Thirrje për aplikim - Përkrahje në blegtori - pagesa direkte 2023 

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve - viça për majmëri 2022

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e prodhuesve të qumështit 2022

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për mbjelljet vjeshtore 2022

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e shpeztarisë - 2022

 

 Thirrje për aplikim - Drejtoria e Bujqësisë 

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahje në blegtori dhe bletari me pagesa direkte

 

 Thirrje për aplikim - Furnizim me material fidanor të perimeve 2021

 

 Thirrje për aplikim - Furnizim me serra 2021

 

 Thirrje për aplikim - Furnizim me kultivator për fermer, Furnizim me laktofrizë 500L 2021

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahje në blegëtori – pagesa direkte, Përkrahje në bletari - pagesa direkte, Përkrahje në pemëtari -  pagesa direkte, Përkrahje në perimtari - pagesa direkte, Përkrahje në shpezëtari - pagesa direkte  2020 

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve arrore - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e shpeztarisë - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve në Perimtari - Serrë e specializuarë për kultivimin e fidanëve - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve në Perimtari - Serra - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Furnizim me pajisje spërkatëse në prodhimtarinë bimore - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e bletarisë - 2019 

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve në infrastrukturë, për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore të mbjella me pemë - 2019

 

 Kriteret për aplikim dhe udhëzuesi për aplikuesit për grante për zhvillim rural dhe zhvillim të bujqësisë në komunën e Prishtinës (Gusht 2019)

 

 Aneks A - Formulari i plotë i aplikimit - Lot 1 & Lot 3

 

 Aneks A - Formulari i plotë i aplikimit - Lot 2

 

 Thirrje për aplikim - Furnizimi me pajisje për spërkatjen e pemëve - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Furnizimi me pajisje për përgatitjen e ushqimit të koncentruar  - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Furnizimi me pajisje për ruajtjen e qumështit - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Furnizim me ushqim të koncentruar për pula vojse - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Furnizim me makina mjelëse me kapacitet prej 30 litra - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e bletarisë - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë - 2019

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e bletarisë - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Gojy Berry - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e perimtarisë - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Prodhues Organik - 2018

 

 Thirrje për aplikim - Shoqatat - 2018

 

  Thirrje për aplikim - Lëmia e shpeztarisë - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë 2017 - Vazhdim afati

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e blegtorisë - 2017 

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për mbledhjen e mjedrës - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Lëmia e bletarisë - 2017 

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË MJEKUESE-AROMATIKE “GOJI BERRY” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË AROMATIKE “KOPËR” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË MJEKUESE “GOJI BERRY” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - PЁRKRAHJA E FERMERЁVE NË LËMIN E PRODHIMTARISË ORGANIKE - BIMË AROMATIKE “KOPËR” - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve me sistem të ujitjes pikë-pikë - 2017

 

 Thirrje për aplikim - Përkrahja e fermerëve për kultivimin e pemëve të imëta - 2017

 

Thirrje për aplikim - Furnizimi i fermerëve me makina mjelëse

 

 

 

Thirrje për Aplikim - Pёrkrahja e fermerëve në perimtari - SERRA – 2016

Thirrje për Aplikim - Pёrkrahja e fermerëve pёr ujitjen e sipërfaqeve bujqësore 

Thirrje për Aplikim - Përkrahje në lëminë e Shpesërisë 2016 

Thirrje për Aplikim - Pёrkrahja e fermerëve pёr kultivimin e pemëve të imëta / Furnizimi i fermerëve me fidanë të mjedrave 

Thirrje për Aplikim - Përkrahje në lëminë e perimtarisë - Patate 2016

 

Aplikim-Bletari

 

Aplikim-Blegtori

 

Aplikim-Patate

 

Aplikim-Serra