Lulzim Fushtica u lind në Prishtinë, më 23 mars 1974.

Studimet universitare i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës, ndërsa studimet pasuniversitare në Kolegjin Evropian- dega e Menaxhmentit dhe në Akademinë Diplomatike Shqiptare-drejtimi I Marrëdhënieve Ndërkombëtarë dhe Diplomaci.

Lulzim Fushtica I bashkëngjitet ekipit tonë mbas një përvoje 25 vjeçare në fushën e sigurisë.

Nga viti 1998-2004, ka qene pjese e Misionit te OSBE-se ne Kosove ne pozitën e Zyrtarit Nacional ne Departamentin e Trajnimeve.

Në vitin 2004 iu bashkëngjit ish-Shkollës se Shërbimit Policor te Kosovës si Zëvendës Drejtor I përgjithshëm, ndërsa nga viti 2005-2009 shërbeu si Drejtori i parë vendor i Akademisë për Siguri Publike.

Gjatë periudhës 2009-2017, ka punuar si Këshilltar Vendor për Siguri Publike dhe Siguri ne Bashkësi pranë Programit ICITAP te Departamentit te Drejtësisë se SHBA-ve si I deleguar ne Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Në periudhën 2017-2019, z. Fushtica shërbeu si Koordinator Nacional për Parandalim të Ekstremizmit dhe Terrorizmit në kabinetit e Kryeministrit të Kosovës I deleguar nga Ambasada Amerikane.

Ne periudhën 2019-2020 z. Fushtica ka vazhduar punën si Këshilltar vendor ne Ministrinë e Punëve te Brendshme për çështje te Sigurisë Publike dhe Menaxhimit te integruar te kufirit pranë Programit ICITAP te Departamentit te Drejtësisë se SHBA-ve.

Përgjatë viteve 2020-2021 z. Fushtica ka shërbeu si Këshilltar I pare për Siguri I Ministrit te Punëve te Brendshme dhe po ashtu përgjegjës primar për çështjet e parandalimit te ekstremizmit dhe terrorizmit.

Ne vitin 2021, z. Fushtica I bashkëngjitët Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM) si Menaxher i Programit për Parandalimin e Ekstremizmit dhe Radikalizmit të dhunshëm.

Nga 1 Marsi i vitit 2023 ushtron detyrën e Drejtorit për Siguri dhe Emergjenca, në Komunën e Prishtinës.

 

E-mail: Lulzim.fushtica@rks-gov.net 

Asistent: albaton.bejta@rks-gov.net

 

Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca

Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca në kuadër të kompetencave, autorizimeve dhe përgjegjësive ligjore,  përkujdeset për aspektin e sigurisë në pjesët urbane dhe rurale të Kryeqytetit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Bashkësitë lokale dhe Forumet e Sigurise ne Bashkesi.

Hartimi dhe azhurnimi i  planeve dhe projekteve nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, në pajtim me ligjet dhe udhëzimet administrative nga niveli qendror dhe lokal;

Ndërmerr masa parandaluese për pengimin, zvogëlimin dhe eliminimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera;

Zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Kryeqytetit dhe kuvendit komunal e që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.

Reagimi ndaj situatave te shkaktuara dhe ndërmarrja e masave mbrotëse, sanimi i gjendjes së shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera dhe sigurimi i kushteve elementare për jetë;

Organizon formimin e njësive vullnetare të zjarrfikësve dhe njësive tjera për raste nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera në bashkëpunim me BPZ-në;

Përkujdeset për sigurimin e ngjarjeve të ndryshme kulturore, sportive e të natyrave tjera në Kryeqytet;

Kujdeset për funksionimin e sistemin të alarmit publik në raste te fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, testimin e tyre;

Pranimi i  informatave nga qytetarët dhe institucionet tjera komunale në qendrën e thirrjeve 0800 122 33 dhe 0800 122 44, përpunimi dhe  dërgimi në kohën sa më të shpejtë dhe efikase për personin apo institucionin që i dedikohen këto informata 24/7;                                                                          

Në rastet emergjente, i propozon Kryetarit të Komunës shpalljen e gjendjes emergjente, dhe propozon ndërmarrjen e masave  për përballimin e situatës;

Menaxhimi i projekteve në fushën e Sigurisë dhe Emergjencave;

Mobilizimi dhe aktivizimi i mekanizmave, strukturave dhe potencialit reagues për mbrojtje dhe shpëtim, angazhimi i kompanive komunale, kompanive të kontraktuara nga komuna dhe kompanive tjera për intervenime emergjente në rast te Fatkeqësive Natyrore dhe Fatkeqësive tjera;

Në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ofron sigurinë e nevojshme për shkollat fillore dhe të mesme, objekteve komunale dhe objekteve me rendesi te veqante.

Të marrë masa për ruajtjen e pasurisë të komunës si dhe të atyre që administrohen nga ana e saj.

Përkujdeset për sigurinë e komuniteteve të ndryshme, përfshirë ato etnike duke bashkepunuar ngushtë me Policine e Kosoves dhe Forumet e Sigurise ne Bashkesi (Keshilli Komunal per Siguri ne Bashkesi, Keshillat Lokal per Siguri Publike dhe Ekiper Vepruese per Siguri ne Bashkesi).

Përkujdeset për sigurinë e drejtorive, në veçanti atyre që u shërbejnë drejtpërdrejtë qytetarëve.

Në raste Fatkeqësive Natyrore dhe fatkeqësive tjera merremi me evakuimin dhe strehimin e qytetarëve nga zona e rrezikut;

 Kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e strehimoreve publike;

Bënë regjistrimin dhe inspektimin e objekteve të vjetra, zonave dhe objekteve tjera me rrezikshmëri të lartë dhe objekteve nën Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe jep pëlqimin per rrënimin e objekteve te vjetra te cilat rrezikojnë jetën e qytetareve

Bashkëpunon me Institucionet tjera te sigurise dhe emergjences: Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, AME, BPZ, KFOR-in;

Ofron siguri sipas nevojës dhe kërkesës në çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e Kryeqytetit, apo që nuk i është pacaktuar ndonjë autoriteti tjetër.

Sipas nevojës dhe kërkesës, ofron siguri edhe për aktivitetet në fushën e kompetencave të deleguara, sipas nenit 17 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale.