Mbledhja e parë

 

Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për formimin e komitetit për politikë dhe financa

 

Vendim për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të Ndërmarrjeve Publike të Komunës së Prishtinës

 

 

Mbledhja e dytë

 

Vendim për formimin e komitetit për komunitete

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme në shfrytëzim Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS)

 

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2018 dhe rregullores për punën e kuvendit dhe të komiteteve

 

Vendim për miratimin e planit të veprimit për personat me aftësi të kufizuara 2018-2020

 


Vendim për fillimin e hartimit të hartës zonale të Komunës së Prishtinës


Vendim për fillimin e hartimit të planit zhvillimor të Komunës së Prishtinës

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Rekomandime - Dhuna në familje në Komunën e Prishtinës

 

 

Mbledhja e tretë 

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronares Lumnije (Musa) Latifi

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronareve Luan (Ramadan) Hoxha dhe Armend (Ramadan) Hoxha

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronareve Enver (Ali) Aliu dhe Xhemajl (Hasan) Krasniqi

 

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me rregulloren për ndarjen e subvencioneve në Komunën e Prishtinës

 

Vendim për konsulta paraprake publike - Rregullorja për filimin dhe mbarimin e orarit të punëssë veprimtarive afariste në komunën e Prishtinës

 

Vendim për konsulta paraprake publike - Rregullorja për caktimin e vlerës referente investuese të projektit të ndërtesave për caktimin e tarifës për leje mjedisore komunale në komunën e Prishtinës

 

Vendim për përmirësimin e gabimit teknik në pjesën tekstuale të planit rregullues të hollësishëm "Kodra e Trimave 1" 2017-2025

 

 

 

Mbledhja e katërt

 

Vendim për miratimin e planit të veprimit për transparencë për vitin 2018

 

Vendim për nismën e bashkëpunimit ndërkombëtar

 

Vendim për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

Vendim për themelimin e komiteteve të tjera të kuvendit të komunës së Prishtinës

 

Vendim për planin vjetor të punës së kuvendit të komunës

 

Vendim për shitjen e automjeteve, si pronë e luajtshme e komunës

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e obeliskut në përkujtim të pjesëtarëve të KFOR-it të NATO-S

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e komitetit për politikë dhe financa

 

Mbledhja e pestë

 

Rregullore për të hyrat vetanake të institucioneve kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës

 

Vendim - Miratohet propozimi për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatgjatë Policisë së Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë - Ministria e Punëve të Brendshme

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e lapidarit kushtuar të rënëve francezë të Kfor-it

 

Vendim - Miratohet vendimi për shkarkimin e Qëndrim Sahitit, anëtar i Komisionit të aksionarëve të Ndërmarrjes Publike Banesore, SHA.

 

Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës

 

Mbledhja e gjashtë

 

Vendim - Miratohet vendimi për emërtimin e Stadiumit të futbollit të Prishtinës "Fadil Vokrri"

 

Rregullore për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës

 

Rregullore për caktimin e vlerës referente investuese të projektit të ndërtesave për caktimin e tarifës për leje mjedisore komunale në Komunën e Prishtinës

 

Vendim për formimin e komisionit vlerësues

 

Vendim për themelimin e komitetit konsultativ

 

Mbledhja e shtatë

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën private "Trio Construction"

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën private "AL Trade"

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës me pronën private Feti Selmani

 

Vendim për miratimin e planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Prishtinës 2018-2021

 

Vendim për shkarkimin e anëtarit të komisionit të aksionarëve të Ndërmarrjes Publike Banesore, SHA

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të Ndërmarrjeve Publike të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për ndryshimin e vendimit, 01.046-295900, dt. 06.12.2016, për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës motrave të shën Kryqit

 

Mbledhja e tetë

 

Vendim për miratimin e tejkalimit të të hyrave vetanake dhe bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2017 në vitin 2018


Vendim për miratimin e buxhetit të komunës së Prishtinës për vitin 2019 dhe të kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2019-2021

 

 

Mbledhja e nëntë


Vendim - Miratohet vendimi për ndryshimin e emrit të rrugës "Çlirimi" me emërtimin "Arbënor dhe Astrit Dehari" dhe emërtimin e parkut afër rrugës "Bahri Fazliu", me emrin "Parku i Çlirimit"

 

Vendim për caktimin e anëtarëve në komisionin e aksionarëve të ndërmarrjes publike të komunës së Prishtinës "Pallati i Rinisë"

 

Vendim - Muzeu i Prishtinës

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të komunës për dhënien e pronës së paluajtshme - objektit të komunës në shfrytëzim afatgjatë Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK)

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare (ARKEP)

 

Vendim për fillimin e revidimit të planit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes "Prishtina e re-Zona Lindje"

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të komunës së Prishtinës

 

 

Mbledhja e dhjetë

 

Vendim për konsulta paraprake publike për propozim rregulloren për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

 

Vendim - Qendra Kulturore e Prishtinës

 

Vendim për ndryshimin e emrit të rrugës "Hasan Ramadani" në rrugën "Shkollat e Herticëve"

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Zeqir (Mehmet) Haxhija

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Nexhmi Kastrati, Aza Hasanaj, Shahindere Xharra, Merlind Zhubi, Ismet Shkodra, Xhelal Roka, Ergjyment Mehmeti, Mixhait Reçi, Hasan Beselica, Fatmire Berisha, Astrit Mekuli, Bujar surdulli, Shemsedin Klaiqi

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Fatmir Fejzullahu dhe Kadri Berisha

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01.nr.031-137672, të dt.29.06.2018, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të objektit të ish-konviktit të nxënësve të SHML "GJIN GAZULLI" në Prishtinë, Univerisitetit Amerikan në Kosovë

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Shyqiri Dibrani, Haki Sfishta, Faik Shaqiri, Agim Berisha, Bashkim Berisha, Shahin Ahmeti, Mehmet Pireva, Arbnor Pireva, Dienis Pireva, Nezir Hajdari, Ruhan Hajdari, Besim Hajdari, Fatmir Hajdari, Afrim Hajdari dhe Meliha Rrmoku

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Nexhat Dumnica dhe Liman Jashari

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Hazir Tahiri, Qamile Vrapçani

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Bedri Prishtina, Durim Prishtina

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Remzi Aliu, Nuhi Aliu, Dinore Fazliu. Ruzhdi Aliu, Vehbi Aliu, Faton Aliu, Agim Ibrahimi, Luta Beka, Zuka Beka, Xhavit Bajrami, Naser Beka, Skënder Beka, Imer Beka, Bekim Beka

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve: Muhamed Bajgora, Nuhi Bajgora, Kastriot Bajgora, Vigan Bajgora, Shqipe Konjuhi

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Nezir Xhemshiti

 

Vendim - Miratohet vendimi për këmbimin e  pronës së paluajtshme të komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Ujup Salihut, Shefqet Rexhepit, Kadri Isufit

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës Policisë së Kosovës

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës fondacionit për mbrojtjen e kafshëve "VIER PFOTEN"

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e obeliskut kushtuar 50-vjetorit të demonstratave të vitit 1968 në Kosovë

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të komunës për këmbimine  pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Ismajl Vrapcit dhe Ramadan Vrapcit

 

 

Mbledhja e njëmbëdhjetë

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës Ambasadës së Gjermanisë në Kosovë

 

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2019

 

Vendim për ndarjen e mjeteve ndërmarrjes publike lokale "Sport Marketing" SHA në Prishtinë

 

Vendim për tatimin në pronën e paluajtshme

 

Vendim për miratimin e strategjisë së zhvillimit të turizmit 2018-2022

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Ali (Latif) Beka

 

Vendim për caktimin e lokacionit për varrezat e fshatit Busi