Administrata komunale organizohet në drejtori. Secila drejtori komunale udhëhiqet nga drejtori. Drejtorët emërohen dhe shkarkohen nga Kryetari i Komunës.

Komuna e Prishtinës do t’i ketë këto drejtori:

1. Drejtoria e Administratës;

2. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale;

3. Drejtoria e Arsimit;

4. Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;

5. Drejtoria e Financave dhe Pronës;

6. Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit;

7. Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit;

8. Drejtoria e Infrastrukturës Lokale;

9. Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit;

10. Drejtoria e Kadastrit;

11. Drejtoria e Inspekcionit.

Organizimi i brendshëm i drejtorive dhe sistemimi i shërbyesve civilë në vende të punës, do të bëhet në bazë të Vendimit për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në drejtoritë e Komunës së Prishtinës.