Plani i veprimit për Transparencë në Kryeqytetin Prishtinë 2023-2027

 

 PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË 2019  

 

Vendim për miratimin e planit të veprimit për transparencë për vitin 2018

 

   PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË 2018  

 

   PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË 2017

 

   PLANI PËR INTEGRITET 2014-2016

 

   LIGJI PËR SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 

  PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË

 

  RREGULLORJA PËR PROCEDURAT E REKRUTIMIT

 

   RREGULLORE Nr. 06/2011 PËR PUSHIMET E NËPUNËSVE CIVIL

 

   RREGULLORE PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL

 

   LIGJI PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE ZYRTARE