Udhëzues për qytetar - Drejtoria e Administratës

 

  Udhëzues për qytetar - Drejtoria e Urbanizmit

 

 Udhëzues për qytetar - Drejtoria e Kadastrit

 

 Si t’a regjistroj pronën e posablerë

 

 Si t’a regjistroj pronën e trashëguar

 

 Si t’a regjistroj pronën e dhuruar

 

 Si t’a regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i gjykatës

 

  Udhëzues për procedura - Përmbledhëse - Drejtoria e Administratës, Kadastrit dhe Urbanizmit

 

Udhëzues për qytetarë - Drejtoria e Administratës

1. Ku të drejtohem?
2. Ekstrakti dhe Certifikata e Lindjes
3. Certifikata e Kurorëzimit
4. Certifikata e Gjendjes Martesore
5. Certifikata e Shtetësisë
6. Certifikata e Bashkësisë Familjare
7. Certifikata e Vendbanimit
8. Vërtetim Vend-Qëndrimi Vërtetimi mund të sigurohet vetëm në Bashkësi Lokale
9. Aktvdekja
10. Korigjimi i Emrit dhe/apo Mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale
11. Regjistrimi i Lindjes
12. Regjistrimi i Lindjes me vonesë
13. Regjistrimi i Lindjes - Për fëmijët e lindur jashtë Kosovës
14. Lidhja e Martesave - Kurorëzimi
15. Lidhja e Martesave - Kurorëzimi me shtetas të huaj
16. Regjistrimi i Vdekjes (brenda 30 ditësh pas vdekjes së qytetarit)
17. Regjistrimi i Vdekjes (pas 30 ditësh pas vdekjes së qytetarit)
18. Resgjistrimi i Vdekjeve të ndodhura jashtë Kosovës
19. Ku mund të pajiseni me dokumentet e Gjendjes Civile në Komunën e Prishtinës?
20. Si mund të aplikoj për Online Certifikatën?

 

Udhëzues për procedura - Drejtoria e Kadastrit

1. Ku të drejtohem?
2. Regjistrimi / Bartjet e pronës së paluajtshme
3. Çertifikatat e pronësisë dhe kopjet e planit
4. Regjistrimi i hipotekës
5. Ç'regjistrimi i hipotekës
6. Historiate
7. Ndarja, Bashkim, Identifikim të parcelave, Ri-rregullim i kufijve të parcelave, Ndërim kulture, Matje e ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave, Përcaktim i kufijve të parcelave - Për persona fizik dhe juridik - Nëse aplikohet përmes gjeodetëve të Drejtorisë së Kadastrit
8. Ndarja, Bashkim, Identifikim të parcelave, Ri-rregullim i kufijve të parcelave, Ndërim kulture, Matje e ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave, Përcaktim i kufijve të parcelave - Për persona fizik dhe juridik - Nëse aplikohet përmes gjeodetëve apo kompanive të licencuara

 

Udhëzues për procedura - Drejtoria e Urbanizmit

1. Ku të drejtohem?
2. Objektet Ndërtimore - Ndërtimet e kategorisë II, përfshijnë të gjitha ndërtimet me rrezik të mesëm
3. Informatë mbi planin
4. Pëlqim për ndërrim të destinimit të tokës nga tokë bujqësore në tokë ndërtimore
5. Pëlqim për bashkim të parcelave
6. Pëlqim për parcelizim sipas kritereve të planit
7. Caktimi i pikave për ndërtimin e ndërtesave - piketimi
8. Leje për rrënim
9. Leje mjedisore komunale
10. Vendim-pëlqim për ndërtimin e mureve mbrojtëse, rregullimin e oborreve, rrethimin e parcelave
11. Leje ndërtimore
12. Leja ndërtimore, ndërtim i ri, rindërtim dhe ndërtim i përkohshëm
13. Vendim-pëlqim për ndërrim destinimi
14. Kushtet për ndërtim
15. Kushtet për rindërtim të ndërtesave
16. Kushtet për ndërtim të ri dhe ndërtim të përkohshëm
17. Objektet ndërtimore - Ndërtimet e kategorisë I, përfshijnë të gjitha punët ndërtimore me rrezik të ulët