Mbledhja e parë

Vendim - Miratohet nisma e Kryetarit të Kryeqytetit për të hyrë në bashkëpunim ndërkomunal

Vendim - Miratohet plani i veprimit tre (3) vjeçar për mbrojtje nga dhuna në familje 2023-2025

Vendim - Miratohet vendimi për emërtimin e rrugës "A", rr. "Xhim Xhema"

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 01-020/02-103516/22, dt. 12.05.2022, për themelimin e komiteteve të tjera të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare kompanisë rajonale të mbeturinave "Pastrimi" SHA në Prishtinë

 

Mbledhja e dytë

Vendim për bartjen e mjeteve nga viti 2022 në vitin 2023

Vendim - Miratohet Vendimi për caktimin Komisionit për rifreskimin e listës rezervë për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike në Kryeqytet, si dhe shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave për emërtimin e rrugëve, rrugocave dhe vendeve të tjera publike në Kryeqytet

Vendim për miratimin e planit të veprimit për shërbime sociale në Komunën e Prishtinës 2023-2025

Plani i veprimit për shërbime sociale në Komunën e Prishtinës 2023-2025

Vendim - Miratohet vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për z. Adhurim Uka, me vendbanim në Prishtinë, si pasojë e djegies së shtëpisë

 

Mbledhja e tretë

Vendim për miratimin e harmonizimit të bllokut “D2” në kuadër të planit rregullues “Arbëria 3”, i miratuar sipas vendimit për plotësim dhe ndryshim 01. nr. 35-94056, dt. 4.5.2015

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

Vendim për miratimin e planit komunal për riintegrimin dhe integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe të huajve në Komunën e Prishtinës 2023-2023

Vendim për ndarjen e mjeteve për organizimin e aktivitetit "3x3 Prishtina Fiba Challenger"

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për "Pro-Arte Institute"

Vendim për subvencionimin e klubit futbollistik të vajzave "Prishtina"