Mbledhja e parë

 

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 01-464/01-263767/18, të dt. 01.11.2018, për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale, Ambasadës së shteteve të bashkuara të Amerikës

 

Vendim për caktimin e normave tatimore të tatimit në pronën e paluajtshme, për vitin 2021

 

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2021

 

Rregullore e punës së këshillit drejtues të Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona"

 

Vendim për subvencionimin e çerdheve me bazë në komunitet

 

 

Mbledhja e dytë

 

Vendim për donacion të automjeteve të vjetra të Komunës së Prishtinës për nevojat e Qendrës së Trajnimit të FSK-së

 

Vendim për miratimin e planit vjetor të punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2021

 

Vendim për plotësim-ndryshimin e Vendimit, nr. 01.463/01-139108/20, të dt.12.08.2020, për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Ismail Shillova, Faik Breznica dhe Osman Breznica

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Gëzim (Sabri) Thaqit dhe Sevdail (Bajram) Dakut

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për përcaktimin e kompensimit të aksionarëve të ndërmarrjeve publike lokale

 

Vendim për plotësim-ndryshimin e Vendimit, nr. 01-020/04-15223/18, të dt. 18.01.2018, për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërrmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e pllakës përkujtimore "Pranvera Shqiptare 81"

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Besnik Lecit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Arbër (Ejup) Nezirit, Fatos Nezirit dhe Flamur(Ymer) Nezirit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Arben Hasanit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Bejtush Gashit

 

Mbledhja e tretë

 

Rekomandim - Komuna e Prishtinës të ketë subvencionim direkt të kompanive private me autobusë në linjat e transportit publik urban

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Besim Sherifi, Mehedin Pacolli, Arben Mavriqi dhe Agim Dreshaj

 

Vendim për ndarjen e mjeteve ndërmarrjes publike lokale "Kuzhina Qendrore" SHA, Prishtinë

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të Xhemail Bajramit, Gani Bajramit, Fahredin Emerllahut, Ramadan Bajramit, Hajdin Bajramit, Hida Bajramit dhe Hajrullah Etemit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Hamdi (Sadik) Mehmetit, Fitnete (Rexhë) Gorçajt, Osman (Gjeladin) Limanit, Magribe (Shefki) Salihajt dhe Milaim (Abdyl) Kelmendit

 

 

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2020 në vitin 2021

 

Vendim - Autorizohet marrja e borxhit nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

 

 

Mbledhja e katërt

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Vahide Imer Gashi

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të NNT "Ndërtimi-A"

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Uran Agim Dibranit

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për ndryshimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01.nr.110-21449, i dt. 28.02.2013

 

Rregullore për definimin e parametrave urban-arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbëruese

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e obeliskut në shenjë mirënjohje për profesionistët shëndetësore dhe në nderim të atyre që kanë ndërruar jetë nga virusi Covid19

 

Vendim për subvencionimin e klubeve të basketbollit, hendbollit dhe volejbollit

 

Vendim për subvencionimin e kompanive private që operojnë me autobusë në linjat e transportit publik urban

 

Vendim për ndarjen e mjeteve ndërmarrjes publike lokale "Sport Marketing" SHA, në Prishtinë

 

Vendim për subvencionimin e Shoqatës së Gastronomëve në Prishtinë

 

Vendim për formimine  grupit punues për shqyrtimin e fushëveprimtarisë së NPL "Sport Marketing" SHA

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e anëtarëve në Komisionin e Aksionarëve të Ndërmarrjeve Publike të Komunës së Prishtinës

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës Ambasadës së Gjermanisë në Kosovë

 

Mbledhja e pestë

 

Vendim për formimin e komisionit për caktimin e kritereve për ndarjen e subvencioneve kompanive private që operojnë me autobusë në Linjat e Transportit Publik Urban

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për përcaktimin e kompensimit të aksionarëve të NPL

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Rexhë (Sali) Shoshit

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës Kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS)

 

Vendim për nismën e bashkëpunimit ndërkomunal

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Hamz (Smajl) Lladrovcit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Rrahman Haradinit dhe Shaban Konxhelit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Fatmir (Rexhep) Gashit dhe Fitim (Rexhep) Gashit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Tahir (Liman) Sylejmanit dhe Jahir (Liman) Sylejmanit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Tahir Sylejmanit dhe "Agullimi-A" SHPK

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Bajrush (Ramiz) Plakajt

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Bau Haloding, Bajram Gashanit, Mexhid Dobrës, Isa Gavaferit, Valdrin Bekës, Vjollca Limanit, Kushtrim Maliqit, Shkurte Rizanit, Mentor Zeqirit, Mensur Zeqirit dhe Melihate Zeqirit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Nexhmije (Murat) Rexhepit dhe Sami (Xhemajl) Qyqallës

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të "Tregtia" SHPK dhe Bedri (Smajl) Prishtina

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës ndërmarrjes publike lokale "Sport Marketig" SHA, në Prishtinë

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale, PSH "Ujërat" Prishtinë, me pronën e paluajtshme në pronësi, PSH, BVI për Banim

 

Vendim për plotësim-ndryshimin e vendimit nr. 01.046-157056, të dt. 27.08.2013, për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës me pronën e paluajtshme në pronësi private

 

Vendim për plotësim-ndryshimin e vendimit nr. 01.046/01-27259/21, të dt. 11.02.2021, për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës me pronën e paluajtshme në pronësi private

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të "Real Estate Kosovo" SHPK

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Liman (Beqir) Jasharit

 

Vendim për ndarjen e mjeteve për Komunën e Preshevës

 

Vendim për ndryshim dhe plotësim të vendimit për ndryshim të rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, nr. 01.nr.110-21449, dt. 28.02.2013

 

Mbledhja e gjashtë

 

Vendim për plotësm-ndryshimin e vendimit për miratimin e pakos ekonomike emergjente "Prishtina 2"

 

Vendim për shitjen e automjeteve, si pronë e luajtshme e Komunës

 

Vendim për plotësim-ndryshimin e statutit të Qendrës Kulturore të Prishtinës

 

Vendim - Galeria e Prishtinës

 

Vendim për miratimin e planit të veprimit për personat me aftësi të kufizuara, 2021-2023

 

Statuti i Galerisë së Prishtinës

 

 

Mbledhja e gjashtë

 

Vendim për plotësm-ndryshimin e vendimit për miratimin e pakos ekonomike emergjente "Prishtina 2"

 

Mbledhja e shtatë dhe tetë

Uebfaqja zyrtare -> https://kk.rks-gov.net/prishtine/category/vendimet/ 

 

Mbledhja e nëntë

 

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për ndarjen e mjeteve, si ndihmë komunës së Preshevës me rastin e fatkeqësive natyrore

 

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për ndarjen e mjeteve shoqatës së Gastronomëve në Prishtinë

 

Vendim për caktimin e normave tatimore të tatimit në pronën e paluajtshme për vitin 2022

 

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për punëtorët e administratës së komunës së Prishtinës

 

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm për lagjen "Kalabria"

 

Arsyetim për miratimin e Planit rregullues të hollësishëm për lagjen "Kalabria"

 

Vendim për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të pjesërishëm të bllokut urban "D2" në kuadër të planit rregullues "Arbëria 3", të miratuar me vendimin për plotësimin dhe ndryshiminm 01 nr. 35-94056, dt. 04.05.2015