Thirrje publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale

 

 Vendim

 

 Udhëzimet për aplikantë

 

 Aplikacion për projekt/program

 

 Formulari i propozim Buxhetit te Projektit

 

 Deklaratë mbi financimin e dyfishtë

 

 Forma e Partneritetit

 

 Deklaratë mbi projektet e financuara nga burimet publike të financimit në vitin 2018

 

 Raport përshkrues i projektit/programit

 

 Formular i raportit financiar të projektit

 

 

Formularët për shkarkim: 

 

  1.       Formulari i Aplikacionit për projekt/programit (formulari të shkarkohet nga linku);
  2.       Formulari  i Deklaratës për mungesë të financimit të dyfishtë (formulari të shkarkohet nga linku);
  3.       Formulari i Deklaratës së projekteve te financuara (formulari të shkarkohet nga linku);
  4.       Formulari i Deklaratës së partneritetit (formulari të shkarkohet nga linku).
  5.       Formulari i Raportit narrativ-përshkrues (formulari të shkarkohet nga linku);