Politikat e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, konkretisht të Sektorit të Rinisë  së Komunës së Prishtinës, janë:

 • Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore / seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.
 • Edukim jo-formal / stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim.
 • Punësimi i të rinjve
 • Infrastruktura Rinore.

Ne kuadër të Sektori të Rinisë të Komunës së Prishtinës vepron KVRL (Këshilli i Veprimit Rinor Lokal) i cili ka mision përforcimin  e organizatave rinore brenda komunave përkatëse, si dhe ndërtimin e një vizioni të përbashkët për rininë, po ashtu ne kuadër te sektorit te rinisë ekziston edhe Qendra Rinore  e cila është hapësire e funksionalizuar për zhvillimin e veprimit te të rinjve. 

Sektori i rinisë bashkëpunon me Departamentin e Rinisë pranë MKRS-së, organizata vendore dhe ndërkombëtare.

Sektori i rinisë në bashkëpunim me KVRL-në, Qendrën Rinore si  dhe Organizata të shumta realizojnë  projekte/aktivitete të ndryshme varësisht nga kërkesat/nevojat e të rinjve.

Disa nga aktivitetet që Sektori i Rinisë organizon janë:

 • Aktivitete të ndryshme rinore për Ditën e Pranverës, 21 mars
 • Aktivitete të ndryshme rinore për  Ditën ndërkombëtare të Librit, 23 prill
 • Aktivitete të ndryshme rinore për  Ditën ndërkombëtare të rinisë 12 gusht
 • Aktivitete të ndryshme rinore për  shënimin e Muajit të Rinisë shtator.

 

Dokumente të rëndësishme të Sektorit të Rinisë janë:

 

 • Ligji për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë

 

Bazuar në Ligjin për Fuqizimin dhe  Pjesëmarrjen e Rinisë, në proces të  hartimit janë nxjerre edhe draft Udhëzimet Administrative, siç janë:

1. Udhëzimi Administrativ për pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje
2. Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Qendrave  Rinore.
3. Udhëzimi administrativ për punën vullnetare dhe
4. Udhëzimi administrativ për  Edukimin Jo-formal të të rinjve

 

Nga këto Udhëzime janë hartuar dhe aprovuar dy rregullore nga asambleja komunale e Prishtinës të cilat janë:

 

 • Rregullorja për punën vullnetare dhe
 • Rregullorja për këshillin e veprimit rinor lokal KVRL

 

Gjithashtu me vendim është bërë njohja e këshillit të veprimit rinorë lokal (KVRL) në Komunën e Prishtinës.

Këshill ky i cili funksionon si organ i përfaqësimit rinorë, i përbërë nga përfaqësuesit e organizatave rinore jofitimprurëse të nivelit lokal. 

Në vitin 2012 është bërë miratimi i Planit të Veprimit Rinor Lokal – Prishtinë për vitet 2013 – 2015. 

Tash është duke u finalizuar Plani i Veprimit Rinor Lokal – Prishtinë për vitet 2017 – 2019.

Me vendim me 01.nr.046-5143 të datës 24.01.2013 është miratuar vendimi për dhënie e strehimores publike në shfrytëzim të përkohshëm Qendrës Rinore dhe programit “Laboratori Inovativ” i Unicefit në Prishtinë.  

Këtë hapësire e shfrytëzojnë të rinjtë e kryeqytetit për realizimin e aktiviteteve/projekteve të ndryshme rinore.

 

  FOTO TË NDRYSHME TË AKTIVITETEVE RINORE TË ORGANIZUARA NGA DREJTORIA E KULTURËS- SEKTORI PËR RINI DHE SPORT