Odluka - Usvaja se inicijativa Predsednika Glavnog grada za ulazak u meduopstinsku saradnju

Odluka - Usvaja se trogodisnji (3) akcioni plan za zastitu os nasilja u porodici 2023-2025

Odluka - Usvaja se odluka da se ulica "A" imenuje "Xhim Xhema"

Odluka za izmenu i dopunu odluke br. 01-020/02-103516/22, dana 12.05.2022.godine, o osnivanju drugih komiteta skupstine opstine Pristina

Odluka za dodelu finansijskih sredstva regionalnom preduzecu za otpad "Pastrimi" As u Pristini

Odluka za prenosenje sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu

Odluka - Usvaja se Odluku o imenovanju Komisije za osvezavanje rezervne liste za imenovanje ulica, ulicicama i drugih javnih mesta u Glavnom gradu, kao i razmatranje zahteva i zalbi za imenovanje ulica, sokaka i drugih javnih mesta u Glavnom gradau

Odluka za usvojenje akcionog plana za socijalne usluge u Opstini Pristina 2023-2025 god.

Odluka - Usvaja odluku o dodeli finansijskih sredstava za g. Adhurim Uka, sa prebicalistem u Pristini, kao posledica zapaljenja kuce

Odluka o usvajanju harmonizacija bloka "D2" u okviru regulatornog plana "Arberia 3". odobreno prema odluke o dopuni i izmeni 01. br. 35-94056 E DT. 4.5.2015

Odluka o izmeni i dopuni odluke za osnivanje opstinskog saveta za bezbednost u zajednici

Odluka za usvajanje opstinskog plana za reintegraciju i odrzivu integraciju repatriranih lica i stranaca u opstini Pristina 2023-2023

Odluka za dodelu sredstava za organizaciju aktivnosti ""3x3 Pristina Fiba Challenger"

Odluka za dodelu finansijskih sredstava za Pro-Arte Isntitute

Odluka za subvencionisanje fudbalskog kluba devojaka "Pristina"

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava Odbojkaškom klubu „Priština“ – žene

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava Košarkaškom klubu „Sigal Priština“

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava Ženskom Košarkaškom klubu „Priština“

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava Futsal klubu „PRIŠTINA FUTSAL 01“

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava Ženskom rukometnom klubu KHF „Priština 1957“

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava rukometnom klubu „Priština“ – muškarci

Oduluka za dodelu finansijskih sredstava odbojkaškom klubu „Priština“

Odluka o dodeli sredstava za dve porodice koje pružaju utočiste, te brinu o dvoje dece sa ograničenim sposobnostima, bez roditeljskog i porodičnog staranja

Odluka o Subvenciranje porodica za upis dece u privatnim predškolskim institucijama

Odluka za razresenje clanova u komisijama akcionare javnih preduzeca Opstine Pristina

Odluka za imenovanje clanova u komisijama akcionare javnih preduzeca Opstine Pristina

Odluka - Ponistava se odluka br. 01-060/01-117701/23, od 8.6.2023, a razresenje clanova u komisijama akcionara javnih preduzeca Opstine Pristina

Odluka - Ponistava se odluka br. 01-060/01-117700/23, od 8.6.2023, za razresenje clanova u komisijama akcionara javnih preduzeca Opstine Pristina

Predlog odluke za izmenu i dopunu odluke 01-400/01-69255/23 od 03.04.2023 za prenosenje sredstava iz 2022. u 2023. godinu

Odluka za usvajanje srednjorocnog budzetskog okvira za period 2024-2026

Statuta Stomatoloske Poliklinike

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika Opstine za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Nazmija (Ruzhdija) Fetaha i Magbule (Shahin) Sadrije

Odluka - Usvaja se Lokalni Akcioni Plan za unapredenje prava zajednica Roma, Askalija i Egipcana u Opstini Pristina

Odluka o odredenju lokacije za izgradnju predskolske institucije u selu Lukar - Pristina

Odluka o odredenju lokacije za izgradnju predskolske institucije u selu Busi - Pristina

Odluka - Odobrava se subvencionisanje fondacije "Robin Haxhi Krasniqi" za organizaciju medunarodnog profesionalnog bokserskog meca

Odluka - Usvaja se subvencionisanje fiziskih i pravnih lica koja neguju i drze jednog (1) psa ili vise

Odluka o izboru predsedavajuceg skupstine glavnog grada

Odluka - usvaja se izvestaj sa br. prot. 14-050/01-85379/23 od 28.04.2023. godine Strucne Komisije za Verifikaciju i Procenu ugovora o davanju na koriscenje imovine opstine

Odluka - Usvaja se izvestaj br. ref. 14-020/04-0171429/23 data 15.04.2023. godine Strucne Komisije za Proveru Koriscenja i statusa stambenih objekata u Suncani breg, Fushën e Pajtimit i Hajvali

Odluka - Usvaja se izvestaj sa br. prot. 14-050/01-85384/23 dana 28.04.2023. godine Strucne komisije za Verifikaciju koriscenja Opstinske Imovine u Intustrijskoj Zoni

Odluka za dopunu-izmenu odluke br. 01-462/01-134225/23, dana. 29.06.2023 god. za izmenu opstinske nepokretne imovinje sa nekretnom imovinom u privatnoj svojini

Odluka - Usvaja se predlog predsednika opstine za zamenu opstinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Shemsi (Rifat) Begollit

Odluka - Usvaja se predlog predsednika opštine za razmenu nepokretnosti opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu „Alping“ SHPK

Odluka - Usvaja se predlog predsednika opštine za razmenu nepokretnosti opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Delta Invest SHPK

Pravilnik - O izmenu i dopunu pravilnika za početak i završetak radnog vremena privrednih organizacija u opštini priština 01. Br. 110-1203, dana. 16.06.2010 god

Odluka - O početku revizije detaljnog regulacionog plana "Mati 1" za blok "A-11" u prištini

Odluka - O početku revizije detaljnog regulacionog plana "nova priština - zona zapad" za pojedinačni stambeni deo - prostorne jedinice "I, L, G" u prištini

Odluka - O određivanje lokacije za zakоpanje zaraznih životinja u selu gornja brnica u prištini 

Odluka - O dodelu finansijskih sredstava za prištinski međunarodni filmski festival-prifest

Odluka - O dodelju finansijskih sredstava za udruženje za kultivacije scenske umetnosti  “Sythi”

Odluka - O dodeli finansijskih sredstava za Gran Fest – Kosovo

Odluka o odobrenju budzeta opstine Pristina za 2024 god.

Odluka o imenovanju parka u naselju Arbëria sa imenom bivšeg japanskog premijera "Shinzo Abe"

Odluka o sporazumima o saradnji između Glavnog grada Republike Kosovo, Prištine i Opštine Obilić

Odluka za razmenu opštinske nepokretne imovine, Opština Priština sa nepokretnom imovinom u vlasništvu  Redon (Nuredin) Bajramit

Odluka za razmenu opštinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Afrim (Zenel) Memetit, Jakup (Ejup) Ismailit, Bajram (Ibish) Gashit dhe Jahi (Mejdi) Ramadanit

Odluka za razmenu opštinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Bahri (Rifat) Hoxhës i Besnik (Halit) Asllanit

Odluka za razmenu opštinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Adema (Hazir) Berisha, Hetem (Hazir) Berisha, Fadil (Hazir) Berisha i Rrustem (Hazir) Berisha

Odluka za razmenu opštinske nepokretne imovine  sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Qamil (Ismet) Bullatovci, Agron (Ismet) Bullatovci, Bajram (Muharrem) Bullatovci i Bujar (Muharrem) Bullatovci

Odluka za razmenu nepokretne opštinske imovine, Opština Priština i P. Sh Ujërat sa nepokretnim imovinama u vlasništvu suvlasnika i vlasnika: Besim (Lika) Namani, Naim (Isa) Berisha , Idriz (Halit) Blakqori, Arsim (Esat) Blakqori, Hajdin (Izmi) Berisha, Zenel (Izmi) Berisha, Zymer (Izmi) Berisha, Ilmi (Izmi) Berisha, Shaqir (Salih) Emini, Milot (Isuf) Berisha, Fitim (Izmi) Berisha, Hatixhe (Bajram) Orani, Neron (Isuf) Berisha, Alban (Feriz) Blakqori, Florim (Omer) Gashi, Ilir (Omer) Gashi, Nazife (Bajram) Namani, Shefkije (Bajram) Blakqori

Odluka za određivanje lokacije za postavljanje spomen-ploče „albansko proleće '81

Odluka za određivanje komisija za regrutaciju direktora i zamenika direktora eudkativno – obrazovnih i osposobljavajućih institucija u prestonici republike kosovo

Odluke o određivanju Komisije za vođenje i koordinaciju   terenskog rada na terenu pri izboru seoskih veća, naselja i gradskih naselja, br. 01-020/07-257562/22, dana 25.11.2022

Odluku o dodeli finansijskih sredstava za izdavanje knjige „Albanija istorija u mapama

Odluka o dodeli finansijskih sredstava za Koledž Hirurga Kosova

Odluka o dodeli finansijskih sredstava za organizaciju Nacionalnog Takmičenja iz Robotike, za školsku godinu 2023/2024

Odluka o dodeli finansijskih sredstava za projekat “ Children’s new Library at Palata za Omladinu & Reading Hour for Prishtina’s Schools”

Odluka o dodeli finansijskih sredstava za projekat “Gjithçka rreth IV”

Odluka o dodeli finansijskih sredstava za humanitarnu kampanju “Vrapo Babadimër"

Odluka o dodeli finansijskih sredstava za “GROWZILLAS L.L.C”

Odluka o dodeli finansijskih sredstava L.J.P „Palata za Omladinu“ A.D

Odluka o dodeli finansijskih sredstava LJP „Sport Marketing“ AD

Odluka o postavljanju instalacije "Ec me mua",  realizovana od dece SOS  Sela u Prestonici

Odluke o imenovanju Komisije za osvežavanje rezervnog spiska za imenovanje ulica, uličica i drugih javnih mesta u Glavnom gradu, kao i razmatranje zahteva i pritužbi za imenovanje ulica, uličica i drugih javnih mesta u Glavnom gradu, br. 01-020/05-69249/23, od dana 3.4.2023

Odluka da se pristupi reviziji detaljnog regulacionog plana „Lakerishta” za blok „A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8” u Prištini

Odluka o transferu četrnaest zarez četrdeset osam procenta (14,48%) vrednosti iz kategorije kapitalnih investicija u kategoriju subvencija budžeta Opštine Priština tokom fiskalne 2023. godine

Odluka o dodeli finansijskih sredstava NVO „Bright Minds“

Odluka o Pravilniku o upravljanju otpadom

Odluka o Pravilniku za utvrdjivanje postupka i formi za davanje nepokretne imovine opštine na korišcenje  manje od jedne godine

Odluka o Pravilniku za dopunu i izmenu pravilnika o administrativnoj taksi za izdavanje gradjevinske  dozvole I naknadi  za upravu infrastrutkure 01-434/01-0094474/17 dana 24.04.2017

Odluka  o odredjivanju poreske stope poreza na nepokretnine za 2024 godinu

Odluka o Pravilniku br.01-431/04- 0253531.17 godine za izmenu i dopunu Pravilnika o tarifama, opterecenjima i opštinskim kaznama, 01 br.110-2782, od dana 02.12.2011

Odluka za plan integriteta u Glavnom Gradu za period 2023 – 2026

Odluka  za  lokalni akcioni plan za kvalitet vazduha u Opštini Priština 2023 -2027

Odluka o oprostaju poreza na nepokretnu imovinu za poresku godinu 2023

Odluka predlog Predsednika Opštine za razmenu opštinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Rrahman Haradinit i Shaban Konxhelit

Odluka predlog Predsednika Opštine za razmenu opštinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Aslana (Bahtira) Demoli, Alberta (Bajram) Mavriqi, Remzusha (Bajram) Mavriqi, Hysena (Bajram) Mavriqi i Arbena ( Bajram) Mavriqi

Odluka formiranju radne grupe za izradu godišnjeg plana rada skupštine za 2024. godinu

Odluka za inicijativu međunarodne opštinske saradnje

Pravilnik za organizaciju i korišćenje parkinga opština Priština

Odluka za pripadnike Kosovske Policije oslobađanje od plaćanja za usluge koje se pružaju u Centrima Porodične Medicine i drugim zdravstvenim ustanovama kojima upravlja Glavni grad

Odluka o davanju na javno razmatranje projekt dokumenta detaljnog regulacionog plana "Kalabrija" 2023-2031 u Pristini