Mbledhja e parë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës
 3. Vendim për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa
 4. Vendim për formimin e grupit punues
 5. Vendim për pagesën e stafit politik të komunës

Mbledhja e dytë:


 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim i planit vjetor të punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2014
 3. Vendim për formimin e Komitetit për Komunitete
 4. Vendim për caktimin e anëtarit në komisionin komunal të aksionarëve në ndërmarrjet publike lokale
 5. Vendim për vazhdimin e dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës AKP-së
 6. Vendim për caktimin e komisionit vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës
 7. Vendim për shitjen e pronës së luajtshme të Komunës
 8. Vendim pë lejimin e mjeteve NPK "Trafiku Urban" SH.A
 9. Vendim për ndryshimin e Statutit të teatrit të qytetit të Prishtinës "Dodona"
10. Vendim për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi
11. Vendim për caktimin e anëtarëve të kuvendit të komunës për përfaqësim të komunës në asociacionin e komunave të Kosovës
12. Vendim për lirimin nga taksa për investimet në infrastrukturën nëntokësore

Mbledhja e tretë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për themelimin e komiteteve të tjera të Kuvendit të Komunës së Prishtinës
 3. Vendim për themelimin e Komitetit konsultativ
 4. Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2013 në vitin 2014
 5. Vendim i performancës së Komisionit komunal të aksionarëve për ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive në NPL "Trafiku Urban" SH.A. Prishtinë, për vitin 2013

Mbledhja e katërt:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për caktimin e lokacionit të varrezave në fshatin Barilevë
 3. Vendim për caktimin e lokacionit për deponinë e mbeturinave inerte
 4. Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e Memorialit në shenjë nderimi për kontributin e gruas gjatë periudhës së Luftës 1998-1999
 5. Rregullorja për të hyrat vetanake të institucioneve arsimore
 6. Vendim i raportit financiar tremujor për periudhën janar-mars 2014
 7. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për bartjen e mjeteve nga viti 2013 në vitin 2014
 8. Vendim për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike në komunën e Prishtinës

Mbledhja e pestë:
 
 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për caktimin  e lokacionit për ndërtimin e Pallatit olimpik - Prishtina e Re
 3. Vendim për caktimin e lokacionit për objekt sporti - Rekreacioni ujor publik i tipit të mbyllur
 4. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Planit rregullues të lagjes "Kalabria"
 5. Vendim për konsulta paraprake publike
 6. Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike
 7. Rregullore për të hyrat vetanake të institucioneve arsimore
 8. Vendim për ndryshimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale
 9. Vendim për caktimin e komisionit për përcjelljen e procedurës për zgjedhjen e këshillit të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane

Mbledhja e urgjente:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për rishikimin e buxhetit për vitin 2014

Mbledhja e gjashtë:
 
 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim - Raporti tremujor financiar, për periudhën prill-qershor të vitit 2014
 3. Vendim - Raporti për situatën ekonomiku-financiare dhe për zbatimin e planeve investive të Komunës për periudhën janar-qershor 2014

Mbledhja e shtatë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për miratimin e buxhetit për vitin 2015 dhe Korniza afatmesme buxhetore 2015-2017
 3. Rregullore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2015
 4. Rregullore për rendin e brendshëm në parkun e Gërmisë
 5. Vendim për themelimin e Ndërmarrjes publike lokale "Prishtina Parking" SH.A
 6. Vendim për emërimin e dy anëtarëve nga Kuvendi i Komunës në Komisionin komunal të aksionarëve për NPL "Prishtina Parking" SH.A
 7. Vendim për lënien në diskutim publik të vendimit për ndryshim dhe plotësim të Planit rregullues "Arbëria 3" në Prishtinë
 8. Vendim për ndryshimin e Vendimit për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike lokale të Komunës së Prishtinës
 9. Vendim për ndryshimin e Vendimit për themelimin e komiteteve të tjera të Kuvendit të Komunës së Prishtinës
10. Vendim për caktimin e komisionit për emërtimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike në komunën e Prishtinës

Mbledhja e tetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për rregullimin e ndarjeve buxhetore për vitin 2014
 3. Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të Propozimplanit për ndryshimin dhe plotësimin e Planit rregullues të lagjes "Sofalia" në Prishtinë
 4. Vendim për mosmiratimin e propozimraportit tremujor financiar, për periudhën korrik-shtator 2014
 5. Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim të  Policisë së Kosovës
 6. Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e stadiumit në fshatin Hajvali
 7. Vendim për caktimin e lokacionit për ngritjen e përmendorës "Ismail Qemajli"
 8. Vendim për caktimin e lokacionit për ngritjen e përmendorës "Osman Dumoshi"
 9. Vendim për ndërtimin e lokaleve afariste me partneritet publiko-privat
10. Vendim për subvencionimin e mjeteve financiare për studimin e natyrës në Parkun e Gërmisë
11. Rregullore për hapjen e kutive të ankesave
12. Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e komitetit për politikë dhe financa

Mbledhja urgjente:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për lejimin e mjeteve financiare për realizimin e projektit të kogjenerimit - përmirësimi i cilësisë së ngrohjes qendrore në Prishtinë
 3. Vendim për rregullimin e ndarjeve buxhetore të komunës së Prishtinës për vitin 2014

Mbledhja e nëntë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së Kuvendit për vitin 2015
 3. Vendim për këmbimin e pronave të paluajtshme të Komunës me pronat në pronësi të personave fizikë
 4. Rregullore për themelimin, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme
 5. Vendim për lejimin e mjeteve financiare ngrohtores së qytetit "Termokos" Sh.A. Prishtinë
 6. Vendim për lejimin e mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve për kompensimin e dëmeve nga vërshimet

Mbledhja e dhjetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim i planit vjetor të punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2015
 3. Vendim për ndryshimin e Vendimit për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi
 4. Vendim për caktimin e anëtarëve të Komisionit për hapjen e kutive të ankesave
 5. Rregullore për procedurën e ndërtimit të objekteve me karakter të përkohshëm në pronat e personave fizikë dhe juridik
 6. Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e trafosë në fshatin Drenoc