Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit të komunës së Prishtinës

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2022

Vendim për formimin e komitetit për politike dhe financa

 

Mbledhja e parë

 

Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës

Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e komitetit për politikë dhe financa

Vendim për formimin e komitetit për komunitete

Vendim - Miratohet vendimi për shfuqizimin e Vendimit 01-422-01-0217897/20, të dt. 26.11.2020, për subvencionimin e qytetarëve të komunës së Prishtinës të infektuar me Covid-19

 

Mbledhja e dytë

 

Vendim për miratimin paraprak të listës së veçantë të pronave të paluajtshme të komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim në vitin 2022

Vendim për anulimin e vendimit për miratimin e planit rregullues të hollësishëm për lagjen "Kalabria"

Vendim për anulimin e vendimit për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të pjesërishëm të bllokut urban "D2" në kuadër të planit rregullues "Arbëria 3", i miratuar me vendimin për plotësimin dhe ndryshimin,  01 nr. 35-94056, i dt. 04.05.2015

Vendim për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

Vendim për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

 

Mbledhja e tretë

 

Vendim për bartjen e mjeteve nga viti 2021 në vitin 2022

Vendim për subvencionimin e shoqatave të dala nga lufta

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për formimin e komitetit për komunitete

Vendim - Miratohet vendimi për dhënien e autorizimit Kryetarit të Komunës, për inicimin e procedurave për kthimin e ndërmarrjes shoqërore "Tregjet" nga AKP në ndërmarrje publike lokale

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit në Prishtinë

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës - Ministrisë së Punëve të Brendshme-Policisë së Kosovës

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë

 

Mbledhja e katërt

 

Vendim për shfuqizimin e pjesërishëm të Vendimit për miratimin e pakos ekonomike emergjente “Prishtina 2”, me nr. 01-030/01-0088887/20, i dt. 11.06.2020

Vendim për subvencionimin e klubeve të basketbollit, hendbollit dhe volejbollit

Vendim për ndarjen e mjeteve për organizimin e aktivitetit “3x3 Prishtina Fiba Challenger"

Vendim për subvencionimin e nënave lehona, përfituese të skemës sociale

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare kompanisë rajonale të mbeturinave “Pastrimi” SHA Në Prishtinë

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me projektrregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës nr. 01-030/1-0134831/18 e dt. 06.06.2018

Vendim për themelimin e komiteteve të tjera të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

Vendim për ndarjen e mjeteve Ndёrmarrjes Publike Lokale “Sport Marketing” SHA, Prishtinё

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës "The sunny hill" shpk

 

Mbledhja solemne

Vendim për shpalljen e Gazetarit Britanik, z. Vaughan Smith, qytetar nderi i Kryeqytetit të Republikës së Kosovës

 

Mbledhja e pestë

Vendim për transferimin e mjeteve 

Vendim për caktimin e komisioneve për rekrutim të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese në kryeqytetin e Republikës së Kosovës 

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me projektrregulloren për ushtrimin e veprimtarisë së transportit të udhëtarëve me taksi

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollorë në lagjen "Kolovicë e vjetër" në Prishtinë

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollorë në lagjen "Kolovicë e re" në Prishtinë

Vendim për caktimin e lokacionit për ndërtimin e institucionit parashkollorë në lagjen "Mati 1" në Prishtinë

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës operatorit sistemit, transmisionit dhe tregu "KOSTT" Sh.A

 

Mbledhja e gjashtë

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për bartjen e mjeteve nga viti 2021 në vitin 2022

Vendim për konsulta paraprake publike lidhur me projektrregulloren për organizimin dhe shfrytëzimin e mjeteve me asistencë elektrike të mikro-mobilitetit në Komunën e Prishtinës

Vendim për miratimin e aneks planit të veprimit për personat me aftësi të kufizuara në Komunën e Prishtinës, 2021-2023

Vendim për nismën e bashkëpunimit ndërkomunal

Vendim për hapjen e kodit buxhetor

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Jeton (Ramiz) Hysenit, Faton (Ramiz) Hysenit dhe Driton (Ramiz) Hysenit

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Shaban (Idriz) Hoxhës

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të: Valbone (Shaip) Mërkoja, Naser (Shaip) Mërkoja, Fatmir (Shaip) Mërkoja dhe Ragip (Shefki) Selimi

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për Prishtina International Film Festival

 

Mbledhja e shtatë

Vendim për miratimin e buxhetit të komunës së Prishtinës për vitin 2023

Vendim Korniza afatmesme buxhetore për periudhën 2023-2025 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorit e Komunës së Prishtinës, nr. 01-030/01-0134831/18, dt. 06.06.2018

Vendim për transferimin e mjeteve 

Vendim për financimin e shujtave ditore për shërbyesit civilë të Komunës së Prishtinës

Vendimin pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme tё Komunёs sё Prishtinёs, me pronёn e paluajtshme nё pronësi të:  Flora (Hasan) Çunajt, Arta (Nysret) Maliqit, Fatima (Hamit-Vej Nusret) Maliqit, Hana (Nysret) Maliqit, Arbëresha (Adem) Maliqit, Nevzat (Adem) Maliqit, Nexhat (Adem) Maliqit, Nakije (Nysret) Morinës, Nazan (Adem) Maliqit, Selamete (Hasan) Maliqit, Mevlyde (Hasan) Maliqit, Zana (Hasan) Sejdiut, Albulena (Hasan) Maliqit, Maliq (Abdul) Maliqit, Mihibe (Hasan) Makollit, Gëzim (Hasan) Maliqit dhe Luan (Nysret) Maliqit

 

Mbledhja e tetë

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare ndërmarrjes publike lokale Kuzhina Qendrore, SHA, Prishtinë

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare ndërmarrjes publike lokale "Hortikultura", SHA, Prishtinë

Vendimi për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunale, me pronën e paluajtshme në pronesi të  “Kompania e Re Dardania- Arbëria” SHPK (qirambajtje), Rizah, Metush, Bekim, Bashkim dhe Artin Deshishku

Vendim pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronën e paluajtshme nё pronësi të “Pozhegu Brothers”, SHPK 

 

Mbledhja e nëntë

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për zonën e lagjes "Kalabria"

Vendim për ndarjen e subvencioneve të administratës

Vendim për caktimin e komisionit për udhëheqjen dhe koordinimin e punës në terren për përzgjedhjen e këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane

Vendim për themelimin e poliklinikës stomatologjike specialistike të Kryeqytetit

Vendim për përkrahje financiare viktimave të dhunës në familje

Rregullore për ushtrimin e veprimtarisë së transportit të udhëtarëve me taksi

Vendim - Shfuqizohet rregullorja për procedurën e ndërtimit të objekteve me karakter të përkohshëm në pronat e personave fizikë dhe juridikë, 01. nr. 110-288305, dt.31.12.2014

Vendim për harmonizim të bllokut "D2" në kuadër të planit rregullues "Arbëria 3", të miratuar sipas vendimit për plotësim dhe ndryshim, 01 nr. 35-94056, dt. 04.05.2015

Vendim për miratimin e simbolit përkujtimor të gjenocidit në Kosovë

Vendim - Të gjithë personat fizikë dhe juridikë lirohen nga obligimi për tarifat në transaksion të pronës,të përcaktuara sipas rregullores për tarifa/ ngarkesa dhe gjoba komunale, 01. nr. 110-2782, dt. 02.12.2021 dhe rregullores,01-431/04-0253431/17 (KPR) për ndryshim dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale,01.nr.110-2782/dt.02.12.2011

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

 

Mbledhja e dhjetë

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit nr. 01-020/02-103516/22, dt. 12.05.2022, për themelimin e komiteteve të tjera të kuvendit të komunës së Prishtinës

Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për hapjen e kodit buxhetor

Rregullore për orarin e punës dhe mbrojtjen nga ndotja akustike në sektorin e Gastronomisë

Rregullore për transparencë

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01-151/01-151637/22, e dt. 30.06.2022 për caktimin e komsioneve për rekrutim të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese në kryeqytetin e Republikës së Kosovës

Vendim për miratimin e listës së veçantë të pronave të paluajtshme të komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim në vitin 2023

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Arif Dermishit

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës odës së profesionistëve shëndetësorë

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2023

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Shukrije Bajgorës, Muhamed Sadikut,Adnan Sadikut, NPSH "conin" dhe "Vëllezërit Asllani" SHPK.