Lista e përfituesve - Bletari - pagesa direkte 2023

 

 Lista e përfituesve - Shpeztari - pagesa direkte 2023

 

 Lista e përfituesve për Freza për traktor, Rotoballer për konzervimin e barit dhe mbështjellësi me folie për rotoballa 2023, Shpërndarëse të plehut të shtalles, Mikser për ushqim voluminoz të kafshëve - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve për furnizim me Motokultivator në sektorët e Pemëtarisë, Perimtarisë dhe Bimëve mjekësore aromatike - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e përfituesve për ndërtim të Serres me sipërfaqe 500m2 - Drejtoria e Bujqësisë

 

 Lista e fermerëve përfitues - Lopë qumështore, Dele dhe Dhi - Pagesa direkte 2023

 

 Lista e fermerëve përfitues - Lopë qumështore, Dele dhe Dhi - Pagesa direkte 2023