Odluka o dopuni i izmeni odluke 01-464/01-26377/18, dana 01.11.2018, o davanju na koriscenje opstinsku nepokretnu imovinu ambasadi sjedinenih americkih drzava

 

Odluka o odredivanju poreskih norma na nepokretnim imovinama, za 2021

 

Odluka o formiranju radne grupe za izradu godisnjeg plana rada skupstine za 2021-vu godinu

 

Pravilnik o radu upravnog odbora pozorista grada Pristine "Dodona"

 

Odluka

 

USVAJA se Odluka o povlačenju starih vozila opštine Priština sa liste odobrene Odlukom, br. 01-463 / 02-33142 / 20, dana 10.02.2020, za raspisivanje javne licitacije za prodaju vozilave

 

USVAJA SE Odluka o izmeni Odluke br. 01.463/01-139108/20, i dt. 12.08.2020, za zamenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom, u vlasništvu vlasnika Ismail Shillova, Faik Breznica i Osman Breznica

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Gëzim (Sabri) Thaqit i Sevdail (Bajram) Dakut

 

Odluka o izmeni odluke o odredivanju naknade lokalnim javnim preduzecaima

 

ODLUKA ZA DOPUNU-IZMENU ODLUKE Br. 01-020/04-15223/18 OD 18.01.2018., O IMENOVANJU ČLANOVA U ODBORIMA JAVNIH PREDUZEĆA JAVNIH PREDUZEĆA OPŠTINE PRIŠTINA

 

Odluka o odredivanju lokacije za postavljanje spomenika "Albansko Prolece '81"

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Besnik Lecija

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu: Arbër (Ejup) Nezirit, Fatos Nezirit, Flamur (Ymer) Nezirit, Adelina (Ymer) Nezirit, Ahmet (Isak) Nezirit, Bajram Nezirit, Mustafë (Isak) Nezirit i Mehmet (Isak) Nezirit

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Arben Hasanit

 

Odluka za izmenu nepokretne imovine opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Bejtush Gashit

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Besima Sherifija, Mehedina Pacollija, Arbena Mavriqija i Agima Dreshaja

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Hamdi (Sadik) Mehmetit, Fitnete (Rexhë) Gorçajt, Osman (Gjeladin) Limanit, Magribe (Shefki) Salihajt i Milaim (Abdyl) Kelmendit

 

Odluka o dodeli novca lokalnom javnom preduzecu "Centralna Kuhinja" a.d. U PRISTINI

 

Odluka

 

Odluka o prenosu nepotrosenog budzeta iz 2020-te U 2021-vu Godinu

 

Odluka - Ovlascuje se zaduzivanje kod evropske banke za obnovu i razvoj (EBOR)

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Vahide Imer Gashija

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu NNT "Ndertimi-A"

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Uran Agim Dibranija

 

Odluka izmene i dopune odluke o izmeni i dopuni propisa o tarifama, taksama i opstinskim kaznama, 01.br. 110-21449, dana 28.02.2013 god.

 

Pravilni o definicija urbanih - arhitektonskih parametara konstrukcije i zelenih prostora

 

Odluka utvrdivanje lokacije za postavljanje obeliska u znaku zahvalnosti za zdravstvene radnike i u cast onima koji su promenili zbog virusa covid19

 

Odluka o subvenciji rukometnih, kosarkaskih i odbojkaskih klubova

 

Odluka o subvencionisanju privatnih poslovnih kompanija sa autobusima na urbanom javnom prevozu

 

Odluka o raspodeli sredstava lokalnom javnom preduzecu "Sport Marketing" AD u Pristini

 

Odluka o subvencionisanju udruzenja gastronomista u Pristini

 

Odluka o za formiranje radne grupe za pregled podrucja aktivnosti jlp "Sport Marketing" AD

 

Odluka o izmeni odluke o imenovanju clanova odbora u komisiji aksionara javnih preduzeca opstine Pristine

 

Odluka o davanju na koriscenje nepokretnosti opstine nemackoj ambasadi na Kosovu

 

Odluka za osnivanje komisije za postavljanje kriterijuma za dodelu subvencija privatnim kompanijama koje rade autobusima na urbanim javnim prevoznim linijama

 

Odluka o promeni odluke o odredivanju naknade za akcionare lokalnih javnih preduzeca

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Rexhë (Sali) Shoshja

 

Odluka o davanju na koriszenje nepokretnosti opstine kosovskom preduzecu za distribuciju i nabavku elektricne energije (KEDS)

 

Odluku o inicijativi za meduopstinsku saradnju

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Hamz (Smajl) Lladrovcit

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Rrahman Haradinit i Shaban Konxhelit

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Fatmira (Rexhepa) Gashija i Fitima (Rexhepa) Gashija

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Tahir (Liman) Sylejmanit i Jahir (Liman) Sylejmanit

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Tahira Sylejmani i "Agullimi-A" DOO

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Bajrush (Ramiz) Plakajt

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Bau Haloding, Bajram Gashanit, Mexhid Dobrës, Isa Gavaferit, Valdrin Bekës, Vjollca Limanit, Kushtrim Maliqit, Shkurte Rizanit, Mentor Zeqirit, Mensur Zeqirit i Melihate Zeqirit

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Nekhmije (Murat) Rekhepi i Sami (Kshemajl) Qyqalla

 

Odluka za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu "Tregtia" SHPK i Bedri (Smajl) Prishtina

 

Odluka o davanju na koriscenje nepokretnosti  opstine lokalnom javnom preduzecu "Sport Marketing" AD, u Pristini

 

Odluka za zamenu nepokretne imovine opstine, DS "Ujerat" Pristina, sa nepokretnom imovinom pod vlasnistvu DS, BVI za stanovanje

 

Odluka o dopuni-izmeni odluke br. 01.046-157056, dt. 27.08.2013, za razmenu nepokretnosti opstine nepokretnom imovinom u privatnom vlasnistvu

 

Odluka za dopunu-izmenu odluke br. 01.046/01-27259/21, dt. 11.02.2021, o razmeni opstinske nepokretnosti sa nepokretnom imovinom u privatnom vlasnistvu

 

Odluka za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu "Real Estate Kosovo" SHPK

 

Odluka za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Liman (Beqir) Jasharit

 

Odluka o dodeli sredstava Opstini Presevo

 

Odluka o izmeni i dopuni odluke o izmeni i dopuni propisa o tarifama, taksama i opstinskim kaznama, br. 01.br.110-21449, dt.28.02.2013

 

Odluka o izmeni-dopuni odluke o usvajanju hitnog ekonomskog paketa "Pristina 2"

 

Odluka za prodaju vozila kao pokretnu imovinu opstine

 

Odluka za dopunu-izmenu statuta kulturnog centra Pristina

 

Odluka - Pristinske galerije

 

Odluka o odobrenju akcionog plana za osobe sa invaliditetom, 2021-2023

 

Status Galerije Pristine

 

Odluka o dopuni i izmenu odluke o raspodelu sredstava, kao pomoc opstini presevo u slicaju prirodnih nepogoda

 

Odluka o dopuni i izmeni odluke za dodelu u sredstava udruzenju ugostiteljstva u Pristini

 

Odluka o odredivanju poreznih norma na nepokretnoj imovini za 2022 godine

 

Odluka o dodelu finansiskih sredstava za radnike administracije opstina Pristina

 

Odluka o primeni plana detaljne regulacije za naselje "Kalabria"

 

Odluka o saglasnosti izmene i delimice dopune urbanstickog bloka "D2" u okviru regulatornog plana "Arbëria 3", odobrenog odlukom o izmeni i deponi 01 br. 35-94056 dana: 04.05.2015