Aplikimi online për qasje në dokumente zyrtare


                  Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtareLigji për qasje në Dokumentet ZyrtarePersonat kontaktues për qasje në Dokumente Zyrtare:

 

Miranda Mullafazliu                                   e-mail:  miranda.mullafazliu@rks-gov.net        

Tel: 038/223-594

                                        
Nefi Krasniqi                                               e-mail:  nefi.krasniqi@rks-gov.net                 

Tel: 038/230-900 lok: 1089                                             

 

 

RAPORTET

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2019 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2019

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2018 

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2018

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Dhjetor 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Prill - Qershor 2017

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Janar - Mars 2017

 

Raport vjetor lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Viti 2016

 

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike - Korrik - Shtator 2016