Drejtoria e Parqeve


Deklarata e misionit: Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të Drejtorisë së Parqeve përfshihen:
• Krijimi dhe administrimi i parqeve rekreative brenda territorit të komunës së Prishtinës;
• Evidentimi i zonave të përshtatshme për krijimin e hapësirave të reja të gjelbra në secilën zonë të kryeqytetit;
• Mbrojtja dhe kujdesi ndaj zonave të gjelbra brenda territorit të komunës së Prishtinës;
• Administrimi i aseteve rekreative (pajisje, pista e shtigje, ambiente rekreative) që ndodhen në territorin e komunës së Prishtinës);
• Krijimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e këndeve të lojërave për fëmijë;
• Nxitja, promovimi, mbështetja dhe organizimi i aktiviteteve rekreative për fuqizimin e jetesës aktive nëpërmjet edukimit e sensibilizimit për një jetesë të shëndetshme, në bashkëpunim me sektorë të tjerë përgjegjës;
• Organizimi dhe koordinimi i planeve operacionale të gjelbërimit;
• Dhënia e pëlqimit për shfrytëzimin e hapësirave të parqeve për aktivitete kulturore (jo afariste);
• Informimi i publikut për çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe mbrojtjen e hapësirave të gjelbra;
• Emërtimi i secilës prej hapësirave të gjelbra brenda territorit të komunës së Prishtinës;
• Bashkërendimi me dikasterët tjerë të nivelit lokal dhe ministrinë e linjës mbi çështje që lidhen me hapësirat e gjelbra;
• Punë të tjera në kuadër të fushë-veprimtarisë së Drejtorisë, në përputhje me ligjet në fuqi.