pristine 2021-2023

Odluka za inicijativu meduopstinske saradnje

Odluka za otvaranje budzetskog koda

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika Opstine za zamenu opstinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Jeton (Ramiz) Hysenit, Faton (Ramiz) Hysenit i Driton (Ramiz) Hysenit

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika Opstine za zamenu opstinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Shaban (Idriz) Hoxhës

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika Opstine za zamenu opstinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu: Valbone (Saip) Mërkoja, Naser (Saip) Mërkoja, Fatmir (Saip) Mërkoja i Ragip (Sefki) Selimi

Odluka za dodelu finanskijskih sredstava za Pristinski Medunarodni Filmski Festival

Odluku o usvajanju budzeta opstine Pristina za 2023. godinu

Odluku srednjorocni budzetski okvir za period 2023-2025.

Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika za organizaciju i saradnju opstine sa selima, nasljima i prigradskim naseljima na teritoriji opstine Prishtina. br. 01-030/01-0134831/18, od 06.06.2018. godine

Odluku o transferu sredstava

Odluku za finansiranje dnevnih obroka za drzavne sluzbenike opstine Pristina

Odluku Usvaja se predlog Predsednika opstine o razmeni nepokretne imovine opstine sa nepokretnim imovinama koje su u vlasnistvu Flora (Hasan) Çunajt, Arta (Nysret) Maliqit, Fatima (Hamit-Vej Nusret) Maliqit, Hana (Nysret) Maliqit, Arbëresha (Adem) Maliqit, Nevzat (Adem) Maliqit, Nexhat (Adem) Maliqit, Nakije (Nysret) Morinës, Nazan (Adem) Maliqit, Selamete (Hasan) Maliqit, Mevlyde (Hasan) Maliqit, Zana (Hasan) Sejdiut, Albulena (Hasan) Maliqit, Maliq (Abdul) Maliqit, Mihibe (Hasan) Makollit, Gëzim (Hasan) Maliqit dhe Luan (Nysret) Maliqit

Odluka za dodelu finansijskih sredstava lokalnom javnom preduzecu "Centralna Kuhinja" A.D. Pristina

Odluka za dodelu finansijskih sredstava lokalnom javnom preduzecu "Hortikultura" AD Pristina

Odluka usvaja se predlog predsednika opstine za zamenu opstinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu "Kompania e Re Dardania - Arberia" Doo (zakupnina), Rizah, Metush, Bekim, Bashkim dhe Artin Deshishku

Odluka usvaja se predlog Predsednika Opstine za izmenu nepokretne imovine Opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu "Pozhegu Brothers", DOO

Odluku o pocetku izrade detaljnog regulatornog plana za podrucje naselje "Kalabrija"

Odluka o dodelu subvencija administracije

Odluka o imenovanju komisije za vodenje i koordinaciju rada na terenu za izbor odbora sela, naselja i urbanih naselja

Odluka o osnivanju specijalisticke stomatoloske poliklinike glavnog grada

Odluka o finansijsku podrsku zrtvama nasilja u porodici

Pravilnik za obavljanje delatnosti prevoza putnika taksijem

Odluka stavlja se van snage Uredba o postupki izgradnje privremenih objekata u svojini fizickih i pravnih lica 01 br. 110-288305 od dana 31.12.2014 god.

Odluka za uskladivanje bloka "D2" u okviru regulatornog plana "Arbëria 3:, odobrenom odlukom o dopuni i izmeni 01. br. 35-94056, Data 04.05.2015 god.

Odluka o odobrenju spomen simbola genocida na Kosovu

Odluka - Sva fizicka i pravna lisa Oslobodena su obaveze naknade u prometu imovine,utvrdene prema Uredbi o komunalnim taksama,naknadma i kaznama,01,br.110-2782, dana. 02.12.2011 i uredbe 01-431/04-0253431/17(KPR) za izmenu i dopunu uredbe o opstinskim taksama, naknadama i kaznama, 01.br.110-2782,dana.02.12.2011 god.

Odluka o davanju na koriscenje nepokretnosti opstine univerzitetu Pristine "Hasan Prishtina"

Odluka o izmeni i dopuni odluke br. 01-020/02-103516/22, dana. 12.05.2022, o osnivanje drugih komiteta skupstine opstine Pristina

Odluka za dopunu i izmenu odluke o otvaranje budzetskog koda

Pravilnik o radnom vremenu i zastiti od akustickog zagadenja u sektoru Gastronomike

Pravilnik za transparentnost

Odluka o izmeni i dopuni odluke 01-151/01-151637/22, dana 30.06.2022god. o imenovanju komisije za regrutaciju direktora i zamenika direktora edukativni-obraznovni i osposobljavanja institucija glavnog grada Republike Kosova

Odluka o osvajanju posebnog lista nepokretnih imovina opstine planirane za davanje na koriscenje u 2023. godinu

Odluka - Usvaja se predlog predsednika opstine za izmenu nepokretne imovine Opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Arif Dermishi

Odluka o davanju na koriscenje nepokretnosti opstine komori zdravstvenih profesionalaca

Odluka o formiranju radne grupe za izradu godisnjeg plana rada skupstine za 2023 god.

Odluka-Usvaja se predlog Predsednika Opstine za izmenu nepokretne imovine Opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Shukrije Bajgorës, Muhamed Sadikut, Adnan Sadikut, NPSH "conin" i "Vëllezërit Asllani" SHPK.