Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit të komunës së Prishtinës

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2022

Vendim për formimin e komitetit për politike dhe financa

 

Mbledhja e parë

 

Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës

Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e komitetit për politikë dhe financa

Vendim për formimin e komitetit për komunitete

Vendim - Miratohet vendimi për shfuqizimin e Vendimit 01-422-01-0217897/20, të dt. 26.11.2020, për subvencionimin e qytetarëve të komunës së Prishtinës të infektuar me Covid-19

 

Mbledhja e dytë

 

Vendim për miratimin paraprak të listës së veçantë të pronave të paluajtshme të komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim në vitin 2022

Vendim për anulimin e vendimit për miratimin e planit rregullues të hollësishëm për lagjen "Kalabria"

Vendim për anulimin e vendimit për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të pjesërishëm të bllokut urban "D2" në kuadër të planit rregullues "Arbëria 3", i miratuar me vendimin për plotësimin dhe ndryshimin,  01 nr. 35-94056, i dt. 04.05.2015

Vendim për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

Vendim për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

Mbledhja e tretë

 

Vendim për bartjen e mjeteve nga viti 2021 në vitin 2022

Vendim për subvencionimin e shoqatave të dala nga lufta

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për formimin e komitetit për komunitete

Vendim - Miratohet vendimi për dhënien e autorizimit Kryetarit të Komunës, për inicimin e procedurave për kthimin e ndërmarrjes shoqërore "Tregjet" nga AKP në ndërmarrje publike lokale

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit në Prishtinë

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës - Ministrisë së Punëve të Brendshme-Policisë së Kosovës

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë

 

Mbledhja e katërt

 

Vendim për shfuqizimin e pjesërishëm të Vendimit për miratimin e pakos ekonomike emergjente “Prishtina 2”, me nr. 01-030/01-0088887/20, i dt. 11.06.2020

Vendim për subvencionimin e klubeve të basketbollit, hendbollit dhe volejbollit

Vendim për ndarjen e mjeteve për organizimin e aktivitetit “3x3 Prishtina Fiba Challenger"

Vendim për subvencionimin e nënave lehona, përfituese të skemës sociale

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare kompanisë rajonale të mbeturinave “Pastrimi” SHA Në Prishtinë

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me projektrregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës nr. 01-030/1-0134831/18 e dt. 06.06.2018

Vendim për themelimin e komiteteve të tjera të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

Vendim për ndarjen e mjeteve Ndёrmarrjes Publike Lokale “Sport Marketing” SHA, Prishtinё

 

Mbledhja solemne

Vendim për shpalljen e Gazetarit Britanik, z. Vaughan Smith, qytetar nderi i Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

Mbledhja e pestë

Vendim për transferimin e mjeteve 

Vendim për caktimin e komisioneve për rekrutim të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese në kryeqytetin e Republikës së Kosovës 

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me projektrregulloren për ushtrimin e veprimtarisë së transportit të udhëtarëve me taksi

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollorë në lagjen "Kolovicë e vjetër" në Prishtinë

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollorë në lagjen "Kolovicë e re" në Prishtinë

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollorë në lagjen "Mati 1" në Prishtinë

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës operatorit sistemit, transmisionit dhe tregu "KOSTT" Sh.A