Mbledhja e parë

 

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për zonën te fakulteti teknik, në lagjen "Bregu i Diellit"

 

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm të hollësishëm të bllokut A1 të lagjes "Dodona"

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës 01-020/01-194101/18, e dt.08.08.2018

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim Bashkësisë Islame të Kosovës

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim kompanisë rajonale të mbeturinave "Pastrimi"

 

Vendim për dhënien e pronës në shfrytëzim afatgjatë NPL "Hortikultura", SHA

 

Vendim, i propozohet Drejtorisë së Arsimit, riemërtimi i SHFMU "Shkolla e Gjelbër"

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim SHPI-KFOR-it, "Film City", në Prishtinë

 

Mbledhja e dytë

Vendim - Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim NPK "TRAFIKU URBAN"

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës Policisë së Kosovës

 

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria", pjesa e kolektorit

 

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Mati 1", vazhdimi i rrugës "B" (Bahri Fazliu), pjesa jugore

 

Rregullore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

 

Vendim për miratimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Komunën e Prishtinës 2019-2021

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Rekomandime

 

Mbledhja e tretë

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e lapidarit kushtuar të vrarëve prishtinas në pesëvjeçarin e parë pas luftës së dytë botërore

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e pllakës përkujtimore kushtuar viktimave të lufts së vitit 1999 të lagjes "Sofalia"

 

Vendim për dhënien e autorizimit Kryetarit të Komunës për inicimin e procedurave për kthimin e ndërmarrjes Tregjet

 

Vendim për dhënien e pronës në shfrytëzim afatshkurtër NPL " HORTIKULTURA", SHA

 

Vendim për miratimin e planit të veprimit për transparencë

 

Vendim për nismën e bashkëpunimit ndërkomunal

 

Vendim për lënien në shqyrtim publik të projektdokumentit për revidimin e planit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes "Prishtina e re -Zona Lindje"

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Rifat Hoxhes dhe Besnik Asllanit

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2018 në vitin 2019

 

 

Mbledhja e katërt

 

Vendim për konsulta paraprake publike - Plani i mobilitetit të qëndrueshëm urban të Prishtinës (PQMU)

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme në shfrytëzim Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS)

 

Vendim për konsulta paraprake publike për lënien e në shqyrtim publik të Projektrregullores për themelimin dhe strukturimin e Asamblesë komunale të fëmijëve

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Azemine (Hamit) Gashi

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Ilir (Ajet) Sogojeve, Sabri (Ajet) Sogojeva, Ajet (Sami) Sogojeva, Albulena (Sami) Sogojeva dhe Agron (Sami) Sogojeva

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Salih (Hamdi) Berisha

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Visar Sylejmani

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

Vendim për emërtimin e parkut "Mentor Retkoceri" në mes të lagjeve "Ulpiana" dhe "Dardania"

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01. nr. 046-295921, të dt.06.12.2016, për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale qendrës së arteve të Kosovës

 

 

Mbledhja e pestë

 

Vendim - Miratohet këmbimi i pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Fehmi Avdiu, Ruzhdi Cakolli, Bedrie Munishi - Xhela, Halil Munishi, Fadil Cakolli, Rinor Sinani, Xhafer Sinani dhe Burbuqe Hyseni

 

Vendim për themelimin e ndërmarrjes publike lokale "Kuzhina Qendrore" SHA

 

Vendim për konsulta paraprake publike për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për emërtimin e rrugës me emrin "Bernard Kushner"

 

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e bustit të ish-sekretares së shtetit të SHBA-së, Medlin Olbrajt

 

 

Mbledhja e gjashtë

 

Propozim

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Gëzim (Sabri) Thaçi

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Jusuf (Shaban) Qyqallës

 

Vendim për lënie në shqyrtim publik të projekt dokumentit të planit rregullues të hollësishëm për zonën e Matit 1 - vazhdim i rrugës B (Bahri Fazliu) - Pjesa jugore

 

Vendim për miratimin e revidimit të planit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të "Lagjes Prishtina e Re - Zona Lindje"

 

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme në shfrytëzim Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK)

 

 

Mbledhja e shtatë

 

Rregullore mbi themelimin dhe strukturimin e Asamblesë Komunale të fëmijëve


Rregullore për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të komunës së Prishtinës

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e shtatores së veprimtarit Adem Demaçi

 

Vendim për miratimin e projektdokumentit për planin e mobilitetit të qëndrueshëm urban të Prishtinës

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim - Anulohet vendimi nr. 360/011-0074230/17, i dt. 03.04.2017 për dhënien e pronës e paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër për qoshqe, me lokacione sipas planit për vendosjen e tyre

 

Mbledhja e tetë

 

Vendim për miratimin e buxhetit të komunës së Prishtinës për vitin 2020 dhe Kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2020-2022

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për organizimin e punës në shkolla fillore të mesme të ulëta dhe të mesme të larta 01. nr. 031-142411, dt. 09.06.2016

 

Vendim - miratohet propozimi i kryetarit të komunës për dhënien në shfrytëzim të objektit të mbikalimit NPB, pa procedurë konkurrimi

 

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm për zonën "Mati 1" - vazhdimi i rrugës "B" (Bahri Fazliu) - Pjesa Jugore, 2019-2027

 

Vendim për lënie në shqyrtim publik të projektdokumentit të planit rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria" - Pjesa e kolektorit, 2019-2027

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e bustit të senatorit Robert Doll

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e shtatores së legjendës së futbollit kosovar Fadil Vokrri

 

Vendimin për plotësim-ndryshimin e vendimit, nr. 01.463/01-0101088/19, DT 03.05.2019, për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi private

 

Mbledhja e nëntë

 

Vendim për anëtarësim në Unionin e Bashkive Shqiptare në rajon

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Feti (Hajredin) Gashit

 

Vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit të aksionarëve të Ndërmarrjes Publike të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e "Murit të nderit", kushtuar sakrificës vetëmohuese të shqiptarëve të Kosovës për të shpëtuar hebrenjtë gjatë luftës së dytë botërore

 

Vendim - Autorizohet marrja e borxhit nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për përmirësimin e efiçiencës së energjisë së ndërtesave publike

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01-463/02-239184/19, të dt.30.09.2019, për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Alban (Sulejman) Ramadanit

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e shtatores së komandantit legjendar Adem Jashari

 

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për rregullimin e ndarjeve buxhetore të Komunës së Prishtinës për vitin 2019

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për ndarjen e mjeteve

 

Mbledhja e dhjetë

 

Vendim për tatimin në pronën e paluajtshme

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01. nr. 110-2782, dt. 02.12.2011

 

Vendim për lënie në shqyrtim publik të projektdokumentit të planit rregullues të hollësishëm për zonën te Fakulteti Teknik, në Lagjen "Bregu i diellit"

 

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2020

 

Vendim për lirimin nga taksa për legalizimin e ndërtimeve pa leje, si dhe mënyrën e caktimit të kësteve

 

Vendim për miratimin e Çmimores për parkingjet publike të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Asllan (Osman) Ahmetit

 

Vendim për ndarjen e mjeteve Ndërmarrjes Publike Lokale "Sport Marketing", SHA, në Prishtinë