Mbledhja urgjente

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e memorialit përkujtimor kushtuar ushtarëve sllovakë të KFOR-it

 

Mbledhja e parë

Vendim për caktimin e lokacionit për varrezat dhe kishën protestane

Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

Vendim për pagesën e anëtarëve të komisionit për emërtimin e rrugëve, rrugicave, shesheve dhe vendbanimeve në Komunën e Prishtinës

Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin - përshtatjen e profilit të rrugës "F-F" ndërmjet blloqeve "B1" dhe "B2", në lagjen "Lakërishta" në Prishtinë 

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

Vendim për caktimin e komisionit për udhëheqjen dhe koordinimin e punës në terren për përzgjedhjen e këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane

Vendim për formimin e grupit punues për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për organizizmin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së Prishtinës

Vendim për lejimin e afatit shtesë për lirimin e hapësirave nga AKP-ja 

 

Mbledhja e dytë

Vendim për garancinë e borxhit për NPL "Trafikut Urban"

Vendim për dhënien e autorizimit kryetarit të komunës për inicimin e procedurave për kthimin e Pallatit të Rinisë në ndërmarrje publike lokale

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me rregulloren mbi taksat administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifat për rregullimin e infrastrukturës

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës, institutit ndërkombëtar për intelegjencë të jashtëzakonshme "ATOMI"

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2016

Vendim për këmbimin e pronave të paluajtshme në pronësi të Komunës, me pronat e paluajtshme të planifikuara për interes publik, në pronësi të Ismet Gashit

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës, me pronën e paluajtshme, në bashkëpronësi të: Met Zogajt, Nexhat Lahut, Ismet Lahut dhe Xhemile Zhushit

Vendim për këmbimin e pronave të paluajtshme në pronësi të Komunës, me pronat e paluajtshme të planifikuara për interes publik, në pronësi të Hakif Thaqit dhe Nezir Mehmetajt 

 

Mbledhja e tretë

Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa

Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për Komunitete

Vendim për plotësimin e Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me rregulloren për menaxhimin e mbeturinave

Vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS)

Vendim për transferimin e mjeteve për projektin e efiqiencës së energjisë me KFW-në

Mbledhja e katërt

Vendim për raportin përfundimtar buxhetor për vitin 2015

Vendim për miratimin e raportit për arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet dhe detyrimet për periudhën 1 Janar - 31 Mars 2016

Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2016

Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2015 në vitin 2016

Deklaratë për ndërtimin e sinagogës

Mbledhja e pestë

Vendimi për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës së Prishtinës në shfrytëzim Zyrës së Bashkimit Evropian

Vendimi për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa

Vendimi për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të personave fizikë

Vendim për miratimin e planit lokal për menaxhimin e mbeturinave

Vendim për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2017 dhe korniza afatmesme buxhetore për periudhën 2017-2019 

 

Mbledhja e gjashtë

Vendim për lënien në dispozicion për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues të hollësishëm të lagjes "Kalabria" në Prishtinë

Vendim për lënien në dispozicion për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues të hollësishëm të lagjes "Kodra e Trimave 1"

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për "Blloqet B17, B18, B19 dhe B20-Lagjja MATI 1" në Prishtinë 2016-2024

Vendim për lënien në dispozicion për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues të hollësishëm të lagjes "MATI 2"

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm të lagjes "SOFALIA" në Prishtinë 2016-2024

Vendim për anulimin e vendimit për miratimin përfundimtar për kërkesën e grupit të qytetarëve të lagjes "PRISHTINA E RE - ZONA PERËNDIM"

 

Mbledhja e shtatë

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale Qendrës së Arteve të Kosovës

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale të Komunës, sipas kërkesës së Kuvendit të Motrave të Shën Kryqit

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të personave fizik

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS)

 

Mbledhja e tetë

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm të bllokut A-1 të lagjes "Dodona"

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes Prishtina e Re - Zona Lindje

Vendim për caktimin e lokacionit për varrezat e komunitetit protestant

 

Mbledhja e nëntë

Vendim për konsulta paraprake lidhur me rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet  dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës

Vendim për rikategorizimin e parkut rajonal natyror “Gërmia” në kategorinë – peizazh i mbrojtur

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit të komunës për vitin 2017

Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin  e komitetit për komunitete

Vendim për lënien në dispozicion  për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues te hollësishëm për  Blloqet: b 17, b 18, b 19 dhe b 20, të lagjes ''Mati  1''

Vendim  për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike