Odluka o izboru predsedavajuceg skupstine opstine Pristina

Odluka o formiranju komisiju za politiku i finansije

Odluka o formiranje radne grupe za izredu godisnjeg plana rada skupstine za 2022 godina

Odluka o izmeni odluke za osnivanje komiteta za politiku i finansije

Odluka o osnivanju komiteta za zajednice

Odluka - Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluke 01-422/01-0217897/20, od. 26.11.2020, za subvencionisanje gradana opstine Pristina zarazenih Covid-19

Odluka o prethodnom usvajanju posebne liste nepokretnosti opstine koje su planirane za davanje na koriscenje u 2022 godinu

Odluka o ponistavanju odluke o usvajanje detalnog regulativnog plana za naselje "Kalabria"

Odluka o ponistavanju odluke o usvajanje delimicne izmene i dopune urbanistickog bloka "D2" u okviru regulatornog plana "Arbëria 3", usvajen odlukom o dopuni i izmeni, 01 br. 35-94056, i dana. 04.05.2015 god.

Odluka o imenovanju clanova u komisijama akcionara javnih preduzeca opstine Pristine

Odluka o osnivanju opstinskog saveta za bezbednosti u zajednici

Odluka o prenosu sredstava sa 2021 godine u 2022 godinu

Odluka za subvencioniranje udruzenja koja su izasla iz rata 

Odluka o izmeni i dopuni odluke o osnivanju komiteta za zajednice

Odluka - Usvaja se odluka o davanju ovlascenja Predsednika Opstine za pokretanje postupka za vracanje drustvenog preduzeca "Tregjet" iz KPA lokalnom javnom preduzecu

Odluka o odredivanju lokacije za izgradnju pozoriste opere i baleta u Pristini

Odluka o davanju na koriscenje nepokretnosti opstine ministarstvu unutrasnjih poslova-Kosovskoj Policiji

Odluka o davanju na koriscenje nepokretne imovne opstine "Agenciji za hranu i veterinu"

Odluka - Usvaja se Odluka o delimicnom stavljanju van snage Odluke o odobravanju hitnog ekonomskog paketa "Pristina 2", br. 01-030/01-0088887/20, dt. 11.06.2020

Odluka o subvencionisanju kosarkaskih, rukometnih i odbojkaskih klubova

Odluka o raspodeli sredstava za organizaciju aktivnosti "3x3 Pristina Fiba Challenger"

Odluka o subvencionisanju majki koje su rodile, korisnika socijalne seme

Odluka o dodeli finansijskih sredstava regionalnom preduzecu za otpad "Pastrimi" A.D Pristini

Odluka za preliminarne konsultacije u vezi sa nacrtom uredbe i dopune pravilnika za dopunu i izmenu uredbe o analizi i saradnji opstine sa selima, naseljima i urbanim naseljima u teritoriji Opstine Pristine br. 01-030/01-0134831/18 dana 06.06.2018

Odluka o osnivanju drugi komiteta skupstine Opstine Pristina

O dodeli finansijskih sredstava lokalnog javnog preduzeca "Sport Marketing" A.D Pristina

Odluka za proglasavanje bitanskog novinara g. Vaughan Smith pocasnog gradanina glavnog grada Republike Kosova