Plator Gërdovci u lind në Prishtinë,  më 20 prill 1987

Ka diplomuar në   Fakultetin Ekonomik në  Universitetin e Prishtinës.

Shkollimin fillor e ka përfunduar në  shkollën "Gjergj Fishta", ndërsa atë  të  mesëm në  Gjimnazin "Sami Frashëri".               

Plator Gërdovci është  ekonomist, i cili në  vazhdimësi është  marrë  me mbrojtjen e të  drejtave të  konsumatorit.

 Ka punuar në  Ministrinë  e Industrisë , Ndërmarrësisë  dhe Tregtisë  si zyrtar i lartë  për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe ka qenë  Kryetar i Këshillit për Mbrojtjen e Konsumatorit, ku edhe ka kontribuar në  hartimin e legjislacionit për të drejtat e konsumatorit.

Aktualisht ushtron pozitën e Drejtorit të Bujqësisë, në Komunën e Prishtinës.

E-mail: plator.gerdovci@rks-gov.net

Asistent: Valdrin.s.gashi@rks-gov.net

Tel: 038/226-416

 

Drejtoria e Bujqësisë

Përcjellë dhe zbatoni politikat zhvillimore të bujqësisë, lavërtarisë, blegtorisë, pemëtarisë, perimtarisë dhe bletarisë;

Përgatitë planet dhe raportet vjetore të zhvillimit të prodhimtarisë dhe përcjellë  realizimin e tyre për mbjelljet vjeshtore dhe pranverore, korrje shirjet dhe mbledhjen e të mirave bujqësore;

Përcjellë të arriturat shkencore në prodhimtarinë e blegtorisë dhe formon i pasqyrat tabelare statistikore;

Përcjellë realizimin e planeve vjetore të zhvillimit të blegtorisë dhe lavërtarisë;

Përcjellë dhe merre pjesë në hartimin e programeve dhe planeve për mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve në territorin e komunës;

Mban  evidencën për tokën e papunuar, tokën e dhënë në shfrytëzim dhe për tokën, të cilës i është ndërruar destinimi i shfrytëzimit;

Bashkëpunon dhe shkëmben informatat me  ministrinë e linjës, në përputhje me ligjet në fuqi; 

Ofron repromaterial për mbjellje për bujqit, në mënyrë që t’iu mundësojë atyre të rifillojnë punën përmes bankave komerciale, të hulumtojnë format e kreditimit për stimulimin dhe avancimin e prodhimtarisë blegtorale;

Koordinon dhe bashkëpunon me kooperativat bujqësore si dhe me OJQ - të që përkrahin aktivitetet bujqësore;

Organizon trajnime në lëmin e bujqësisë; 

Koordinon dhe mbikëqyrë  aktivitetet e gjuetisë;

Ofron mbështetje për bujq në organizimin e tyre, përmes dhënies së këshillave profesionale, si dhe gjetjen  e  donatorëve dhe investitorëve;

Kujdeset për ruajtjen e tokës bujqësore dhe mbështet qëndrimin e banorëve në fshatra;

Kujdeset për përmirësimin e sasisë dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore, ofrimin e donacioneve dhe investimeve për zhvillimin e zonave rurale;

Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me  ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Bujqësisë ,është e organizuar në këta sektorë:
1.Sektori për Bujqësi.