Lista e fermerëve përfitues për mbjellje vjetore Grurë 2022 - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e fermerëve përfitues, viça për majmëri-pagesa direkte 2022 - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e fermerëve përfitues, prodhues të qumështit - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve për Laktofrizë

 

 Lista e përfituesve për Kultivator

 

 Lista e përfituesve për Makina mjelëse dhe bidona për Lopë qumështore, Dele dhe Dhi

 

 Lista e përfituesve - Bimë mjekësore - aromatike - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve - Lëmia e shpezëtarisë - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve - Furnizim me paisje bletare 2022 - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve - Bletari - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve - Furnizim me serra

 

 Lista e përfituesve - Lopë, Dele, Dhi qumështore pagesa direkte