Mbledhja e parë

Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës së Prishtinës për vitin 2023

Vendim - Miratohet nisma e Kryetarit të Kryeqytetit për të hyrë në bashkëpunim ndërkomunal

Vendim - Miratohet plani i veprimit tre (3) vjeçar për mbrojtje nga dhuna në familje 2023-2025

Vendim - Miratohet vendimi për emërtimin e rrugës "A", rr. "Xhim Xhema"

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 01-020/02-103516/22, dt. 12.05.2022, për themelimin e komiteteve të tjera të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare kompanisë rajonale të mbeturinave "Pastrimi" SHA në Prishtinë

 

Mbledhja e dytë

Vendim për bartjen e mjeteve nga viti 2022 në vitin 2023

Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin Komisionit për rifreskimin e listës rezervë për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike në Kryeqytet, si dhe shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave për emërtimin e rrugëve, rrugocave dhe vendeve të tjera publike në Kryeqytet

Vendim për miratimin e planit të veprimit për shërbime sociale në Komunën e Prishtinës 2023-2025

Plani i veprimit për shërbime sociale në Komunën e Prishtinës 2023-2025

Vendim - Miratohet vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për z. Adhurim Uka, me vendbanim në Prishtinë, si pasojë e djegies së shtëpisë

 

Mbledhja e tretë

Vendim për miratimin e harmonizimit të bllokut “D2” në kuadër të planit rregullues “Arbëria 3”, i miratuar sipas vendimit për plotësim dhe ndryshim 01. nr. 35-94056, dt. 4.5.2015

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

Vendim për miratimin e planit komunal për riintegrimin dhe integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe të huajve në Komunën e Prishtinës 2023-2023

Vendim për ndarjen e mjeteve për organizimin e aktivitetit "3x3 Prishtina Fiba Challenger"

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për "Pro-Arte Institute"

Vendim për subvencionimin e klubit futbollistik të vajzave "Prishtina"

 

Mbledhja e katërt

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё volejbollit “Prishtina” – femrat

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё basketbollit “Sigal Prishtina"

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё basketbollit tё femrave “Prishtina”

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё futsalit – FC “Prishtina Futsal 01”

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё henbollit tё femrave – KHF “Prishtina 1957”

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё henbollit “Prishtina” – meshkujt

Vendim pёr ndarjen e mjeteve financiare klubit tё volejbollit “Prishtina”

Vendim pёr ndarjen e mjeteve pёr dy familje strehuese, tё cilat pёrkujdesen pёr dy fёmijё me aftёsi tё kufizuara, pa pёrkujdesje prindёrore dhe familjare

Vendim pёr subvencionimin e familjeve pёr regjistrim tё fёmijёve nё institucionet parashkollore private

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

Vendim për shkarkimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të Ndërmarrjeve Publike të Komunës së Prishtinës

Vendim për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të Ndërmarrjeve Publike të Komunës së Prishtinës

 

Mbledhja e pestë

Vendim për shkarkimin e kryesuesit të Kuvendit të Kryeqytetit

Vendim - Anulohet Vendimi nr. 01-060/01-117700/23, i dt. 8.6.2023, për shkarkimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

Vendim - Anulohet Vendimi nr. 01-060/01-117701/23, i dt. 8.6.2023, për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01-400/01-69255/23 të datës 03.04.2023 për bartjen e mjeteve nga viti 2022 në vitin 2023

Vendim për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2024-2026

Statuti i Poliklinikës Stomatologjike

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Nazmi (Ruzhdi) Fetahut dhe Magbule (Shahin) Sadrisë

Vendim - Miratohet Plani lokal i veprimit për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Prishtinës

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollor në fshatin Llukar - Prishtinë

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollor në fshatin Busi - Prishtinë

Vendim - Miratohet subvencionimi i Fondacionit "Robin Haxhi Krasniqi" për organizimin e ndeshjes së boksit profesionist ndërkombëtar

Vendim - Miratohet subvencionimi i personave fizikë dhe juridikë, të cilët marrin në përkujdesje dhe mbajtje një (1) qen, apo më shumë

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit të Kryeqytetit

 

Mbledhja e gjashtë

Vendim lidhur me raportin, nr. prot. 14-050/01-85379/23, i datës 28.4.2023, i Komisionit Profesional për Verifikimin dhe Vlerësimin e Kontratave për Dhënien në Shfrytëzim të Pronave Komunale

Vendim lidhur me raportin me nr. ref. 14-020/04-0171429/23, i datës 15.4.2023 i Komisionit Profesional për Verifikimin e Shfrytëzimit dhe të Statusit të banesave në Bregun e Diellit, Fushën e Pajtimit dhe në Hajvali

Vendim lidhur me raportin me nr. prot. 14-050/01-85384/23, i datës 28.04.2023, i Komisionit Profesional për Verifikimin e Shfrytëzimit të Pronës Komunale në Zonën Industriale

Vendimi për plotësim-ndryshimin e Vendimit, nr. 01-462/01-134225/23, dt. 29.06.2023, për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme, në pronësi të Nazmi (Ruzhdi) Fetahut dhe Magbule (Shahin) Sadrisë

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Shemsi (Rifat) Begollit

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të “Alping”, SHPK

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të “Delta Invest”, SHPK

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së organizatave të biznesit në Komunën e Prishtinës, 01. nr.110-1203, dt. 16.06.2010

Vendim për fillimin e revidimit të Planit rregullues të hollësishëm “Mati 1” për bllokun “A-11” në Prishtinë 

Vendim për fillimin e revidimit të Planit rregullues të hollësishëm “Prishtina e re – Zona perëndim” për pjesën e banimit individual – njësitë hapësinore “ I, L, G” në Prishtinë

Vendim për caktimin e lokacionit për groposjen e kafshëve me sëmundje infektive në fshatin Bërnicë e Epërme, në Prishtinë

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për Prishtina International Film Festival- Prifest

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për Shoqatën për kutivimin e artit skenik “Sythi”

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për GRAN Fest – Kosova

 

Mbledhja e jashtëzakonshme 

Vendim për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2024

 

Mbledhja e shtatë

Vendimi për emёrtimin e parkut nё lagjёn “Arbёria” me emrin e ish-Kryeministrit japonez Shinzo Abe

Vendimi pёr arritjen e marrёveshjeve tё bashkёpunimit ndёrmjet Komunёs sё Obiliqit dhe Kryeqytetit tё Republikёs sё Kosovёs, Prishtinёs, pёr realizimin e projektit tё ngrohjes diellore “Solar4Kosovo” dhe realizimin e projekteve qё dalin nga marrёveshja pёr realizimin e projektit tё ngrohjes diellore "Solar4Kosovo"

Vendimi pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronёn e paluajtshme nё pronёsi tё Redon (Nuredin) Bajramit

Vendimi pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronёn e paluajtshme nё pronёsi tё Afrim (Zenel) Memeti, Jakup (Ejup) Ismailit, Bajram (Ibish) Gashit dhe Jahi (Mejdi) Ramadanit

Vendimi pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronёn e paluajtshme nё pronёsi tё Bahri (Rifat) Hoxhёs dhe Besnik (Halit) Asllanit

Vendimi pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronёn e paluajtshme nё pronёsi tё Adem (Hazir) Berishёs, Hetem (Hazir) Berishёs, Fadil (Hazir) Berishёs dhe Rrustem (Hazir) Berishёs

Vendimi pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronёn e paluajtshme nё pronёsi tё Qamil (Ismet) Bullatovcit, Agron (Ismet) Bullatovcit, Bajram (Muharrem) Bullatovcit dhe Bujar (Muharrem) Bullatovcit

Vendimi pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronёn e paluajtshme nё pronёsi tё Besim (Lika) Namani, Naim (Isa) Berisha, Idriz (Halit) Blakqori, Arsim (Esat) Blakqori, Hajdin (Izmi) Berisha, Zenel (Izmi) Berisha, Zymer (Izmi) Berisha, Ilmi (Izmi) Berisha, Shaqir (Salih) Emini, Milot (Isuf) Berisha, Fitim (Izmi) Berisha, Hatixhe (Bajram) Orani, Neron (Isuf) Berisha, Alban (Feriz) Blakqori, Florim (Omer) Gashi, Ilir (Omer) Gashi, Nazife (Bajram) Namani, Shefkije (Bajram) Blakqori

Vendimi pёr caktimin e lokacionit pёr vendosjen e pllakёs pёrkujtimore “Pranvera Shqiptare 81”

Vendimi pёr caktimin e komisioneve pёr rekrutim tё drejtorёve dhe zёvendёsdrejtorёve tё institucioneve edukativo-arsimore dhe aftёsuese në Kryeqytetin e Republikёs sё Kosovёs

 

Mbledhja e tetë

Vendimi për caktimin e Komisionit për të udhëhequr dhe koordinuar punën në terren në përzgjedhjen e këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane, nr. 01-020/07-257562/22, dt. 25.11.2022

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për botimin e librit “Shqipëria një histori në harta”

Vendimi për ndarjen mjeteve financiare për Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për organzimin e Garës Kombëtare të Robotikës, për vitin shkollor 2023/2024

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për projektin “Children’s new Library at Pallati i Rinisë & Reading Hour for Prishtina’s Schools”

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për projektin “Gjithçka rreth IV”

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për fushatën humanitare “Vrapo Babadimër”

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për organizimin e konferencës “Growzillas L.L.C”

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare NPL-së “Pallati i Rinisë”, SHA

Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare NPL-së “Sport Marketing”

Vendimi për caktimin e lokacionit për vendosjen e instalacionit “Ec me mua”

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për caktimin e Komisionit për rifreskimin e listës rezervë për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike në Kryeqytet, si dhe shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike në Kryeqytet

Vendimi për fillimin e revidimit të Planit rregullues të hollësishëm “Lakërishta”, për  bllokun “A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8” në Prishtinë

Vendimi për transferimin e 14.48% të një ndarje buxhetore të buxhetit të Komunës së Prishtinës në një ndarje tjetër buxhetore gjatë vitit fiskal 2023

Vendimi për subvencionimin e OJQ-së “Bright Minds” për projektin “Shkolla 3-Dimensionale e Prishtinës”

 

Mbledhja e nëntë

Rregullorja për menaxhimin e mbeturinave dhe Plani komunal i menaxhimit të mbeturinave 2023-2027

Rregullorja për plotësimin dhe ndryshimin e  Rregullores mbi taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës, 01-434/01-0094474/17; dt. 24.04.2017

Vendim për caktimin e shkallës tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2024

Vendim për heqjen e taksës për vulën në transaksion

Vendim lidhur me Planin e integritetit në Kryeqytetin Prishtinë 2023-2026

Vendim lidhur me Planin lokal të veprimit për cilësinë e ajrit në komunën e Prishtinës 2023-2027

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

Vendim për faljen e tatimit në pronën e paluajtshme për vitin tatimor 2023

 

Mbledhja e dhjetë

Vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës, me pronën e paluajtshme në pronësi të Rrahman Haradinit dhe Shaban Kongjelit

Vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës, me pronën e paluajtshme në pronësi të Asllan (Bahtir) Demollit, Albert (Bajram) Mavriqit, Remzush (Bajram) Mavriqit, Hysen (Bajram) Mavriqit dhe Arben (Bajram) Mavriqit

Vendimin për nismën e bashkëpunimit në mes Kryeqytetit Prishtina dhe Kryeqytetit Kuwait city

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e Planit vjetor të punës së Kuvendit për vitin 2024

Rregullore për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës

Vendim për lirimin nga pagesa për pjesëtarët e Policisë së Kosovës për shërbimet që ofrohen në Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe institucionet tjera shëndetësore që menaxhohen nga Kryeqyteti

Vendim për lënie në shqyrtim publik të projektdokumentit të planit rregullues të hollësishëm "Kalabria" 2023-2031 në Prishtinë