Mbledhja e parë:
 
 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për formimin e komisionit vlerësues për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim
 3. Vendim për dhënien e strehimores publike në shfrytëzim të përkohshëm Qendrës Rinore dhe programit “Laboratori inovativ” – i UNICEF-it në Prishtinë
 4. Vendim për dhënien e trafos në shfrytëzim  KEK- ut – Distribucionit të shpërndarjes, Njësia në Prishtinë
 5. Vendim për plotësimin e Statutit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare
 6. Vendim për dhënien e pajisjeve në shfrytëzim NPL “Hortikultura” SH.A. në Prishtinë
 7. Vendim për subvencionimin e mjeteve financiare NPL “Hortikultura” SH.A. në Prishtinë

Mbledhja e dytë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për ndryshimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale
 3. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit të shkollës fillore dhe të mesme të muzikës dhe të baletit “Prenk Jakova” në Prishtinë
 4. Vendim për miratimin paraprak të Vendimit për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim
 5. Vendim për rritjen e të hyrave vetanake dhe bartjen e mjeteve nga viti 2012 në vitin 2013
 6. Vendim për miratimin e ofertës së përzgjedhur nga Komisioni vlerësues për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim
 7. Vendim për bibliotekën komunale “Hivzi Sylejmani” në Prishtinë
 8. Vendim për teatrin e qytetit “Dodona” në Prishtinë
 9. Vendim për lejimin e mjeteve kompanisë rajonale të mbeturinave “Pastrimi” SH.A. në  Prishtinë

Mbledhja e tretë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Raporti vjetor për vitin 2012
 3. Raporti i punës për vitin 2012 i NPR “Pastrimi”
 4. Raporti i punës për vitin 2012 i NPK “Hortikultura”
 5. Raporti i punës për vitin 2012 i NPK “Trafiku Urban”
 6. Vendim mbi taksat administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe tarifat për ndikimet nga rritja e dendësitetit të infrastrukturës për vitin 2013

Mbledhja e katërt:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Raporti i punës për vitin 2012 i NPK “Ndërmarrja Banesore”
 3. Raporti i punës për vitin 2012 i NPK “Termokos”
 4. Raporti i punës për vitin 2012 i NPK  “Sport Marketing”
 5. Raporti i punës për vitin 2012 i NPK “Stacioni i Autobusëve”
 6. Rregullorja për transportin rrugor në territorin e komunës së Prishtinës
 7. Rregullorja për ndarjen e bursave për studentë të komunës së Prishtinës

Mbledhja e pestë:
 
 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Rregullorja për procedurat e themelimit dhe funksionimit të Këshillit të Veprimit Rinor të Komunës së Prishtinës
 3. Rregullorja për promovimin dhe fuqizimin e vullnetarizmit në komunën e Prishtinës
 4. Statuti i Arkivit Komunal të Prishtinës
 5. Statuti i bibliotekës komunale “Hivzi Sylejmani” Prishtinë
 6. Statuti i teatrit të qytetit të Prishtinës “Dodona”
 7. Vendimi për shpalljen e ankandit publik për shitjen e automjeteve në pronësi të Komunës
 8. Vendimi për dhënien e lokacionit në shfrytëzim të përkohshëm NPK “Hortikultura” SHA në Prishtinë

Mbledhja e gjashtë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për miratimin dhe lënien në dispozicion për diskutim publik të Projektplanit zhvillimor komunal për periudhën  2013 – 2022
 3. Vendim për dhënien e Qendrës Kulturore Rekreative në Gërmi në shfrytëzim të përkohshëm NPL “Sport Marketing” SH A në Prishtinë
 4. Vendim për lejimin e mjeteve ndërmarrjes publike lokale “Sport Marketing” SH.A në  Prishtinë
 5. Vendim për miratimin e raportit për arkëtimin, shpenzimet dhe investimet në periudhën 1 janar - 31 mars 2013
 6. Vendim për shpalljen e z. Lulzim Basha, Kryetar i Bashkisë së Tiranës Qytetar nderi i Komunës së Prishtinës

Mbledhja e shtatë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për miratimin dhe lënien në dispozicion për diskutim publik të Projektplanit zhvillimor urban për periudhën 2013 - 2022
 3. Vendim për vazhdimin e dhënies së pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim Ambasadës gjermane
 4. Vendim për vazhdimin e dhënies së pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim SHPI - KFOR-it, “Film City”
 5. Vendim për caktimin e lokacionit për qëllim të interesit publik
 6. Vendim për miratimin paraprak të vendimit për dhënien e pronës se paluajtshme ne shfrytëzim
 7. Vendim për ndryshimin e Rregullores për te hyrat vetanake te institucioneve arsimore
 8. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për taksat administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe tarifat për ndikimet nga rritja e dendësitetit të infrastrukturës për vitin 2013
 9. Vendim për rishikimin e buxhetit për vitin 2013

Mbledhja e tetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të Projektplanit rregullues të lagjes “Prishtina e Re – Lindje”
 3. Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të Projektplanit rregullues të lagjes “Prishtina e Re – Qendër”
 4. Vendim për lënien në dispozicion për diskutim publik të Projektplanit rregullues të lagjes “Prishtina e Re – Perëndim”
 5. Raporti për situatën ekonomiko-financiare dhe zbatimin e planeve investive të Komunës për periudhën janar - qershor 2013
 6. Vendim për ndalimin e ekspozimit të mallit jashtë lokaleve afariste dhe në sipërfaqe publike
 7. Vendim për lejimin e mjeteve SOS Fshatit të Fëmijëve në Prishtinë

Mbledhja e nëntë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për miratimin e Planit zhvillimor të komunës për periudhën 2013 - 2022
 3. Vendim për miratimin e Strategjisë së zhvillimit lokal ekonomik të komunës së Prishtinës për periudhën 2013 - 2016
 4. Vendim për fillimin e ndryshimit dhe plotësimit të Planit rregullues të lagjes “Tophane”
 5. Vendim për rishikimin e buxhetit për vitin 2013
 6. Vendim përfundimtar për lokacionin e objektit të Kishës Katolike në Prishtinë
 7. Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës me  pronën e paluajtshme në pronësi të personit fizik/juridik
 8. Vendim për pezullimin e procedurës së tenderimit për dhënien me qira të qoshqeve në qytet
 9. Vendim për vazhdimin e zbatimit të Rregullores dhe Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për tatim në pronën e paluajtshme për vitin 2014
10. Vendim për lejimin e fletëtransferit të mjeteve ndërmarrjes publike lokale “Hortikultura” SH.A, Prishtinë
11. Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objekteve të Qeverisë së Republikës së Kosovës

Mbledhja e dhjetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim per Planin zhvillimor urban 2013-2022
 3. Vendim për plotësimin e Rregullores për shërbimin e transportit me “Merimangë” në territorin e komunës së Prishtinës
 4. Vendim për dhënien e pajisjeve në shfrytëzim ndërmarrjes publike lokale “Hortikultura” SH.A,  në Prishtinë

Mbledhja e njëmbëdhjetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim për miratimin e planit rregullues urban “Prishtina e Re – Lindje”
 3. Vendim për miratimin e planit rregullues urban“Prishtina e Re – Qendër”
 4. Vendim për miratimin e planit rregullues urban “Prishtina e Re – Perëndim”
 5. Vendim për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2014 dhe kornizës afatmesme buxhetore 2014 – 2016
 6. Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit të Stacionit policor “Jugu” në Prishtinë

Mbledhja e dymbëdhjetë:

 1. Ekstrakti i procesverbalit
 2. Vendim Raporti për arkëtimin, shpenzimet dhe investimet në periudhën 1 janar – 30 shtator 2013
 3. Vendim për plotësimin e Vendimit për emërtimin dhe zyrtarizmin e lagjeve, shesheve dhe rrugëve të komunës së Prishtinës
 4. Vendim për lejimin e fletëtransferit të mjeteve KRM “Pastrimi” SHA, në Prishtinë
 5. Vendim për lejimin e fletëtransferit të mjeteve ngrohtores së qytetit “Termokos” SHA, në Prishtinë