2020

 Furnizim me material fidanor në sektorin e pemtarisë 616-19-184-121

 

 Furnizim me artikuj ushqimor për Kuzhinën Qendrore 616-19-198-111

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në fshatin Prapashticë 616-19-185-521

 

 Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së 616-19-183-521

 

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre 616-19-194-5-2-1

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës Lot 1 616-19-041-111

 

 Furnizim me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU Ritender - Lot II 616-191-180/1-111

 

 Furnizim me kifle 616-20-001-115

 

 Furnizime mjekësore 616-19-199-121

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore-negociuar 616-19-207-421

 

 Pastrimi i Shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili , Asim Vokshi , Dardani , Naim Frasheri, Pjeter Bogdani , Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211

 

 Furnizim me kifle për nxënësit e klasave 1-5 616-19-196-111

 

 Furnizim me materiale mbrojtëse personal - emergjente 616-19-002-125

 

 Dezinfektimi i objekteve te ndërtesave kolektive ne Komunën e Prishtinës 616-19-003-225

 

 Furinizimi me pajisje mbrojtëse - mjekësore - maska - Lot 1 616-20-004-125

 

 Furinizimi me pajisje mbrojtëse - mjekësore - dezinfektues - Lot 3 616-20-004-125

 

 Dezinfektimi i objekteve te KPSH-se ne Komunen e Prishtines dhe institucioneve tjera komunale 616-20-005-225

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndëtsor në Prishtinë 616-20-007-225

 

 Hartimi i projekteve për infrastrukturë rrugore 616-19-122-212 

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-20-006-225

 

 Realizimi i masave të efiçiencës së energjisë në ndërtesën e banimit në bashkëpronësi 616-19-214-521

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit për ndriçimin publik - punë shtesë 616-20-011-525

 

 Rigjenerimi Urban i Lagjeve të Kryeqytetit 616-19-216-535

 

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-20-015-225

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-19-146-511

 

 Furnizim me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU Ritender - Lot 1 616-191-180/1-111

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës - Lot II 616-19-041-111

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr-2 616-19-213-521

 

 Shërbimet e konsulencës në fushën e kulturës-ritender 616-19-130-222

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore mbrojtëse për punëtorë shëndetësor të QKMF dhe QMU 616-20-042-125

 

 Furnizimi me dezinfektues për Tuneli Dezinfektues 616-20-044-135

 

 Dezinfektimi i hyrjeve te objekteve te reja banesore 616-20-046-225

 

 Furnizimi me dezinfektues per duar per banoret e hyrjeve te objekteve te reja banesore 616-20-045-135

 

 Rikonstruimi i Rrugës Agim Ramadani 616-19-028-511

 

 Zgjerimi i rrjetit të senzorëve të cilësisë së ajrit dhe avansimi i rrjetit ekzistues RITENDER 616-19-117/2-221

 

 Rregullimi dhe rethimi i varrezave te Komunes se Prishtines 616-19-059-5-2-1

 

 Implementimi i dyerve të sigurisë së lartë, sistemit të qasjes dhe paisjeve tjera për arkiven në objektin e Komunës së Prishtinës 616-19-182-121

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla(Lagja e Herticëve,Prishtinë) - Fituesi i parë - Smart Architecture 616-19-147-212

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla(Lagja e Herticëve,Prishtinë) - Fituesi i dytë - Ardi CC & Unikosproject 616-19-147-212

 

 Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën B 616-19-211-5-2-1 

 

 Furnizimi me tunelin dezinfektues 616-20-047-135

 

 Implementimi i platformes dixhitale E-Shkollori 616-20-056-225

 

 Furnizimi me rroba mbrojtese shume perdoruese per siguri te punetoreve te pastrimit dhe te dezinfektimit ne fazen emergjente 616-20-043-135

 

 Furnizimi dhe vendosja e kamerave të sigurisë në kryeqytet 616-19-210-121

 

 Rigjenerimi i rrugës Mehmet Kaçurri (Rruga Model) - Prishtinë 616-19-215-5-2-1

 

 Furnizim me material higjienik për Institucionet Arsimore 616-20-010-121

 

 Shërbime të veçanta kontraktuale për përfaqësin ligjore për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-53-212

 

 Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore në Shkolla 616-19-108-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot I - 616-19-179-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot II - 616-19-179-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot III - 616-19-179-211

 

 Dizajnimi i platformes dixhitale FOLSHLIR.COM dhe LINJA E JETES ne fazen emergjente 616-20-066-235

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 1 - Furnizim me SSD Disk 616-20-009-121

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-20-008-121

 

 Furnizim me pako për fëmijët në fazën emergjente 616-20-067-135

 

 Furnizim me materiale pedagogjike II 616-20-054-125

 

 Furnizim me materiale pedagogjike I 616-20-052-125

 

 Zhvendosja dhe montimi i shtyllave të ndriçimit publik në lagjen DARDANIA 616-20-075-525

 

 Furnizim me makina shtypi 616-20-064-1-2-5

 

 Furnizim me perde për Institucionet Arsimore 616-20-038-121

 

 Furnizim me Tabletë dhe Label Printera 616-20-076-125

 

 Rregullimi i kulmit në shkollën Nexhmi Mustafa në Prugovc 616-20-080-525

 

 Furnizim me dru 616-20-037-121

 

 Renovimi i tualeteve publike në Parkun e Gërmisë 616-20-051-521

 

 Furnizimi me artikuj ushqimor për kuzhinen Qendrore 616-20-013-121

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - Furnizim me reagjenta hematologjik për SFRI-H18,ABX dhe MYTHIC Lot I 616-20-016-111

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - Furnizim me reagjenta për biokimi  Lot II 616-20-016-111

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - Rapid teste për CRP dhe HbA1C (nga gishti) për aparat NyroCard  Lot IV 616-20-016-111

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - furnizim me reagjenta për analyzer biokimik Cobas 111 Roche Lot V 616-20-016-111

 

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-20-098-215

 

 Furnizimi me pako ushqimore për familjet në kushte të rënda ekonomike 616-20-094-125

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Prishtina e Re 616-20-078-525

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës për institucionet arsimore 616-20-050-221

 

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik per SARS-COV2 per nevojat e Komunes se Prishtines Lot I 616-20-102-125

 

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik per SARS-COV2 per nevojat e Komunes se Prishtines Lot II 616-20-102-125

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në fshatin Prapashticë 616-20-077-525

 

 Shtrirja e sistemit të ujitjes në parqet e qytetit Lot 1 dhe Lot II 616-20-055-521

 

 Furnizim me pako ushqimore për familjet skamnore 616-20-095-1-2-5

 

 Renovimi i çerdhes "Gëzimi ynë" në bashkëfinancim me zyren Japoneze 616-20-104-525

 

 Furnizim me motor, sharra speciale dhe hillt për thyerje dhe demolim për BPZ 616-20-41-221

 

 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë 616-20-049-521

 

 Furnizimi me paisje mbrojtëse për punëtorët shëndetësor në luftën kundër Covid 19 - pakoja emergjente Prishtina 1 616-20-105-125 

 

 Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” - punë të paparapara 616-20-063-525

 

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese - Lot 1 616-20-060-521

 

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese - Lot 2 616-20-060-521

 

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese - Lot 3 616-20-060-521

 

 Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për ngritjen e sigurisë së lëndës arkivore në arkivin Komunal të Prishtinës 616-19-094-111

 

 Furnizim me vegla pune 616-20-086-121

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën e Busisë 616-19-200-521 

 

 Furnizim me pajisje kuzhine 616-20-071-121

 

 Furnizim me inventar 616-20-014-111

 

 Grumbullimi ,transportimi dhe asgjesimi i mbetjeve mjekesore KPSH 616-20-072-521

 

 Furnizim me material didaktik 616-20-18-121

 

 Furnizim me reagensa serologjike për SARS Cov 2-emergjente 616-20-111-125

 

 Blerja e një veture të terrenit e kominuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës - automjet komandues për BPZ-Prishtinë 616-20-090-121

 

 Ndërtimi i objektit të Bashkësisë Lokale dhe ofiqarisë në Marec 616-20-079-521

 

 Sigurimi i automjeteve të komunës 616-20-070-221

 

 Pikat ushqyese per qenet endacak 616-20-093-135

 

 Furnizimi me libra i biblotekave shkollore 616-20-84-121

 

 Riorganizimi i Kontejnereve,kontejner te rinje,Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta 616-20-085-521

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve arsimore 616-20-117-225

 

 Hapja e puseve për ujitje në oborret e shkollave 616-20-033-521

 

 Furnizim me libra te ngjyrosjes 616-20-65-223

 

 Furnizim me tepih 616-20-108-136

 

 Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19-Ritender 616-20-118-125/1

 

 Mirëmbajtja, servisimi i pajisjeve të TI-së, furnizimi dhe montimi me pjesë rezervë 616-20-083-221

 

 Mirëmbajtja e Semaforëve 616-20-088-221

 

 Furnizim me pajisje të teknologjisë informative për Komunën e Prishtinës Lot 1 dhe Lot 3 616-20-089-121

 

 Hapja e rrugëve të reja në Komunën e Prishtinës 616-20-081-521

 

 Ndërtimi i qendrës kulturore për të rinjë-Bibliotekës në lagjen Kodra e trimave 616-19-208-511

 

 Furnizim me libra për bibliotekën "Hivzi Sylejmani" 616-20-032-121

 

 Rregullimi i rrugëve dhe infrastrukturës në rrugët te trafoja 616-20-059-521

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor Lot III Ritender 616-20-016/1-111

 

 Furnizimi me maska dhe dezinfektues 616-20-112-121

 

 Ndertimi I Rrjetit të Rrugëve në lagjën Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec Lot 1 - Aneks Kontratë 616-20-129-525

 

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet 616-20-074-521

 

 Renovimi i bibliotekës Hivzi Sylejmani në Dardani si dhe dega e bibliotekës përkujtimore në Tauk Bahqe 616-20-057-521

 

 Furnizim me drunjë dekorativ-Ritender 616-20-035/1-121

 

2019

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale 616-18-116-211

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës 616-18-143-521

 

 Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-18-129-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lot 21 616-18-045-221

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511

 

 Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën "Sheshi i Arbërit" 616-18-134-521

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 1 616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 2  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 3  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 4  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 5  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 6 616-19-004-215

 

 Furnizimi dhe montimi i rafteve për Arkivin e Drejtorisë së Urbanizmit - Komuna e Prishtinës 616-18-135-121

 

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës Furnizimi dhe montimi i rafteve për Arkivin e Drejtorisë së Urbanizmit - Komuna e Prishtinës 616-18-135-121

 

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-125-211

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në Lagjen Sofali krah të rrugës "Trepça" dhe disa rrugëve në Lagjen Kodra e Trimave krah të rrugës "Dalip Alshiqi" dhe Kalabri 616-18-145-521

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik mbrapa sheshit Zahir Pajaziti - Prishtinë 616-18-114-5-2-1

 

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës me titull "Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik mbrapa sheshit "Zahir Pajaziti"

 

 Rregullimi me zhavorr i parkingut për autobusët e trafikut urban në Matiçan 616-19-003-5-3-6

 

 Ndërtimi i rrugës "Elez Berisha" te qendra tregtare Avori 616-18-140-521

 

 Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjen Vneshta dhe Kodra e Trimave 616-18-154-521

 

 Ndërtimi i rrugës "Dëshmorët e Sharbanëve" në Kolevicë 616-18-151-521

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje - procedurë emergjente 616-19-012-525

 

 Rikonstruimi i rrugëve Drenica,Ukshin Hoti,Robert Doll dhe asfaltimi i shtresës se fundit te mbistruktures se rruges Enver Maloku - RITENDER 616-18-070-521

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve - faza e II-të 2018 616-18-131-521

 

 Sanime me zhavor i rrugëve sekondare, në territon e Komunës së Prishtinës 616-18-138-521

 

 Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve 616-18-147-121 

 

 Ndërtimi i bazës së monumentit "New Born" 616-19-001-521

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU-Ritender lloto 6 616-18-090-111

 

 Furnizimi me dyshek për çerdhen në Kodrën e Trimave 616-19-007-136

 

 Furnizim me tripod projektora dhe drona 616-18-124-121

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-18-126-121

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender - Llot II 616-18-8971-2-1-1

 

 Furnizim me kifle për nxënësit e klasave I-V 616-19-467-1-1-1

 

 Punët përfundimtare për çerdhen në Tophane - Faza II 616-19-005-521

 

 Shënimi i ditëve mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-19-037-236

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e dytë 616-18-015-211

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-19-009-121

 

 Furnizimi me instrumente muzikore për kabinete te muzikës 616-19-008-121

 

 Furnizimi me kabinete të stomatologjisë dhe fizioterapisë për SHML Dr. Ali Sokoli - Lot 1  616-19-013-121

 

 Furnizimi me kabinete të stomatologjisë dhe fizioterapisë për SHML Dr. Ali Sokoli - Lot 2  616-19-013-121 

 

 Furnizimi, montimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të alarmit në objektet e qendrave për punë sociale  616-19-1369-2-2-1

 

 Furnizimi me inventar 616-19-10-121

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender - Llot I 616-18-8971-2-1-1

 

 Vaksionimi i gjedheve, deleve, dhive dhe qenve shtëpiak 616-19-036-221 

 

 Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave - niveli i ulët prej klasës së I-V-te 616-19-002-115 

 

 Furnizimi me pajisje për kabinete të fizikes, kimisë dhe biologjisë për shkollat e Komunes se Prishtinës 616-19-016-121

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 - Lagjja Sutesk - Mramor, shkolla ame dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 2 - Lagjja Sinidoll ne shkolles "Andon Zako Çajupi" dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 3 - Përroi i njelmët-shkollë 616-19-032-2-2-1

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 2  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 4  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 5  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 6  616-18-025-211

 

 Inçizimet gjeodezike për Zonen ekonomike, Mati 3 dhe Zllatar 616-19-017-221

 

 Ndërtimi i rrugës në Marevc, Vidime - Lumi i Marevcit te Xhamia e fshatit 616-19-056-5-2-1

 

 Furnizimi me material pedagogjik I 616-19-087-125

 

 Furnizimi me perde për Institucionet Arsimore 616-19-062-121

 

 Furnizim me ushqim per kuzhinen qendrore 616-19-060-111

 

 Furnizimi me produkte kundër ndotjes së ambientit "TE PEMA" 616-19-093-125

 

 Furnizimi i shtyllave antiparking dhe shtyllave lëvizëse në formë pistoni 616-18-050-121

 

 Furnizimi me dy autoambulanca per nevojat e QMU-se 616-19-042-121

 

 Shpimi i puseve dhe montimi i sistemit te ujitjes per gjelbrim - pjesa e I-te dhe II-te 616-19-049-521

 

 Hartimi i projektit kryesor zbatues për "Çarshin e Vjetër" në qendër të Prishtinës 616-18-155-225

 

 Ofrimi i shërbimeve për 20 vjetorin e çlirimit të Prishtinës-Performanca e bendit Gjurmët 616-19-102-215

 

 Furnizimi me makina mjelese dhe bidona 616-19-061-121

 

 Furnizimi me material higjienik për Institucionet Arsimore 616-19-015-121

 

 Ndertimi i rrugës ne lugmir - lagja Prishtina e re 616-19-068-521

 

 Ndërtimi i rrugës Butovc-Mramor, rruga Azem Sopi faza e I-rë 616-19-054-521

 

 Furnizimi me material elektrik për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 1 616-19-020-1-2-1

 

 Furnizimi me material hidrosanitar për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 2 616-19-020-1-2-1

 

 Furnizimi me material të bravarisë për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 3 616-19-020-1-2-1

 

 Organizimi i manifestimeve kulturore - Lot I, II dhe III 616-19-070-211

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - objektet e Brigadës së zjarrfikësve, objektet në parkun Gërmia dhe objekte tjera sipas kërkesës 616-19-105-235

 

 Furnizim me aparat fotografik dhe aksesorë 616-19-2973-1-3-6

 

 Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku 616-19-057-521

 

 Ndërtimi Parku i Diellit tek kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-7760-5-2-1

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve 616-19-048-521

 

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE - Lot 1 616-019-045-121

 

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE - Lot 3 616-019-045-121

 

 Furnizim me laktofriza për ruajtjen e qumështit të bagëtive Lot 1 616-19-095-121

 

 Furnizim me pajisje spërkatëse për pemë dhe perime Lot 2 616-19-095-121

 

 Furnizim me makina (mikser) për përgatitjen e ushqimit të koncentruar të bagëtive Lot 3 616-19-095-121

 

 Furnizimi me material didaktik për institucionet arsimore 616-19-077-121

 

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-19-090-221

 

 Realizimi i matjeve gjeodezike incizimit të ndërtesave pa leje, për përfituesit e ndihmës sociale 616-19-092-236

 

 Mbështetja teknike për hartimin e planit të menaxhimit të Parkut Gërmia 616-19-019-322

 

 Rikonstruimi i rruges Dëshmorët e Gollakut në Hajvali 616-19-1897-5-2-1

 

 Furnizimi me ushqim të koncentruar për pula vojse 616-19-066-121

 

 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit 616-19-69-211

 

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 1 - 616-19-65-211

 

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 2 - 616-19-65-211

 

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 4 - 616-19-65-211

 

 Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive 616-19-072-521

 

 Hapja e rrugëve të reja në zonat rurale 616-19-053-521

 

 Furnizimi me invertar kuzhine dhe paisje tjera per qerdhen Yllkat dhe qerdhen ne Kalabri 616-19-086-121

 

 Furnizim me barna për nevojat e QKMF dhe QMU Lot 1 - 616-19-2252-1-1-1

 

 Furnizim me barna për nevojat e QKMF dhe QMU Lot 2 - 616-19-2252-1-1-1

 

 Furnizim me pije dhe artikuj të tjerë për nevojat e Bufes së Komunës 616-19-063-121

 

 Furnizimi me kolltuk per nevojat e BPZ-se 616-19-109-121

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili, Asim Vokshi, Dardani, Naim Frashëri, Pjeter Bogdani, Shkolla e gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-114-225

 

 Ndërtimi i Pjerrinës në pjesët urbane të qytetit 616-19-4234-5-3-6

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-19-100-221

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-19-085-521

 

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve në institucionet arsimore 616-19-075-521

 

 Ndërtimi i rrugës në lagjen Qelaj dhe Halilovit në fshatin Keqekollë - Lot 1 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në Gulmivadë, ndërtimi i rrugëve në lagjen Busi, ndërtimi i rrugicave në shkabaj dhe asfaltimi i rrugës në Ballaban - Lot 2 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh te FSK-ja dhe rreth hekurudhës - Lot 3 616-19-033-511

 

 Ndërtimi rrugës Dabishevc - Mutivod - Lot 4 616-19-033-511

 

 Asfaltimi i rrugës Lagja Hajdaraj - Lot 5 616-19-033-511

 

 Asfaltimi i rrugës Siqevë-Radashevc - Lot 6 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i rrugicave në Teneshdoll, Besi dhe Vranidoll - Lot 7 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i rruges te Lagja Selmani - Lot 8 616-19-033-511

 

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE - Lot 2 616-019-045-121

 

 Organizimi i koncertit Ramë Lahaj with friends 616-19-131-125

 

 Ndërtimi i semaforëve, modernizimi dhe pajisjet tjera për siguri në komunikacion 616-19-098-521

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës dhe të Brigades së Zjarrëfiksave - Lot 1 616-19-073-211

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës dhe të Brigades së Zjarrëfiksave - Lot 2 616-19-073-211

 

 Pastrimi i objektit të komunes së Prishtinës dhe Institucioneve tjera komunale 616-19-106-2-2-5

 

 Ndërtimi i rrjetit të rrugëve në lagjen Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec Lot 1 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i rrugës Busi-Marec Lot 2 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i kanalizimit Fekal dhe Atmosferik në Hajvali Lot 3 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i kanalizimit Fekal dhe Atmosferik në Fshatin Mramor Lot 4 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i rrugës në Siqevë Lot 5 - 616-19-038-511

 

 Konkurs për hartimin e projektit ideor arkitektonik Tregu i Ulpianës 616-19-076-421

 

 Furnizim për zyre me aparata për ujë dhe me frigorifer 616-19-120-136

 

 Furnizim me paisje për infografikë dhe sinjalizim në objektet e komunes së Prishtinës 616-19-089-111

 

 Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie benzine për shuarjen e zjarreve fushore për BZP-Prishtinë 616-19-078-121

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës Lot 1 - 616-18-040-511

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës Lot 2 - 616-18-040-511

 

 Organizimi i Festivalit Sunny Hill 2019 616-19-136-251

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Përroi i Njelmët - Lot 1 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Taslixhe - Lot 2 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Qendresa - Lot 3 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Kolovicë - Lot 4 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në Emshir - Lot 5 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i ujësjellësit me ujë të pijes pranë rezervuarit në lagjen Mati 1 - Lot 6 616-19-027-511

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7 616-19-104-1-2-1

 

 Ndërtimi i trotuarit dhe sanimi i rrugës kryesore në fshatin Bërnicë e poshtme 616-19-055-521

 

 Implementimi i sistemit të pritjes në rradhë 616-19-096-121

 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive - Aneks Kontratë 616-19-137-525

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës - Aneks Kontratë 616-19-140-225

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 4- Lagjja Qesollaj - Keqekoll në shkollë dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e dyshemeve në shkolla dhe objekte tjera komunale - Kontratë kornizë Lot 2 616-19-3413-5-1-1

 

 Furnizimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve në shkolla dhe objekte tjera komunale - Kontratë kornizë Lot 3 616-19-3413-5-1-1

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 1  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 3  616-18-025-211

 

 Rikonstruimi i rrugës Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena dhe Karl Gega 616-19-025-511

 

 Kontratë Shtëpi - Komuna e Prishtinës dhe Ndërmarrja Publike Banesore - Mirëmbajtja e këndeve të lodrave

 

 Furnizimi me material pedagogjik II 616-19-088-125

 

 Mirëmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjekësore Lot 3 616-19-124-212

 

 Renovimi i njësive të Qendrave për punë Sociale 616-19-125-521

 

 Punimi i Aneksit të shkollës SHFMU Nexhmi Mustafa - Prugovc 616-19-99-521

 

 Furnizim me dru 616-19-79-121

 

 Furnizimi me perde për Institucionet Arsimore Aneks kontratë -  616-19-142-135 

 

 Ndërtimi i shtëpizave për panairet që organizohen nga Komuna e Prishtinës 616-19-127-121 

 

 Furnizimi me kifle për nxënësit e klasave 1-5 616-19-155-111

 

 Furnizim me inventar për nevojat e institucioneve shëndetësore 616-19-126-121

 

 Furnizimi me pajisje mjekesore per nevojat e QKMF dhe QMU 616-19-081-121

 

 Vlerësimi i tokave bujqësore në Komunën e Prishtinës 616-19-097-221

 

 Ndërtimi i infrastruktuës rrugore në lagjen Prishtina e Re 616-19-031-521

 

 Instalimet e ngrohjes qendrore në shkolla-zëvendësimi i kalldajave me nafte ne kalldaja me pelet 616-19-128-5-2-1

 

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa 616-19-110-511

 

 Rigjenerimi Urban i Lagjeve të Kryeqytetit 616-19-153-521

 

 Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga BA për Komunën e Prishtinës 616-19-139-521

 

 Pastrimi i objektit të Komunës së Prishtinës dhe Institucioneve tjera komunale 616-19-160-2-2-5 

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-19-156-225

 

 Ndërtimi i impiantit të kompostimit 616-19-129-521

 

 Furnizimi, shpërndarja, vendosja dhe dizajnimi i formave dhe materialeve konkretizuese lidhur me Procesin e Legalizimit të ndërtimeve pa leje 616-19-118-121

 

 Ndërtimi i rrugës Shkëlzen Haradinaj 616-19-052-521

 

 Furnizimi me aparat CDM (Card Document Machine) 616-19-141-115

 

 Punët renovuese në objektin e komunës së vjetër dhe komunës së re 616-19-103-521

 

 Furnizim me pelet-ritender 616-19-091-121

 

 Ndërtimi i Infrastrukturës rrugore në Lagjen Pejton 616-19-022-511

 

 Pastrimi i shtratit të Lumenjve, portave hyrëse në kolektor, kanalit atmosferik dhe zëvendësimi i kapakëve të pusetave 616-19-119-5-2-1

 

 Fushata vetëdijësuese për shfrytëzimin e transportit publike 616-19-123-2-3-6

 

 Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të automjeteve me pajisje GPS 616-19-147-2-2-5

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës, objektet e Brigadës së zjarrfikësve, objektet në parkun Gërmia dhe objekte tjera sipas kërkesës 616-19-164-235

 

 Ndërtimi i rrugës Busi - Marec - (Punë shtesë) 616-19-175-525

 

 Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh te FSK-ja dhe rreth hekurudhes 616-19-162-535

 

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-19-148-521

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili, Asim Vokshi, Dardani, Naim Frashëri, Pjeter Bogdani, Shkolla e gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-177-215

 

 Regjenerime Urbane - Rregullimi i oborreve të shkollave "Elena Gjika" dhe "Dardani" - Punë shtesë - 616-19-167-525

 

 Ndërtimi i rrethit përball stacionit të autobusëve, lidhja rrugore Dardani - Emshir 616-19-135-521

 

 Ngritja e vendkalimeve për këmbësorë dhe vendosja e paneleve ndriçuese 616-19-133-521

 

 Ndërtimi i infrastruktures rrugore në rrugën e llapit 616-19-115-521

 

 Furnizim me qumësht 616-19-150-142

 

 Mobileria urbane - rregullimi i ulëseve dhe elementeve tjera për siguri të këmbësorëve në hapësira publike 616-19-5770-5-2-1

 

 Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku - punë shtesë 616-19-171-525

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i Parkingjeve dhe hapësirave gjelbëruese Lot 1 616-19-026-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i rrugëve Lot 2 616-19-026-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i Shkallëve dhe pllatove Lot 3 616-19-026-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i trotuareve Lot 4 616-19-026-511

 

 Mobileria urbane-Furnizimi dhe vendosja e pritoreve për autobus të transportit publik të udhëtarëve 616-19-132-111

 

 Parkingu nëntokësor te Fakulteti Filologjik në Prishtinë

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës "Ndërtimi i pjerrinës në pjesët urbane të qytetit" 616-19-4234-536

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit për ndriçim publik 616-19-067-521

 

 Rregullimi dhe montimi i pompave për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive 616-19-047-5-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 deri në Lot 13 616-19-152-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 14 deri në Lot 29 616-19-152-211

 

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-19-188-215

 

 Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Dardania - Lot 1 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Bregu i Diellit - Lot 2 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave - Lot 4 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Dodona dhe Lagjja e Muhaxherëve - Lot 5 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Mat - Lot 6 - 616-019-024-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Kalabria - Lot 7 - 616-019-024-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Emshir - Lot 8 - 616-019-024-511

 

 Furnizim me material dhe makineri për kabinetin e ndërtimtaris së shkollës "28 Nëntori" 616-19-157-121

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës "sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit - pjesa e dytë" 616-19-2715-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Arbëria - Lot 3 - 616-019-024-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë-Punë shtesë 616-19-181/1-525 

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ për oborret e shkollave 616-19-159-121

 

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-19-046-521

 

 Fasadimi dhe gëlqerosja në shkolla dhe objekte tjera komunale 616-19-3413-5-1-1

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të QKMF-së dhe QMU-së 616-19-165-221

 

Renovimi i hapësirë lokacioni tek Drejtoria e Rrugëve - Bregu i Diellit 616-19-170-521

 

 Punët renovuese në ish objektin e APPK për nevojat e drejtorive të Komunës së Prishtinës 616-19-163-521

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja e kondicionerëve në objektin e Komunës dhe institucioneve tjera komunale 616-19-074-121

 

 Ndërtimi i rrugicave në Teneshdoll, Besi dhe Vranidoll-Punë shtesë 616-19-190-536

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-080-211

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 1 616-19-161-111

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 2 616-19-161-111

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 3 616-19-161-111

 

 Furnizimi me pajisje bletare 616-19-172-121

 

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra Lot I dhe Furnizimi me libra për bibliotekën Hivzi Sylejmani Lot II 616-19-021-111

 

 Shërbime për artist të artit në hapësira publike për veprën numër 1 616-19-202-225

 

 Organizimi i aktiviteteve për festa e fundvitit "Prite n'shesh" 616-19-204-225

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 2 616-19-152-211

 

 Furnizimi dhe instalimi i nxehjes qendrore në objektin e stacionit Prishtina 2 të BPZ-së në Prishtinë 616-19-169-121

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje – procedurë emergjente 616-19-201-5-2-5

 

 Projektime për ndërtime të larta 616-19-111-221

 

 Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve (drunjve) në hapësirat e qytetit dhe parqet(pyllëzimi urban) 616-19-144-121

 

 Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore - Lot 1 616-19-143-1-2-1

 

 Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore - Lot 2 616-19-143-1-2-1

 

 Pilotimi i projektit - Pikat ushqyese për qenët endacak 616-19-195-125

 

 Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla dhe institucionet tjera komunale 616-19-203-215

 

 Ndërtimi i infrastrukturës për rrugët në lagjen e Ramabajve-Hajvali 616-19-151-521

 

 Organizimi i punëtorive lidhur me informimin e akterëve me interes për kriteret e eficiençës se energjisë ne ndërtesa 616-19-174-236

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr 1 616-19-178-521

 

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale - Lot 1 616-19-205-215

 

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale - Lot 2 616-19-205-215

 

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale - Lot 3 616-19-205-215

 

 Renovimi dhe inventarizimi i objektit Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve si dhe disa qendra tjera 616-19-176-521

 

 Furnizim me rekuizita sportive 616-19-014-1-2-1

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-19-206-215

 

 Pastrimi i objekteve shkollore Abdyl Frashëri, 7 Shtatori, Prenk Jakova, Eqrem Qabej, Hoxhë Kadri Prishtina, Gjimnazi Matematikor, Shkolla Model 616-19-154-211

 

 Ndërtimi i bazës së monumentit "New Born" 616-19-189-521

 

 Furnizimi, mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit 616-19-168-121

 

 Ndërtimi i aneksit të cerdhes në Besi 616-19-158-521

 

 Furnizim me dhurata të vitit të ri për Komunën e Prishtinës 616-19-207-136

 

 Furnizim me veshmbatje për Administratë, Inspekcion dhe Kuzhinën Qendrore për Institucionet Arsimore 616-19-166-211

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje 616-19-107-5-2-1

 

 Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit - Ritender 616-19-121/1-521

 

 Renovimi i banesës së djegur-Banesat e Veteranëve, Fusha e Pajtimit 616-19-193-521

 

2018

 Sanimi i rrëshqitjeve të dheut    616-18-057-236

 

 Furnizimi me libra për Drejtorinë e Kulturës    616-18-063-121

 

 Furnizim me Dru 616-18-034-121

 

 Ndërtimi i rrugëve në brendësi të Fshatit Slivovë  616-17-146-521

 

 Furnizim me qumësht për punëtorët e Komunës së Prishtinës 616-18-005-121

 

 Furnizim me material Administrativ Shëndetësorë 616-18-044-121

 

 Furnizimi me pelet 616-18-561-1-2-1

 

 Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave - niveli i ulët prej klasës së I-V-të 616-17-129-11

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës - pjesa e II-të 616-17-004-2-2-1

 

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material të bravarisë, vegla dhe rroba pune për nevojat e Komunës 616-18-1943-1-2-1

 

 Manifestimi i ditëve ndërkombëtare mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-18-039-236

 

 Furnizimi me dy instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-3086-1-2-1

 

 Dezinsektimi hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-18-1147-2-1-1 

 

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit 616-17-144-521

 

 Furnizimi i institucioneve parashkollore me material didaktik 616-17-4261-1-2-1

 

 Furnizimi me pajisje elektronike, elektrike dhe mekanike 616-18-059-121

 

 Furnizim me tepi për çerdhe 616-18-046-136

 

 Mirëmbajtja, servisimi i paisjeve të TI-së, Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera komunale  616-18-049-2-2-1

 

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 1 616-18-036-211

 

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 2 616-18-036-211

 

 Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve për dhënje të biletave për nevoja të QKMF-së 616-18-004-121

 

 Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antiparking për lirimin e hapësirave publike dhe gjelbruese 616-18-055-221

 

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-18-67-221

 

 Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore 616-18-066-521

 

 Renovimi i zyreve në objektin e vjetër të Komunës 616-18-047-521

 

 Furnizim për zyre me material të shtypur dhe materiale tjera 616-18-003-136

 

 Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit ndaj thyerjeve - vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësi të Qendrës pë Punë Sociale 616-18-40-236

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - Objekti i vjetër i Komunës, Objekti i Inspekcionit, Objekti i Arkivit Komunal, Objekti i Qendrës për Punë Sociale si dhe Objektet tjera sipas nevojës 616-18-82-252

 

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse 616-18-58-236

 

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 (gjashtëmbëdhjetë) pikave të sistemit të alarmit publik 616-18-516-2-2-1

 

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra 616-18-035-121

 

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit Aneks i kontratës me datë 13/06/2018 616-17-144-525-1

 

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot I  616-18-022-521

 

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot II  616-18-022-521

 

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot III  616-18-022-521

 

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521

 

 Renovimi i garazhës së Trafikut Urban faza e II-të 616-18-085-525

 

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës 616-17-120-521

 

 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë-Siqevë 616-17-134-521

 

 Instalimi i ngrohjes qendrore në SHFMU "Avni Rrustemi" Suteskë, SHFMU "Ganimete Terbeshi" Siqevë, në SHFMU " Ditët e minatorit" Shashkofc dhe në SHFMU "Nexhmi Mustafa" Rimanishtë 616-17-145-521

 

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221

 

 Furnizim me inventar për shkolla 616-18-509-1-2-1

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot I 616-18-3082-2-2-1

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot II 616-18-3082-2-2-1

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot III 616-18-3082-2-2-1

 

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-001-215

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore 616-18-931-2-2-1

 

 Angazhimi i përmbaruesve privat për inkasimin e gjobave komunale 616-18-2482-2-2-1

 

 Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit Publik 616-18-2568-5-2-1

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-5437-2-1-1

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121

 

 Ndërtimi i Laboratorit në SHMT "28 Nëntori" Prishtinë - faza e dytë 616-18-074-521

 

 Furnizimi me artikuj ushqimor për nevojat e Kuzhinës të Institucioneve Parashkollore në Prishtinë 616-18-006-111

 

 Furnizimi me toner për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-18-053-121

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamava në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-18-038-121

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-18-062-215

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e parë 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e tretë 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e katërt 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e pestë 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e gjashtë 616-18-015-211

 

 Furnizim me paisje elektronike, elektrike dhe mekanike Llot III-Ritender 616-18-059-136 

 

 Rregullimi i vendeve të kontejnerve në zonën urbane të qytetit 616-18-029-521

 

 Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjën Arbëria 616-17-139-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot I 616-17-138-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot II 616-17-138-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë 616-17-142-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot I 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot II 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot III 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot IV 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot V 616-17-147-221

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut dhe vërshimeve 616-17-116-521

 

 Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës 616-17-132-521

 

 Furnizim me qizme për punëtorët e brigadës së zjarrfiksave 616-17-140-136

 

 Furnizimi me makineri, paisje për kamion dhe barjten e makinerisë e BPZ-së 616-17-143-136

 

 Furnizimi me 10 aparata fotografik profesional për nevoja të Komunës 616-18-86-121

 

 Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Fehmi Lladrovci-Prishtinë 616-17-141-521

 

 Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës 616-17-111-211

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 6'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7'' 616-18-065-1-2-1

 

 Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: Fatime Sokoli, Vehap Shita dhe Tahir Zajmi 616-18-86-521

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik - Faza II 616-18-080-521

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121

 

 Furnizim me fotokopje, llaptop dhe projektor për institucionet arsimore aneks i kontratës me datë 11/09/2018 616-18-043-121

 

 Rikonstruimi i rrugës Eqrem Qabej nga udhëkryqi i Katerdralës deri tek Udhëkryqi i Mensës së studentëve si dhe rikonstruimi i rrugës Shkodra, Rasim Kiçina dhe Fan Noli në lagjen Tasligje 616-18-071-521

 

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor - Shtëpia Botuese Libri Shkollor 616-18-100-125

 

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor - Dukagjini 616-18-099-125

 

 Kryerja e shërbimeve të ankandit publik 616-18-101-221

 

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-18-91-521

 

 Furnizimi me ekuizita sportive për shkollat e Komunës së Prishtinës 616-18-008-121

 

 Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të ri komunal dhe disa institucioneve tjera komunale 616-18-81-221

 

 Furnizimi me makineri, pajisje për bartjen e mbeturinave 616-18-079-111

 

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse - ANEKS

 

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për gjelbrim 616-18-078-5-2-1

 

 Ndërtimi i konstruksioneve metalike për përvjetorin e arkitektit Rexhep Luci 16-18-6534-5-3-6

 

 Furnizimi i ambulancave për nevojat e QKMF-së dhe QMU 616-18-088-121

 

 Ndërtimi i parkut në Mat 616-18-076-521

 

 Regjenerime Urbane - Rregullimi i oborreve të shkollave "Elena Gjika" dhe "Dardania" 616-18-105-521

 

 Furnizim me inventarë për nevojat e Institucioneve Shëndetësore dhe sociale 616-18-5681-1-2-1

 

 Furnizimi me pajisje të IT-së - Lot I 616-18-050-121

 

 Furnizimi me pajisje të IT-së - Lot II 616-18-050-121

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës "Avni Rrustemi" Mramor 616-18-095-521

 

 Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore 616-18-112-221

 

 Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën Vëllezërit Fazliu 616-18-6158-5-2-1

 

 Hartimi i projekteve për objekte, plotësim i objekteve për projekt dhe shqyrtim i konstruksionit nga aspekti i stabilitetit dhe funksionalitetit 616-18-094-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 616-18-5283-2-1-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Ballaban dhe anasjelltas Lot 2 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagjja Hajdaraj - Shkolla Koliq Lot 3 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë - Hani i Dilit - Llukar - Udh. - Stallovë - Koliq - Podaj Lot 4  616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Viti-Bulaj dhe anasjelltas Lot 5 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Çuk e Pajtimit-Viti dhe anasjelltas Lot 6  616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagja Zlash-Shkolla (Fan noli-Marec) dhe anasjelltar Lot 7 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Komuna-Teatri-Rrethi i spitalit-Hajvali-Kishnicë-Suteskë-Mramor 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagja Brahajve paralele e ndare Balaj dhe anasjelltar Lot 8 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Kroi Ftohtë-Hajkobillë dhe anasjelltas Lot 9 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagjja e Simojëve - Shkolla amë dhe anasjelltar Lot 10 - Lot Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë - Prapashticë - Balaj - Dabishevc - Hajkobill - Gllogovic dhe anasjelltas Lot 11 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Llajshec-Slivovë-Rogë e Gërbeshit- flotacion dhe anasjelltas Liria Lot 12 &  Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve  - Lajshec paralelja e ndarë - Shkolla amë Filip Shiroka Lot 13 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë - Grashticë - Stallovë - Lagjja Rrustemaj shkolla amë dhe anasjelltas Lot 14 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 15 616-18-5283-2-1-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 16 616-18-5283-2-1-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Grashticë - shkolla fillore Teuta-Grashticë e epërme dhe anasjelltas Lot 17 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Stallovë-paralela e ndare Podaj-Lagja Sheqiraj dhe anasjelltas Lot 18 616-18-045-211

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujësjellësit si dhe rokontruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen Sofalia për rrugët Shpëtim Robaj dhe Sabit Mushica 616-18-12-511

 

 Renovime dhe Rindërtime 616-18-104-521

 

 Ndërtimi i rrugës "Rimanishtë-Sharban" Prishtinë 616-18-92-521

 

 Furnizimi dhe montimi i totemave, sinjalizuesve turistik 616-18-75-121

 

 Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore 616-18-107-212

 

 Furnizime me material të shtypur dhe materiale tjera të cilat nuk janë të përfshira në kontratën e AQP-së 616-18-102-11

 

 Aneks kontratë - Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi 616-17-113-521

 

 Furnizimi dhe montimi i kaldasë në shkollën "Mehmet Xhevori" 616-18-97-136

 

 Rekonstruktimi i rrugës Ndue Për lleshi dhe rrugës Shaqir Igrishta 616-18-5817-5-2-1

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-1-1-1

 

 Asfaltim i rrugës Matiqan, Butovc, Kolovicë 616-18-3470-5-1-2

 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive 616-18-89-521

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto I - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto II - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto III - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto IV - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto V - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto VII, VIII, IX - 616-18-5536-1-1-1 

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto X - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto XI - 616-18-5536-1-1-1

 

 Pastrimi dhe dezinfektimi emergjent i podrumeve dhe garazhave në rrugën B 616-18-137-236

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot I - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot II - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot III - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot IV - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot V - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot VI - 616 18 149 525

 

 Ndërtimi i hyrjes në Kino Armata 616-18-8513-5-3-6

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-18-7726-2-2-1

 

 Organizimi i panairit "Blej Shqip 2018" 616-18-142-236

 

 Pastrimi i shkollave 616-18-152-225

 

 Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban-Koliq 616-18-109-511

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagja Vakovc-Marevc 616-18-108-511

 

 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit-Prishtinë 616-18-110-521

 

 Furnizimi me inventar për drejtorinë e pronës 616-18-118-1-3-6

 

 Sanimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën B 616-18-126-525

 

 Rikonstruimi i rrugëve "Holgen Petersen" dhe "Ulëza" 616-18-068-521

 

 Inçizimet Gjeodezike për zonat Çagllavicë dhe Hajvali 616-18-103-221

 

 Furnizimi dhe montimi me pajisje për Qendrën Kulturore Kino Armata 616-18-6760-1-1-1

 

 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesavve kolektive 616-18-7885-5-2-1

 

 Çvendosja vertikale e gypit metalik të sistemit të ujitjes "Iberc Lepenc" në Kalabri 616-18-064-5-2-1

 

 Furnizim me pije dhe artikuj të tjerë për nevojat e Byfes së Komunës 616-18-153-121

 

 Vlerësimi Strategjik Mjedisor për Planin e Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban 616-18-144-236

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 20: Lagja Bekaj-shkolla amë "Isa Boletini"-Busi dhe anasjelltas 616-18-045-211

 

 Deponia e mbeturinave prapa Shkollës Model 616-18-130-521

 

 Furnizim me material shpenzues për RO-kabinetit 616-18-065/1-1-2-1

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime stomatologjike 616-18-123-111

 

 Furnizimi me perde për institucionet Arsimore 616-18-132-136

 

 Sanimi-ngritja e kapakëve të pusetave në rrugët dhe trotuaret në Komunën e Prishtinës 616-18-139-5-2-1

 

 Ndërtimi i krahut të rrugës dhe kanalizimit fekal te lagja Leci-Prugovc 616-18-9227-5-3-6

 

 Dekorimi i qytetit për festa të fundvitit 616-18-115-2-2-1

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik - Faza II 616-18-5192-5-2-1